Ако е някой в Христа…

Учението на Бялото Братство е Учение на висшите Светли Сили, които работят за еволюцията на Живота. Това Учение е предадено от Христос на човечеството преди 2 000 години. Независимо от малкото време, с което Той е разполагал, всичко оставено от Него като Слово и жив Пример било достатъчно, за да се създаде и развие Учение, което да послужи като нравствена основа на живота. Всъщност, това е Учение за Спасението на Живота. Резултатът от това Учение е несъизмерим по своята историческа стойност и въпреки това то не е успяло да се утвърди в жива практика. Затова във света трябвало да дойде УЧИТЕЛ, който да развие и предаде истинската сила на това Учение.
Духовният Учител Петър Дънов – Беинса Дуно, използвал Словото, за да създаде чиста и прагматична възможност за духовно развитие на всеки обикновен човек, който носи чиста душа и благоразумно работи за своето усъвършенстване. Нещо повече: УЧИТЕЛЯТ, така е успял да предаде Божието Слово, че чрез него да създаде Наука за Живота. Направил го е толкова достъпно, че дори и най-неграмотният, стига да поиска, може да се образова и да се развива.
Учението, което успя да предаде мировият Учител Беинса Дуно, добива особено значение сега във времето на Прехода към нова епоха. Неговото значение придобива още по-голяма стойност когато се сравни същността на предаденото от Него Слово със Словото, което е оставил Христос. И още, когато се разгледа неговата идейна и философска насоченост. Учителят Петър Дънов успя за годините, през които беше на земята, да изгради, макар и във умалена форма, общество на справедливостта, любовта и истината. Хората, които са имали щастието и привилегията да общуват с него са били благословени да научат най-необходимото за себе си и за Живота.Учителят се е стремил да превърне знанието за Божията Любов и Справедливост в начин на живот. Радостно е, че макар и само неговите последователи да са постигнали това, все пак беше доказано, че е възможно хората да живеят с Любов и да носят съзнанието на Божие творение. И в други държави и по-други кътчета на планетата е имало и има духовни общества, но никъде така чисто и така конкретно не е разработено християнското Учение.
Има една голяма възможност за доброто бъдеще на Живота, която съвременните хора трябва да видят, да оценят по достойнство и да й дадат шанс да се развива. Това е Учението на Бялото Братство, което успя да предаде и разработи Учителят Петър Дънов. Съществуването на това Учение е големият шанс за човечеството. Сега, когато с тревога и дори в известна степен с паника се говори, че няма бъдеще за човечеството, че хората не виждат накъде и как да се развива обществото; сега когато светът навлиза от криза в криза и затъва в бездуховност, Учението предадено чрез ТОЗИ, КОЙТО ГОВОРИ ИСТИНАТА, Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА ВЪРВИ ЧОВЕЧЕСТВОТО. В този смисъл казано, Учителят Петър Дънов е СВЕТЛИЯТ Дух на Истината, който успя да покаже на човечеството силата на Божието Словото приложена в живия живот. Учението беше и остана във времето. Хора от почти всички континенти на планетата познават това Учение било чрез Словото, било чрез Музиката, било чрез Паневритмията.
От тук логично следва истината: българите, носят голяма отговорност за установяването на Новия Живот, за създаването на Новия Свят. Най-необходимото нещо, което се свързва с бъдещето на Живота, е човешкото съзнание да приеме силата и духа, на християнската нравственост, защото за човеколюбието няма религия. Това е НЕЩОТО, което Учителят разви като теория и показа на практика в България. Духовното общество, което Той създаде на българска земя, е чиста и светла сила на Новия Живот, за който сега се говори и чието установяване е наложително, ако искаме Животът да продължи. Тук в България е заложено началото на нещо, което макар и трудно все пак съществува и работи. Ние хората, които наричаме себе си ученици и се чувстваме в някаква степен последователи на Учителя, трябва много сериозно да преосмислим своето поведение и живот, и да търсим съвършенството, така както Учителят ни учи. Пътят към съвършенството, който Той очерта е път на себепознание и живот за другите. Неговите беседи са напълно актуални и днес и могат да послужат на всеки човек, който иска да работи за Новия Живот.
Пред българите сега стои една голяма задача, дори това е повече отговорност: Да се направи възможното, за да бъде показана на човечеството силата на Учението, което е създадено на българска земя. Като вземем пред вид сложното време, в което живеем, по-вече от всякога е необходимо всеотдайно да се работи за неговото популяризиране, да се работи със съзнанието, че ние – последователите на Учителя, имаме предимството да познаваме истинското духовно учение за християнска етика и морал. Казано е в Новия завет:”Ако е някой в Христа, той е създание ново”. Това означава, че последователите на Учителя са не само радетели, но и активни деятели за Нова Духовна култура на съвременния живот. Тази култура Учителя определя като светлата сила на Новия Живот, за който се изписа толкова много и се изговори още по-много, но никой не съумя да се докосне до Божията Любов и Мъдрост, както това направи Учителят Беинса Дуно.
Сред нас, българите, има някакво съмнение, някакво притеснение, по отношение на безрезервното приемане на това Учение. Да, трудно е всички да сме единомишленици, но не е трудно, ако сме добронамерени да видим истинското значение на това, което е предадено чрез Словото на Учителя. Искаме или не, приемаме или не, Учението на Бялото Братство или казано по-точно ПРИЛОЖИМОТО ХРИСТИЯНСКО УЧЕНИЕ ВЕЧЕ Е ПРЕДАДЕНО НА БЪЛГАРИТЕ. Те ще трябва да защитят пред света и да покажат, че нравствения идеал, който може да спаси от бездуховност човечеството се нарича Христос. Който го приеме ще постигне онова ниво на съзнание, което ще го направи СЪидейник на Създателя в стремежа му да изгради Новия Свят. Основата на Новия Живот, Основата на Новия Свят, е създадена тук в България чрез развитото от Учителя и практически приложено Християнско Учение. От тук съвременното човешко общество може да се запознае с предимството на това учение: новите форми на общуване и новите форми на колективен братски живот. Би трябвало да осъзнаваме като гордост предимството да имаме това Учение в България и да носим с достойнство своята отговорност пред бъдещите поколения, като личности на християнската етика и морал.
Времето ще покаже, че нашият Учител е Божият пратеник, който е трябвало да работи за установяването на висша справедливост в живота на хората. Той остави Своята незаличима следа, която сега трябва да послужи за бъдещето на човечеството. България и българите, които не случайно са така разпръснати по света, трябва да поемат своя дял в създаването на Новия свят – свят на справедливост и любов. Но е необходимо първо, тук в България да постигнем промяна. Не бива да очакваме, че политиците и държавниците ще възприемат подобна инициатива. Добре е да си даваме сметка, че в конкретния случай те не са най-съществения фактор. Ако масата народ, осъзнае и приеме християнската нравственост като форма на своето лично поведение, ако обикновения човек знае, че любовта към ближния е израз на любовта му към цялото Сътворение, политиците ще бъдат просто едни теоретици, които няма как да влияят на живота на хората. Животът е доказал, че най-ценната територия, която можеш да завладееш е кътчето в съзнанието на човека.
Никой не може да отрече, че през последните месеци се живее много трудно. Не че ние – хората не сме допринесли за това, което се случва. Но Учителят винаги е съветвал, допуснем ли грешка да побързаме да я поправим. Затова ние – българите, нямаме време за губене. Даден ни е образеца със създаването на братски живот под ръководството на Учителя. Със Знанието, което имаме, стига да сме благоразумни и добронамерени, можем да създадем основата на ново, нравствено облагородено човешко общество. Мисията на българския народ е да даде на човечеството образеца на новия духовен живот. Сега, във времето на преосмисляне на всичко създадено до тук, НЯМА ПО-ВАЖНА ЗАДАЧА.