ВЕЛИКАТА ИСТИНА

Съществуват истини, която всяка човешка душа знае, но човешкият ум не може да приеме. Умът и душата винаги са имали и имат своите противоречиви схващания за Живота. Това е така, защото те са две различни същности. Душата има своето начало още от сътворението, а човешкият ум се развива предимно чрез опита на душата в периодите на нейния земен живот.
Душата е енергийна субстанция, източник на любовта, чрез която Творецът създава живот. Тя е Сила на проявената Божия Мъдрост и носи Неговата, на Бога, истина за Сътворението. Духът, който ръководи Душата в Пътя на нейното обучение, е приложен в Живота, за да има той Еволюция. Духът и Душата имат едно и също енергийно естество, но те имат различно предназначение. Душата се свързва със сърцето и се проявява чрез чувствата. Духът се свързва с ума и се проявява чрез мислите.
Умът също има Божествен произход, както и всичко останало, само че той е вложен в човешката духовна същност като елемент на познанието. В качеството си на елемент на познанието умът има способността да сравнява, да анализира и да разсъждава. Това му е дадено от Бога. Другото, което го прави действащ фактор в земния живот на човека, е способността му да усвоява знания, придобити от човешките опитности и другите съществуващи източници на знание. Тази способност се развива в периода на земния живот на човека и нейното качествено участие в човешкия живот зависи от желанието на човека да се учи и от неговото трудолюбие. Сега, като знаете това, ще трябва да си направите заключението вие как възприемате своите душа, дух и ум. Знаете ли, че те са част от съществуващата реалност? Как трябва да разбирате съществуващата реалност? Като всичко това, което е способно да докосне и възприеме вашата мисъл. Значи, това, до което се докосва мисълта ви, е вашата реалност. Тя е субективно съществуваща. Има, обаче, и друга реалност – тя е обективно съществуващата реалност. Тя е еманация на Божията Мисъл. Така както вие с вашата мисъл създавате вашата реалност, така и Бог със Своята Мисъл създава обективната реалност. Тя е обективна по отношение на вас и субективна по отношение на Неговата Мисъл. Вашите Дух, Душа и Ум са част от Неговата субективна реалност, защото са резултат от творческата дейност на Мисълта Му. Вие живеете в Неговата реалност и всичко, което приемате като обективно съществуващо, е създадено като необходимото условие за вашия живот. Така че вие и Той – Творецът, имате един и същи подход във вашето проявление: и вие, и Той създавате своя определена реалност, само че качеството на творческия процес при вас и при Него има съществено различие. Толкова голямо, колкото не можете да си представите. Неговата Мисъл може мигновено да материализира всяко нещо, което е плод на определена Идея, докато вашата мисъл все още няма такава способност. И това е така, защото вашият ум тепърва създава Съзнание. Различните нива на проявление на човешкия ум се определят като умствено начало, разум и съзнание. Умственото начало е необходимо, за да може човек да опознава съществуващата действителност и да събира по този начин знания; разумът е необходим, за да може човешкият ум да използва и усъвършенства способността си да анализира и обобщава фактите от действителността; съзнанието е необходимо, за да може човешкият ум да създава и твори. Значи, имаме три нива на проявление на човешкия ум, които създават условията и възможностите на човешката личност да съществува и да усъвършенства себе си, като опознава обективната реалност, тоест Сътвореното от Бога. От своя страна съзнанието има също три нива на проявление: подсъзнание, съзнание и свръх съзнание. Вие частично използвате първите две нива.
Защо трябваше да запишем цялата тази информация? Защото тя е свързана с Великата Истина и може да ви помогне да я разберете по-правилно. Коя е Великата Истина? Това е Истината за Сътворението.
Всеки четящ този текст е добре да разсъждава за собствената си лична значимост за съществуването на света, на Сътворението. Излезте от своята субективна реалност. Дайте си сметка, че сега, след като науката е напреднала толкова много, че може да служи като основа за създаване на нови форми за съществуване, т.е. след като вие вече се проявявате като творци и създатели на нов живот, би трябвало да можете да приемете истината, че съществува друг, по-висш от вашия Разум, Който е постигнал нивата на Велико Сътворение. Всичко във вашия живот би следвало да се промени, когато вие правилно възприемете тази Истина.