ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТУК?

Какво означава да си дадем сметка, че човечеството е стигнало до ТУК?
Това означава всички ние, хората, които съзнателно и несъзнателно създадохме настоящата действителност, да си дадем отговор за причините, които са предизвикали състоянието на настоящото, твърде тревожно съвремие. Този отговор, обаче, изисква пълна безпристрастност и чисто реалистично възприемане на действителността.
Когато разгледаме спокойно обстоятелствата, които определят съвременната действителност с желанието да стигнем до истината за качеството на настоящия живот, няма как да не забележим изключително значимия пропуск в досегашното ни отношение към него. Този пропуск си има свое конкретно име и то е: индиферентност. Тази дума най-пълно подчертава безразличното отношение на човека към Живота. Става въпрос за безразличие и безучастност най-вече към живота на обществото и изискванията към всеки човек да бъде градивен елемент на обществения живот. Отделната личност, човекът, доколкото той сам може да се определи като личност, не осъзнава собствената си значимост. Това е най-големият проблем. Човешкият ум отказва да възприеме една проста истина: няма как да изтъчеш качествено платно от некачествен материал. Човекът не иска да повярва, че той е градивна частица на Цялото, затова се стигна дотук!
Всеки човешки живот със своята колоритност или пълна сивота допринася за общото формиране на цялостния облик на Всемирния Живот. Така егоизмът, властолюбието и алчността пуснаха корени в живота на обществото и със своите издънки обезличиха напълно благородния Замисъл на Създателя за извисяване на човешката духовна същност до нивото на Творец. В своето мнозинство хората не осъзнават Силата на своя Дух, не познават, и още по-важно е, че не искат да опознаят своя интелектуален потенциал. По този начин на преден план излиза безразличието, царува равнодушието и човекът е напълно безучастен към проблемите на обществото. Така тези, които определено са група хора, със стремежа си към властолюбие успяха да настанят най-уродливата форма за съществуване на настоящото съвремие: насилието. То се проявява както в личния живот, така и многократно по-жестоко в обществения живот. Насилието прие най-циничната и човеконенавистна форма за своето проявление. То унижава и унищожава човека – в прекия и в преносния смисъл на тези думи. Християнската ценностна система с универсалното значение на своята нравствена основа е отхвърлена напълно. Защото какво остана в настоящия живот от основния Нравствен кодекс, който е записан още от Мойсей. Там е посочено: „Не кради!”; „Не убивай!”, „Не прелюбодействай”, с богатия смисъл, вложен в това послание; „Не пожелавай нищо, което е на ближния ти!”; „Почитай майка си и баща си!”. Има ли нещо от всичките тези послания към човечеството, което да се отнася само за една религия, което да изисква определено поведение само от един етнос, от един народ?! Тези, които определят себе си като световен политически елит, и другите, които възприемат себе си като обикновен човек – всички заедно би трябвало да признаят собствената си вина за опошляването на човешката духовна култура или, по-точно, за нейното пълно отстраняване от Живота. Липсата на духовна култура, която да помага на всеки човек да постигне правилна ориентация за своето поведение, ще продължава да държи на ниско ниво еволюцията на човешкото съзнание.
Ето защо се стигна до ТУК! До ТУК, откъдето нататък, за бъдещето на човечеството съществуват две ясно очертани възможности: тенденциозно създадено от група хора, мъчително изпепеляване на човешкото съзнание, което да поддържа Живота до нивото на вегетиране, или духовен напредък в името на човеколюбието; духовен напредък чрез осъзната връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание.
Сега повече от всякога Животът ни показа колко много е необходимо за неговата еволюция духовното единение на народите. Сега, когато човечеството навлезе в третото хилядолетие на своята възраст, ясно се откроиха недостатъците на човешкото общество. Като цяло, като един събирателен образ човечеството все още е с неизяснена самоличност.
Идеята, която може да осъществи връзка между всяко съзнание вътре в Системата „Човешко общество”, е Идея за Благовоението на човек към човека.

Откъс от книгата „Идеята Живот“.

Книгата е представена в този сайт в раздела „Книги“.