ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ДУХА

Така записано това заглавие поражда въпросите:”Умира ли Духът?”, „Кога и как може да се постигне неговото Възкресение?”,”Способен ли е човекът да възкреси изначалната Сила на Духа, внедрен в неговата душа?”

Ето и отговора на трите въпроса.

Умира ли Духът?

Не! Духът живее вечно. Различно е нивото на неговото проявление.

Духът е основен градивен елемент на Сътворението. Той присъства във всяка частица на всичко съществуващо и определя характера и разумността на нейното проявление.

В Природата Духът се проявява в своята изначална Сила и Разумност. Там той има най-чистата си форма на проявление, и така изпълнява Програмата на която е носител в нейната пълнота. Но това се отнася за чистата, девствена Природа. Навсякъде където човешкият фактор оказва влияние върху Природата, Духът е ограничен в своите действия и тогава настъпват отклонения – някъде и твърде съществени – в изпълнението на неговата Програма. Това е причината поради която все по засилено се очертават промени в Природата, които имат характера на поражения и катаклизми.

Добре би било, ако можехме да кажем, че и при човека, както в девствената Природа, Духът се проявява в своята изначална Сила и Разумност. Но не можем да го кажем. Въплътеният в човешката душа Дух не може да работи самостоятелно. Той е активен тогава, когато неговото присъствие бъде осъзнато, което означава неговата Програма да бъде разпозната и възприета от човешкия ум. В Природата тя е разпозната и възприета от Висшият Разум, впрочем тя е Негово творение, и в Природата получава пълна свобода за разгръщането си.

При човека, обаче, Умът има различни нива на своята зрялост. Този факт определя възможностите за проявление на Духа. Там където Умът съзнава истината за Божествения произход на Живота, Духът има пълна свобода за своето проявление. Личността в този случай постига всички възможности за осъществяване желанията и потребностите на своята душа. Тогава човечеството говори за световно известни таланти и учени.

Друг е въпросът когато личността се ръководи от ограничения и предубеден ум. Сами се досещате, че няма как Духът да разгърне пълния потенциал на своята Програма. Ограничен и потиснат от неразбирането на ума, той остава без възможности за реализация. Някъде тя се постига частично и това е средното ниво – ако можем да използваме това определение – средното ниво в развитието на човечеството. То се характеризира с ограничен напредък, който събужда повече материални интереси в човешкият живот, отколкото желание за духовно развитие. Така Духът се проявява непълноценно. И все пак „живее”, развиват се определени страни от неговата Програма, създават се възможности за нейната реализация, макар и на по-късен етап.

Съществуват обаче, случаи, в които Духът е пренебрегнат напълно. Личността е лишена от духовен живот и тогава казваме, за този човек, че е бездуховен. В отсъствието на връзка между Духа и ума, Животът получава едностранчиво развитие. Духът не може да изпълнява ролята на фактор в човешкия живот. Видимо той е потиснат като Сила от Сътворението, като стимул за еволюция на човешкото съзнание. Всъщност, Духът с целия потенциал на своята Програма, остава затворен в рамките на тесногръдото отношение към Живота. Ето как Духът умира – умира в представите на съсухреното, неограмотено и необлагородено съзнание.

Кога и как може да се постигне неговото Възкресение?

Кога? Винаги когато личността има искрено желание за духовен живот.

За Възкресение на Духа можем да говорим тогава, когато умът осъзнае и възприеме неговата изначална Сила и Разумност. Тогава умствените способности на човека ще се възползват от закодираната в Духа Програма, а това вече дава възможности за правилен подход и гарантиран напредък във всяко начинание.

Закодираната в Духа Програма съдържа както универсална, така и строго лична информация за начина на живот на всеки човек. Това е Програмата за личностно развитие, която е съобразена както с постиженията, така и с пропуските в живота на отделната личност. Тя съдържа опитностите и поуките от грешките постигнати във всяко от преражданията. И точно тук е нейната уникалност, защото наред с общочовешката си значимост тя носи и изключително конкретното знание, което е потребно за отделния човек. Затова е необходимо умът да потърси това знание. Ние, Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, непрекъснато ви изпращаме напътствия за ползотворна умствена и духовна работа. От вас зависи ще пожелаете ли да се свържете с вложеното в духовната ви същност знание или не.

Всеки човек има своите трудни дни в живота си. Някои хора стигат до пълно отчаяние, други губят интерес към духовното познание, трети стигат до пълно себеотдаване на материалния живот – все едно е каква е причината. Важното е, че е пренебрегнат Духът с неговата мъдрост и любов към Живота. Така личността остава вън от възможностите за еволюция на съзнанието. Умът работи само в една посока – материален интерес или остава напълно безразличен. Ето, в такива дни Духът е погубен напълно за Живота на човека. Тогава той – Духът – има нужда от Възкресение. Сила за Живот може да му вдъхне само искреното, силно желание за духовно развитие и пълната вяра в способностите на човешкия ум да възприеме и усвои изначалната Сила на Духа и неговата Разумност.

Всеки човек е способен да постигне Възкресението на своя Дух. Как? Като осъзнае неговата изначална Сила, като приеме с вяра и благодарност неговата Мъдрост и Любов към Живота. За целта на вас – съвременните хора, не ви достига вяра, затова ви е нужно и Знание. Знание за Сътворението, знание за Живота – за неговия смисъл и предназначение. Вярата ви да бъде не само в неограничените възможности на Великото Съзнание, но да имате вяра и в собствените си възможности, в собствената си разумност и способност за духовен живот.

Казано е: „Молитва без труд е просия.” Затова в навечерието на Празника Възкресение Христово Аз приканвам всички обременени от недоимъка на Знание да се потрудят: Търсете Знанието на Божествената наука! Събудете се за пълноценния Живот! Отворете широко прозорците на своето съзнание за ново светоусещане, въздигнете нависоко Небето на своите души! Така ще откриете несметното богатство на което е носител човешкият Дух. Ще му дадете Простор да се разгърне, а Той ще ви помогне да придобиете нови духовни хоризонти, да се приобщите към Висшите Сили на съзидателното Творческо Начало. И тогава…

Честито Възкресение на Светлия Човешки Дух!