За малките възможности

„Сега ви призовавам да бъдете изключително отговорни към себе си и Живота. Това означава да следвате напътствията, които ви изпратихме с много вяра в Доброто Бъдеще на човешкият род.”

С тези думи завърши моето Обръщение към читателите на сайта „Добродетели” миналата седмица.

Искам още веднъж да уточня, че до тук Ние, висшите Учители от Школата на Всемирното Бяло Братство, ви предадохме един значителен обем от информация. Най-общо погледнато цялото предадено ви знание може да бъде обособено в три основни дяла:

Наука на себепознанието;

Космогенезис и

Нова етика.

От тук нататък всеки може да се възползва от знанието, което Божествената наука предоставя на човечеството. За вас е важно да помните, че Проекцията за всяка градивна Идея съществува в Божествения свят; нейното усвояване става в Духовния свят, а проявлението се извършва във Физическия свят.

Информацията, която от тук нататък ви предлагаме ще бъде под формата на кратки текстове обединени от общото наименование „Време за размисъл”. Те ще бъдат публикувани на този сайт два пъти месечно – в началото и в средата на месеца.

Сега ви предлагам да поразсъждаваме.

Какво е значението на думата отговорност? Кога човек се чувства отговорен?

Никой не би се почувствал отговорен, ако не е осъзнал истината за голямата потребност от неговото лично участие в Живота. Това означава преди всичко човешкият ум да е постигнал ясното и конкретно разбиране за своята собствена значимост.

Да имаш разбиране за голямото значение на твоята личност за организацията и развитието на Живота, изисква да възприемаш себе си като функция на Великия Промисъл на Създателя.

Като продукт на велика по своята мъдрост ментална Сила ти имаш вложена в себе си проекция за разгръщане на твоите лични ментални способности. Те са вложени в твоята духовна същност, за да можеш в условията на физическия свят да твориш по подобие на своя Създател.

Когато умът не съумее или не пожелае да използва вложения интелект в духовната същност на личността, той създава дисхармония в духовното пространство на Сътворението. Получава се пълно изопачаване на Системата за развитие на човешките умствени способности. На практика се стига до затлачване на възможностите, предвидени от Твореца за Еволюция на Живота. А какво е Животът? Това е Творческата Сила чрез, която Вечността проявява Себе си. А може ли Вечността да бъде факт без дейното участие на всички Сили на Сътворението? Ти си една от тези Сили и от теб се изисква да осъзнаеш значението на твоето лично присъствие в Живота. Твоята задача е да откриваш малките възможности, чрез които Той, като основна Сила на Сътворението, се проявява. За големите се грижи Създателя. Малките възможности, които създават Живота произлизат от твоите мисли, чувства и постъпки. Чрез тях ти твориш.

Поискай и ще успееш!

Повярвай и ще се въздигнеш!

Обичай и ще се одухотвориш!