ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ, ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СИЛИ И СИЛИТЕ НА ЗЛОТО

С живото участие на Висшите Учители от Бялото Братство, на планетата се осъществява изпълнението на Космическата програма за еволюция на човешкия род. За тази Цел Братството има своя конкретна програма за съвместяване на положителните и отрицателните сили. Всяка от тях има своето значение за правилното развитие на човешкия род. Необходимо е обаче с разбиране да се възприема понятието „отрицателни сили”. Отрицателни не означава зловредни.

Силите на Отрицанието работят, за да предизвикат промяна в позицията на Положителните сили. Би трябвало Отрицанието да се възприема като предизвикателство за размисъл. Защо? Защото То създава такива условия по пътя на изпълнението на определена идея, които изискват нейното преосмисляне. Всеки човек, ако разсъждава спокойно, без конкретна преднамереност, ще види, че тогава когато е срещал проблем при постигането на своето желание, в крайна сметка е стигал до интересно и значимо постижение. Значимо, защото от една страна е осъществена идеята, а от друга нейното пълно осъществяване надминава първоначалния замисъл, тоест получило се е нещо по-значимо като резултат. Съществува и друга възможност – да възникне нов вариант на първоначалната идея, който да се окаже дори по-удачен. Това означава, че Силите на Отрицанието служат чрез своята намеса, за да стимулират развитието на човешкия ум.

Важно е за хората да знаят, че Силите на Отрицанието не убиват, не унищожават и не създават апокалиптични условия за Живота на планетата.

Силите на Отрицанието служат като провокация за размисъл на човешкият ум. Те могат да създадат условия за деструкция на формата, но никога няма да унищожат нейната същност. Затормозени от тези Сили са хората, които се плашат от трудностите, които нямат достатъчно увереност в собствените си възможности, които търсят бързия и лесен начин за своето развитие. Тези хора трябва да знаят, че да тръгнеш и да се спънеш, не означава, че задължително трябва да паднеш. По-скоро това е причина да се огледаш по-внимателно къде и как се движиш. Ето, тук е съвместяването на Положителните и Отрицателните Сили. То изисква човешкият ум да държи Положителната идея във всяко свое начинание и когато срещне трудност в нейното осъществяване, да знае, че Силите на Отрицанието му подсказват, че нещо не е догледал, нещо не е дооценил. Положителната Сила винаги създава чувството за оптимизъм и развитие, а Отрицателната подсилва процеса на творческата реализация като създава условия за преосмисляне, за допълване и обогатяване на първоначалния замисъл.

Тази информация би трябвало да ви помогне да разграничите Силите на Отрицанието от Силите на Злото. И сега ще ви помогна още малко. Силите на Отрицанието са Средство за развитие на Живота, а Силите на Злото са Средство за унищожаването на Живота във вида, във формата, в която той сега съществува.

Защо Злото се стреми да унищожи настоящия Живот? Защото не го приема в тази форма. Силите на Злото не приемат духовния аспект в развитието на Живота и все по засилващия се стремеж за духовен напредък на човечеството. Злото е Зло за човечеството, защото се стреми да подмени сега съществуващия Живот с друг, който да утвърждава основно стремежа за превъзходство на човек над човека. Според теорията на Силите на Злото така човешкият ум се развива по-пълноценно, защото има интерес Той – индивида и само Той да владее. И още нещо: теорията на Силите на Злото свързва стремежа към превъзходство с придобиването на материални блага като цел и средство за развитие на човешкия ум.

Докато Положителните Сили работят според принципа на взаимопомощта, и приемат, че в тази посока умът трябва да се развива и да търси находчивост и ползотворност, то Силите на Злото използват точно обратната позиция – изключителния стремеж за надмогване над другия. Надмогване, в смисъл на владеене на положението, и пълен диктат за начините и възможностите за осъществяването му. Силите на Злото използват този подход като по-надеждния начин за човешкият ум да се развива. На преден план те се стремят да събудят в човешкия ум интереса към личното облагодетелстване от власт и богатство. Всичко, което може да създаде условия за находчивост, скорост на мисълта и изобретателност на ума те свързват с този интерес. Развивайки се по този начин, според тяхната теория, умът ще бъде активен участник в еволюцията на Живота. Ще го стимулира личния интерес, който те свързват основно със създаване на материални блага. Силите на Злото определят материалните блага като основното средство, което създава качеството на живота и като основната причина, която движи в най-голяма степен човешкият ум.

И какво виждате сега? Световния елит какво създава? Борба за надмощие и стремеж за облагодетелстване на определени хора за сметка на други. Така геополитиката се превръща в инструмент за усъвършенстване на ума, а геостратегията се използва за постигане на надмощие на една държава над друга, за владеене на природните богатства и тяхната безумна експлоатация.

Повече от ясно е, че това не е пътят за развитие на човешкият ум. Затова отново ще говоря за Бялото Братство. И ето какво още искам да кажа.

Елохимите, като същества от най-висшата йерархия на Светлината са водещи фигури в организацията и изпълнението на задачите, които Бялото Братство има да осъществява на планетата Земя.

Белите Братя са източниците на онази лъчиста енергия, която задвижва високоблагородните идеи – те са носителите на основното направление в духовното развитие, което идва на планетата още с учението на Орфей, преминава през Питагор и стига до Петър Дънов.

Основното направление определя посоката, която чертае пътя на Душата търсеща Справедливостта като коректив на всяко свое действие.

Любовта като принцип е едната страна от развитието и усъвършенстването на човешкия дух. Тя е лъч, който прониква, но и който може да пронизва.

Справедливостта възниква като задължителна необходимост за възтържествуването на Правдата и съдържа в себе си Мъдростта и Истината.

Бялото Братство като действаща висша йерархия в Божествения свят носи в себе си тези две основни страни. Като пример, да си представим един равнобедрен триъгълник, чиито страни са изградени от Любовта, от една страна, от друга от Справедливостта, а за негова основа да послужи Благородството. Когато Любовта стъпва върху Благородството, тя се превръща в Божествена любов, защото Благородството я захранва със силата на всеотдайността. Когато Справедливостта сключи общ ъгъл с Благородството, тя приема Мъдростта и Истината на Божествения свят. Така с облагородената сила на тези два основни принципа Бялото Братство работи за духовната еволюция на човешкия род.

Мелхиседек е висшето светло Същество, което създава условията за формиране на Благородството като основа на добродетелите във физическия свят. Орфей като духовен водач израснал под влиянието на благородния дух, издига Любовта като първостепенна сила в човешките отношения. Питагор носи суровостта, логиката на справедливостта, но той не е могъл да развие нейната същност. Христос идва, за да събере в едно учение двата основни принципа – Любов и Справедливост. За да бъде приложено, обаче това учение, трябваше да се изведат от недрата на Справедливостта – Мъдростта и Истината. Да бъдат превърнати те в принципи. Това направи Петър Дънов. Той взе Любовта, Мъдростта и Истината, извади ги от хаоса на философските и религиозните учения и като ги изчисти от фарисейщината и догматичните затлачвания на Църквата ги показа на света такива, каквито ги остави Христос – Светлина и Сила на Божествения дух. Те – Любовта, Мъдростта и Истината станаха Принципи на новото за човечеството Учение на Бялото Братство. Чрез въплъщението на Беинса Дуно – един от елохимите, беше дадено на света Учението за Духовната култура – практическото приложение на Христовото учение.