ТУК И СЕГА И ВО ВЕКИ ВЕКОВ

Приятели мои, всички вие, които четете текстовете публикувани в този сайт, вече добре знаете, че главната ориентация на нашата дейност е свързана с усъвършенстването на човешкото съзнание. За тази цел, Ние от Йерархията на Светлината, ви предлагаме духовна работа – задълбочена духовна работа. Свързваме я със знанията, които носят добродетелите и наричаме цялата система от организирана духова работа, създаване на Ново Светоусещане.
Всичко, което Ние приемаме за абсолютен минимум от знания, необходими на човечеството за постигане на тази цел, сме предали чрез текстова информация, и тя се намира на този сайт съхранена като книги или файлов архив. Ето всичкото това знание, ако е правилно усвоено, дава възможност на духовно работещият да премине във втори клас на Школата на Христос. До тук вие бяхте в първи клас, и би трябвало да сте разбрали, че смисъла и съдържанието на човешкият живот е активната духовна работа за постигане на високо благородно, работещо съзнание.
Съзнанието, с което вие живеете, е основния фактор, който задържа Нашето внимание. Ние много добре знаем, остава и вие да се убедите в тази истина, че човешкото съзнание може да постигне своето истинско просветление, единствено чрез правилно разбиране на Живота, а това означава стремеж и желание за ясна, точна и конкретна мисъл.
Всички говорите за просветление, дори за мигновено осъзнаване на проблемите, които ви задържат в ниските нива на съществуване, но малцина от вас са достигнали до истинското прозрение, а то казва, че осъзнаването е процес на задълбочена духовна работа. Осъзнаването на, който и да е проблем изисква да приемаш Живота с разбиране. Разбиране може да постигне само този, който разсъждава. Разсъждава човекът, който иска да опознае Живота. И тук вече стигаме до главния проблем на човешкия живот, а той е личното участие на човека в Живота. Защото инертният човек, ленивият ум, може да остане пасивен наблюдател, дори на собствения си живот. За съжаление болшинството от хората остават пасивни наблюдатели на всичко, което се случва с тях и около тях. Липсата на активно живо участие в процесите, които формират обществения живот, в процесите които създават личния живот на човека, лишава личността от възможността да опознае истинската стойност на своето съществуване. Така, че за да достигне един човек до способността да живее с разбиране, трябва да има преди всичко лично желание за участие в Живота. Само истинското лично желание може да създаде условия за развитие на съзнанието.
Когато говорим за човешко съзнание и още повече за осъзнаване на конкретни факти, винаги трябва да знаем, че Божието присъствие е основната отправна точка, фундаменталната истина, от която нататък трябва да се върви. Не може да постигне правилно разбиране за Живота, този, който изключва влиянието и най-вече прякото участие на творческото Божие проявление. Защото когато Ние говорим за Божие присъствие, разбираме съзидателната Сила на Духа –Творец.
Сега вече има старание съвременната наука да обясни това присъствие и твърде модерно е да се говори за квантова физика, но стане ли дума за квантова физика извън научните среди, трябва много, много да се внимава. Квантовата физика разглежда фино-енергийната структура на Сътворението. Пространството е енергийна среда, в която се осъществяват градивните Идеи на Творческият Принцип, залегнал в Божия промисъл за еволюция на Сътворението. Различни са възможностите, чрез които Създателят реализира своите намерения, но ЕДИН е Принципът, чрез който Той работи – творческа съзидателност, която за по-кратко Ние наричаме ДОБРОТВОРСТВО. Това е Принципът, който стои в основата на всяко начинание, независимо за чия душа става въпрос. С това искам да ви кажа, че Творческият Принцип е Началото на началата и той има общовалидно проявление за цялата Вселена, независимо кой ще го използва: човек, растение, птица – всеки според нивото на своето съзнание. За човека то се проявява тогава когато човешкият ум е успял да постигне първата фаза от своето съзидателно развитие. Защото умът на човека е инструмент, който обработва събраната информация, за да изкристализира тя като знание, което служи за формиране на съзнанието. Съзнанието има различни степени на проявление, и те се формират в зависимост от качеството на извършената от ума работа. Умът служи като инструмент, но той също така е и главният носител на съзнанието, когато то е в пределите на човешкият земен живот. В нивата на фините светове, съзнанието Е това, което остава след земния живот на човека. И това е така, защото умът е постигнал своята трансмутация в качеството си на фино-енергийна Сила на Сътворението.
Умът на Абсолюта и умът на човека работят с изключително голяма дистанция във възможностите си, но въпреки това, имат една основна характеристика – тя се нарича творческа активност. Творческата активност се проявява на различни нива, според възможностите на своя Носител, но колкото и дребна да изглежда като проявление, точно тя съхранява безценната стойност на творческото начало.
В границите на материалния, на физическия свят, не можем да разглеждаме съзнанието като нещо придобито с помощта на различни техники. Умът подбира съответното действие, и в процеса на неговото осъществяване, вече самото действие оказва свето влияние, слага своя отпечатък върху ума. Принципно, всяка работа, която започвате, в зависимост от нейното частично или цялостно изпълнение, оказва влияние върху вашият ум, върху психиката ви. Съзнанието е носител на основните качествени характеристики на ума, то е съвършеният ум на човека, успял да постигне яснота на своята мисъл, и като следствие от това – разбиране на фактите и явленията, които формират живота.
Понятието „чисто съзнание” е валидно само за хората, които могат да постигнат състояние на безусловна любов. В този смисъл мигновено осъзнаване – няма. Защото, какво е осъзнаването? То е състояние на пределна яснота по който да било въпрос; състояние да видиш Истината в нейната реална светлина, нито много силна, нито слаба. Осъзнаване има тогава когато си употребил ума си, за да разсъждаваш, и ако си го направил с необходимата вещина, ще постигнеш осъзнаване. Осъзнаването е процес, в който участва и мисълта. Умът я използва, за да може да достигне чрез нея до Истината. Безпристрастното, непреднамерено търсене на Истината ще внесе яснота в ума, и тогава се постига осъзнаване на проблемите, на фактите и явленията от Живота. Без пълното осъзнаване на всички известни и неизвестни до конкретния момент причини, няма как да стигнеш до Истината. Едва когато умът е достигнал до разсъждението, ще може от там нататък, в зависимост от качеството на своята работа, да се докосва частично или, напълно до Истината. Покоя, блаженството, за което бленуват мнозина, е следствие от пълноценната работа на ума. Яснотата ще ви даде това състояние, защото когато човек е изчистил ума си от всякакви съмнения, противоречия, неверие и най-общо казано, от негативните чувства – едва тогава може да се говори за ефективно осъзнаване.
Никога не изключвайте Мисълта и фактора „Ум” от живота си. Разбирането, с което приемате фактите и хората, ще ви освободи от съмненията и догадките, а това означава спокоен ум и чисто чувство. Ако мисълта е спокойна и чувството ще е спокойно. Защото кога идват терзанията? Когато чувствата са негативни, или когато мислите са негативни? Или когато и двете са свързани с неверие и съмнения? Няма как да имаш лоши мисли и да живееш със светли чувства, и обратното: не може да носиш товара на злобните, алчни чувства и да се радваш на светли мисли. Вие несъмнено разбирате това, но Аз искам да ви подскажа и една друга истина: Можете да постигнете синхрон между мисли и чувства само върху основата на ДОБРОЖЕЛАТЕЛСТВОТО.
Когато захранвате душите си с благост, а умът ви търси връзката с Бога, няма как да не постигнете просветление. То е дълъг процес, но нали точно затова Ние ви говорим за задълбочена, духовна работа. Това е работа на човешкия ум, в пределите на фино-енергийната среда на Менталния Свят, и когато вие осъзнаете, че света на мислите и света на чувствата имат една основа и тя се нарича НРАВСТВЕНОСТ тогава ще постигнете пълна хармония между вашите мисли и чувства. Едва когато, мислите и чувствата на човека имат ЕДНО ОСНОВНО ИЗЛЪЧВАНЕ и то Е БЛАГОРАЗПОЛОЖЕНИЕ В ИМЕТО НА БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ, едва тогава ще можем да говорим за чисто съзнание и състояния на пълно осъзнаване на смисъла на земния Живот. Квантовата синхронизация, за която вече говорят някои автори, е великата алхимия, която може да постигне човешкото съзнание, но запомнете, че за тази цел е необходимо състояние на безусловна любов. Безусловната любов отключва творческия потенциал на човека, като му дава най-силното оръжие – вяра в Силата на Духа и неговото вездесъщо присъствие. Вече казах, но ще подчертая специално: Силата на Духа е в Неговото ДОБРОТВОРСТВО.
Приятели мои, надявам се да не приемете тази лекция като назидателен урок. Моето желание е всичко, което „говорих” тук да ви послужи за размисъл и всеки от вас да потърси във Времето и Пространството своята отправна точка, от която нататък да гради личността в настоящия си земен живот. Точно настоящето Е и трябва да бъде Център на вашето внимание, ако действително решите да задълбочавате своята духовна работа. Миналото за вас трябва да съществува само и единствено като опитност, бъдещето трябва да бъде проекцията на вашата съзидателна творческа мисъл, а настоящето – то е СИЛАТА, МЯСТОТО И ВРЕМЕТО НА ВАШЕТО ЖИВО ПРОЯВЛЕНИЕ. Настоящето е полето на вашата съзнателна дейност, полето на което намират своето най-ярко проявление умът и душата: умът, защото създава условията, а душата защото ги употребява, за да може да прояви своята Божествена същност. В този смисъл можем да кажем, че настоящето е Великата Вечност. Защото „Тук и Сега” съществуват най-добрите възможности за човешката градивна дейност, „Тук и Сега” е мястото и времето за реализация на Божествения Творчески Принцип – ТУК, СЕГА И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.