СЪЩНОСТ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА

СЪЩНОСТ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА
Духовната култура на личността не може да се разглежда отделно от човешката духовна същност. Тя получава своята пълна изява, едва когато човек осъзнае истината за своята духовна същност. Това означава, че е необходимо умът да възприеме своето съществуване, и изобщо живота на личността, като проявление на човешката духовна същност. Човек, който не е осъзнал съдържанието и силата на своята духовна същност, не може да притежава истинска духовна култура. Той може да получи добро образование, респективно много знание, може да получи и добро възпитание, но това не е достатъчно за формирането и наличието на духовна култура.
Същността на духовната култура е същност и проявление на духовната връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание. Тази връзка предопределя посоката и качественото развитие на духовната култура, а оттам и на Живота в неговата цялост. За да се постигне този резултат, е необходимо за човешкото съзнание да премине през три нива на съзряване. Това е духовното съзряване, което създава възможност на човешкото съзнание да участва в Живота на Цялото като негов градивен елемент.
Кои са трите нива на духовно съзряване?
1. Налично желание на човешкия ум за духовен живот.
2. Овладяване на знанието, вложено от Твореца в човешката духовна същност.
3. Пълно осъзнаване на значението на духовната култура като решаващ фактор за правилния ход на еволюцията на Живота.
Защо определяме желанието на човешкия ум за духовен живот като първо ниво от съзряването на човешкото съзнание? Защото без желание няма действие, няма развитие.
Но нали нещо трябва да предизвика такова конкретно желание!? Тази възможност се предопределя от разбирането на ума за потребност от духовен живот. Ако умът възприема духовния живот като фактор за еволюцията на Живота в неговата цялост, ще се появи желание и стремеж за духовен живот на личността.
Желанието е Първична Сила на Сътворението. В това си качество то е Първопричина за творческата активност на Създателя и двигател на градивните процеси. Тази Сила е вложена във всяка частица на всичко Съществуващо. Чрез нея Великото Съзнание твори. Същия Принцип за творческа активност използва и човешкото съзнание. В условията на земния живот на личността Желанието, възприето от човешкото съзнание, се активира и се превръща в Сила на Съзиданието. За целта е необходимо да се свърже с Идеята за Съзидателност. В Идеята за Съзидателност се съдържа Програмата (Промисълът) за създаване и развитие на Сътворението.
(откъс от книгата „Физиология на духовната култура”. Книгата е представена на този сайт като електронна книга и PDF формат)