ЗАКОН И БЕЗЗАКОНИЕ

Здравейте, приятели!
Светът в последните години усилено се стреми към демократична организация на Живота. Този стремеж, обаче се изразява най-вече в говорене. Реалните, конкретните действия отсъстват. Причината, която Ние откриваме е в неизясненото разбиране на смисъла на думата „закон”. От това неразбиране произлиза и липсата на разумно създадени закони и всички останали последствия от тази липса.
Подхващам темата за закона и беззаконието не, за да изнеса лекция по Право, а за да подскажа колко много е необходимо на хората старание за задълбочено и осъзнато възприемане на думите, с които си служат.
„Закон” и „беззаконие” са думи, които широко се използват, но за съжаление без да се разбира тяхното истинско значение. За мнозинството хора законът е ултиматум, а беззаконието хаос. Аз ще ви кажа, че Законът е връзка с висшата разумност, а беззаконието – невежество, и сега ще се обоснова.
Законът възниква като необходимост от конкретна проява на Живота. Тази проява се свързва с различните области на неговото съществуване. Законът превръща съществуването в развитие. Неговото съдържание определя формите, чрез които той (животът) ще постигне надграждане на вече съществуващото. Затова законите винаги трябва да са пряко свързани с потребностите на човешкото общество. Обществото е средата, в която действа законът, за да се прояви Животът. И тук вече опираме до субективната страна на функцията Закон. Защото Законът по своето същество олицетворява реда и справедливостта, но в практиката, в реалния Живот, чрез своето съдържание, Законът е Функция, чрез която се проявява нравствената сила на човешкият ум. Ето, това е същественото, най-значимото, до което хората в своето мнозинство не достигат. Законът е Функция на сложна Система, която вие наричате справедливост. Без нравствената сила на човешкият ум няма справедливост.
Защо справедливостта е Система? Защото нейната структура е изградена от три Елемента: знание за живота, морал и чувство за справедливост, което вие наричате Съвест. Наличието на знание за живота, морал и съвест, определят нивото на демократичност в едно общество. Когато Законът е в действие, той се проявява като функция на нравствената сила на човешкият ум. Чрез тази функция в реалния живот се включват най-пряко морал, етика, културата на човека в различните нюанси на нейното съдържание.
Оценка за проявената справедливост по отношение на изискванията, които Законът поставя пред човека, дава Съвестта.
Доколко ще се прояви тя? Това зависи от връзката на човешкия ум с Висшият Разум. Тази връзка дава възможност на ума да чуе и разпознае гласът на Висшестоящата, вездесъща Сила на Разума, Който твори на тази планета. Вие го наричате Бог.
Когато чуете гласа на своята съвест, всъщност вие чувате Божият глас, който одобрява или неодобрява вашите действия. Ето защо говоря за субективна страна на функцията Закон.
Личното отношение на човека към Закона се изразява чрез неговото приемане или отхвърляне. Когато приема Закона, умът търси форми и възможности за неговата правилна употреба в Живота.
Когато не приема Закона, човек действа според своето лично разбиране за живота. И тъй като то обикновено се различава от установеното от закона се стига до различия в поведението на хората, които често могат да бъдат и драстични. Тогава говорим за беззаконие. То също е проява на човешкия ум – субективна проява, която може да бъде градивна и също толкова деструктивна.
Темата е много широка и не е възможно да бъде разгледана в една лекция, затова само ще спомена, че за съжаление съществуват закони, които ограничават напредничавата човешка мисъл, и когато такива закони се нарушават се създават условия за нови форми на общественото мнение и последващо развитие. Тогава се създават и най-сериозните стълкновения в обществото, защото то се разделя на различни общности, които могат да навлязат в жестоки противоречия. Хората, които нарушават такива закони, стават инициатори за ново развитие на Живота.
Беззаконие в пълния смисъл на думата има там, където отсъстват морала, справедливостта и съвестта, затова нормалния ритъм на живота определен от разумно създадени закони се нарушава.
Защо избрах тази тема за настоящата лекция? Защото човечеството се намира в състояние на непрекъснато нарастващи противоречия, които създават напрежение и военни конфликти между държавите. Те са резултат от неразумно създадени закони, които обслужват едностранчиви интереси. Това са интереси свързани с потребителския подход в начина на Живот, създаден от съвременното човешко общество. Потребителският подход се изразява най-отчетливо чрез безогледното използване на природните ресурси. Вие така наричате всичко, което сте заварили и открили в недрата на тази планета: газ, нефт, въглища . . . И забележете, че всичко това ви служи като енергийни източници. Липсва морал, етика и Съвест, за да бъде освободено Знанието за разумната алтернатива на тази тежка и опустошителна форма на злоупотреба с Природните дадености. Основните закони, които обслужват икономиката ви имат политически – геополитически и геостратегически характер. Затова Животът на планетата вече губи своя смисъл и основното си предназначение. Точно от тук идва голямата опасност за бъдещето на човечеството, за бъдещето на великата Идея „Живот”.