УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ДИСЦИПЛИНАТА

Какво нещо е дисциплината?

Тя не е просто система от правила или строг ред и законност. Тя е най-вече хигиена на Мисълта – онази ясна, чиста мисъл, която създава условия за проява на духовна, творческа дейност. Истинската, да я наречем ЖИВА дисциплина, е резултат от правилното разбиране и усвояване на Живота. А кое разбиране е правилно? Разбирането, което подтиква човека да опознава Живота чрез своето лично участие в него. Такова разбиране от само себе си ще създава чиста мисъл, защото ще бъде естествена предпоставка за духовна творческа дейност. Личното участие в Живота винаги предполага творческа проява на личността. Няма как да участваш в нещо, ако не си заинтересуван от него. Участието е вид творческа дейност, стига да го разбирате и осъществявате като потребност на вашата душа да изяви своята Божествена същност.

Във всичко, което вършите вие трябва да осъзнавате себе си като Творци. Така винаги ще давате възможност на своята генетична връзка със Създателя да се проявява. Когато във всяка проява човек участва със съзнанието за своята Божествена духовна същност, ще постига високо ниво на правилно разбиране и усвояване на Живота. Това ще рече, че когато човек приеме една задача или приобщи себе си към дадена група или общност, той вече ще трябва да се съобразява с определени правила. Обикновено дисциплината изисква най-напред човек да знае защо е приел да се включи в тази група или общност. Ако може да си отговори без колебание на този въпрос, това означава, че неговото присъствие там е осъзнато. Той е преценил, че това е потребно за неговото духовно развитие.

Щом веднъж се е самоопределил, човекът ще знае, че вече е зависим. Той не разполага сам със себе си, защото се обвързва с принципите, чрез които е създадена съответната общност, и точно за това трябва да ги познава добре, за да може да получи чрез тези принципи личната си творческа свобода. Това е най-съществената причина, поради която е необходима осъзнатост за самоопределението на всеки човек. Така например, вие ако сте се самоопределили да бъдете ученици на висши духовни Учители, ще трябва да се интересувате преди всичко от моралните принципи, които несъмнено ще моделират вашата личност. Това означава, че вие трябва да имате готовност да промените своя начин на живот. Защо? Защото когато се обвържете с определено духовно учение вие несъмнено ще се промените – разбира се ако сте сериозни и искрени негови последователи. А щом започнете да променяте себе си, напълно естествено ще се промени и вашият начин на живот. Най-много ще допринесе за вашата промяна връзката ви с трите основни Принципа, чрез които се проявява Живота.

Чрез Принципа на Любовта вие ще изграждате вашето отношение към света – към хората и към природата. Този принцип ще изисква от вас да изоставите грубостите, лъжите, хитруването, всичко, което може да измени на основното правило на този принцип: обичай ближния си, така както обичаш себе си.

Принципът на Мъдростта ще изисква от вас да работите за умственото си развитие, но не само като напълните главите си със знания от учебниците или определени книги, но и да развивате успоредно със знанията и вашите добродетели. Нищо не струват знанията на един човек, ако той ги използва само за собствена изгода или, за да вреди на другите.

Принципът на Истината ще изисква от вас да знаете, че истината се проявява когато няма противоречия в душата на човека. Има ли противоречие за дадено нещо, значи то не е истинско. Истинското нещо стои достолепно. Никога човешката душа не е смутена когато приема истината. Истината поражда увереност и праволинейност в мислите и действията.

За да участвате в Живота като творчески личности, ще трябва да се запознаете по-добре с тези Принципи и да знаете, че желанието трябва да се покрива с действията. Ако само в мислите си човек желае нещо, а не му достигат сили да го изпълни, значи той още не е готов да го получи. И да го получи, няма да съумее да го използва правилно.

Вашето разбиране за дисциплината ще трябва да се свързва или още по-добре е да се каже, ще трябва да произлиза от разбирането ви за Живота. Ако вашето разбиране за Живота се опира на трите фундаментални Принципа за неговото проявление – Любов, Мъдрост и Истина, никога няма да навлезете в противоречие със себе си, с колегите си, или с общността към която сте се самоопределили, никога няма да се чувствате ограничени в рамките на тясното разбиране за наложена ви дисциплина. Напротив, ще припознавате в себе си Твореца, който познава и умее да използва естествено произтичащите от еволюцията на Живота Правила като средство, чрез което да създава своя собствен свят, и като средство, което ще ви дава творческа свобода, в която и област на Живота да се развивате.