ПО-ВИСОКОТО НИВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ПО-ВИСОКОТО НИВО

Здравейте, приятели!

Желанието ми е с тази лекция да предизвикам интерес и внимание по най-съществения въпрос на съвремието: Прехода от едно ниво в развитието на човешкото съзнание, на друго – по-високо ниво на осъзнатост за всяка мисъл, чувство и действие.

Какво е най-необходимо да осъзнае човешкият ум в настоящото съвремие?

Допуснатото разминаване между две основни направления в човешката еволюция: Знание и Нравственост.

Последствията от това разминаване имат изключително значение за развитието на Живота.

Къде трябва да търсите Същественото в това разминаване?

Във формата, чрез която се проявяват Знанието и Нравствеността.
Знанието е Сила и се проявява точно като Сила – Силата, която може да промени Живота, НО не и съзнанието.
Съзнанието може да изпълни истинското си предназначение – да твори с Любов само ако има нравствена основа. Сега то се проявява като резултат от Знанието и отчасти от познанието – живия опит.
Всичко постигнато като организация за развитието на Живота, показва голямата необходимост от преосмисляне на употребяваното до тук знание.

В каква посока се налага преосмислянето?
В посока Духовно-нравствено Просвещение. Човечеството би трябвало да си даде сметка, че вече приключва един значителен период от неговото Съществуване и е крайно необходимо навлизането в Нов период, който да бъде широко ориентиран в посоката на Духовно-нравственото Просвещение. За да се постигне резултат ще е необходимо човечеството да издири всички възможни форми използвани за постигане на живия опит, който е резултат от прякото участие на човешката личност в Живота. Всяка форма, което означава всеки Опит да бъде разгледан задълбочено и от него да се отдели и осмисли най-ценното – това, което представлява Ново, придобито Знание върху основата на нравствено просветения човешкия ум. Това може да се постигне единствено ЧРЕЗ Желанието за използване на Добродетелност във всяка проява на човешкия ум.  Тя определя подхода в усвояването и използването на знанието. Защото на човечеството до тук е дадено твърде много в областта на Науката, човешкият ум натрупа знание във всички области на Живота, но на практика се оказва, че не знае как да използва това знание. Стигна се до изкористяване на научните постижения, до комерсиализиране на знанието в отсъствието на нравственост. Така върху основата на тези постижения, светът се оказа на прага на самоунищожението си.
Ето защо Ние – Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство настойчиво напомняме важния факт, че вече е приключил един период от развитието на човешкия живот. Вие трябва да си дадете сметка, че това е период на ограмотяване, но не и на Просвещение.

Човешкият ум е постигнал знание, което му е дало възможност да създаде многообразие на формите за проява на Живота, но не е осмислил вложеното съдържание в тези форми. Един прост пример: Вие познавате много думи. Те са създадени като форма за проява на човешката мисловна дейност. Но колко от вас вникват в съдържанието на думите достатъчно сериозно, за да използват пълноценно знанието, което носи всяка от тях.

Както във всяка дума, така и във всичко сътворено се съдържа многопластово съхранена информация. Необходимо е тя да бъде открита, възприета като знание и употребена като Божествена Сила на Сътворението. Човешкият ум, уверено трябва да търси присъствието на Висшите Разумни Сили на Сътворението във всичко, до което се докосва; да открива присъствието на Висшата Разумност   във собственото си Съществуване, и това е най-същественото, защото то открива Пътя – начина и средствата за постигане на всичко следващо в Живота.
Новият Период в развитието на човешкия живот вече е започнал свето развитие, но това е много крехко начало. Необходимо е задълбочено преосмисляне на  съществуващия начин на живот от мнозинството хора. Възможностите за постигането на тази цел са много и нека всеки човек избере своята възможност. Основното и най-важно нещо си остава личното желание; целенасочената мисъл и целеустременото действие в ПОСОКА ДОБРОДЕТЕЛНОСТ. Това е Посоката на правилния подход в развитието на Света, защото тя определя формата, чрез която се проявява Нравствеността.
Духовно просветеният човек приема нравствеността като необходимост за своето развитие. Той я търси в Душата си и я усъвършенства чрез Съзнанието си. По този начин възприетото знание променя своята същност и от комерсиално се превръща в благородно знание. Тогава човешкото съзнание постига по-високото ниво в своето развитие – нивото необходимо за осъществяване  Целите на Сътворението.