УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС и УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВЯРАТА

Вярата е онази Сила, пред която душата благоговее, и в същото време може да бъде твърда като диамант.

Когато вярата стои в основата на човешките действия, човекът се движи в пътя на истината. Няма друг по точен ориентир за посоката на духовно развитие на личността, освен искрената вяра в Божия Промисъл за Живота. Тя създава чистосърдечието, тя облагородява духа, тя вдъхва озарението, с което душата върви по пътя на истината.

За да бъде създадена истинска наука, такава наука, която да служи на човечеството в неговия духовен напредък, трябва учените да тръгнат от вярата. Вярата като принцип в развитието на човешката мисъл. Вярата като въплъщение на основата, от която може да се съгражда новата наука.

Тези от вас, които имат все още страх в сърцето си от Бога, те не са достигнали до истинската вяра. Да вярваш, че Бог е Любов, означава да си част от тази Любов, а за да си част от тази Любов означава да си готов да служиш, което ще рече да прилагаш в живота си Любовта.

Този, който не може искрено, чистосърдечно да служи, нека не се заблуждава, че има вяра. Там където тя е основа на човешкия живот има безкористност и абсолютно упование в Божия Промисъл за развитието и правилната еволюция на човешкия род.

Вярата живее в сърцето, Любовта също живее в сърцето, но и двете хранят душата. Когато душата има тази небесна храна, значи умът и волята човешки ще бъдат подчинени на Божията воля, значи човешката личност ще съгражда на планетата Божия дом на великата безусловна Любов.

* * *

Приятели, с това напътствие на Учителя Беинса Дуно приключваме 11 годишният цикъл Лекции предназначени да внесат нов импулс, сила и вдъхновение на всеки, който търси духовното познание.

Ние предадохме много информация, натрупа се голямо количество знание, което очакваме да бъде осмислено и правилно използвано за вашето духовно развитие. Всичко, което Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство сме оформили като продължителен цикъл от лекции, може да бъде определено като учебен материал използван в единадесеткласно училище за Духовно развитие. Всеки, който старателно е чел, и още повече се е постарал да разсъждава върху прочетеното, е получил основата на Духовно познание, което може да му даде само Божествената наука.

Аз, Учителят Иисус Христос, нося голямата отговорност за истинността, и пълноценното знание вложени в тези лекции. Те са не само знание, но и изпълнено с много Любов Напътствие към целия човешки род. Напътствие за духовен напредък, вяра в собствените ви сили и ВЯРА В БОЖИЯ ПРОМИСЪЛ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА. Помнете, че тази еволюция има две страни: едната е вашето лично отношение към Живота, а другата е отношението на Създателя към всичко Сътворено от Него.

В Знанието, което ви предадохме Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство, ясно и категорично ви казахме, че Животът, е Божие творение, и че вие сте основният двигател на еволюцията на тази творческа Сила на Вечността. Вашето активно участие в Живота има решаващо значение за неговото бъдеще.

Човешкият ум и човешката душа са елементи на Божественото проявление на Творческото Начало в Живота. За вас остава с вяра да сте приели Знанието, за да може то да ви послужи в усилното време, в което живеете. Това е ВРЕМЕ НА АКТИВНА, ЖИВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЖИВОТА. Предстоят големи промени на планетата и то във всички области на Живота, във всички направления, в които той се развива. Затова Ние се стремим да подтикнем еволюцията на човешкото съзнание, за да постигне то промяна. Без тази промяна, вие не сте функционалната страна в развитието на Живота. За целта ви е необходимо ясно да разбирате значението на Духовната култура за настоящето и бъдещето на човечеството.

Ние ще се погрижим още веднъж да ви предложим полезна за вас информация. Тя ще бъде конкретно и достъпно обосновано Знание за Духовната култура и нейното значение за човешкия живот. Когато приключи работата по този цикъл ще ви съобщим къде и как можете да се запознаете с текста.

Сега ви призовавам да бъдете изключително отговорни към себе си и Живота. Това означава да следвате напътствията, които ви изпратихме с много вяра в Доброто Бъдеще на човешкият род.

Мир Вам!