НОВИЯТ ЧОВЕК

През последните години Светът навлезе в нова територия.

Искам преди всичко да знаете какво Ние от Йерархията на Светлината наричаме “Свят”. Светът според нас е всичко онова, което притежава в някаква степен разум. Така, когато говорим за “Свят” Ние включваме в това понятие растителния, минералния и животинския свят. Разума на хората Ние поставяме на трето ниво след Божествения разум.  Първо ниво на Божествения разум е Висшият Разум, Висшият Космически Разум. На следващо ниво са Съществата, от Йерархията на Светлината, като при тях има подразделения на съответни степени, и на трето  ниво е човешкият разум. Всички нива на разум са проявление на Божествения Разум, защото чрез тях, чрез различните нива Той съгражда.

За каква нова територия говоря? Това е разширеният обхват на Вселенската енергия, въплътила в себе си Посланието на Висшия Разум за развитие и усъвършенстване на Съществуващото. В развитие е Новата Идея за Живот, която е проява на поредната степен от Еволюцията на Вселената. Разгръща се Програмата за изменение на всичко Съществуващо. В процеса на последователните изменения Светът променя своята същност. Ето защо говоря за нова територия, защото новата същност на Света създава и нов обхват на енергийно-информационното поле на Вселената.  Разширява се територията не като  географско понятия, а като сфера на влияние на Разумната Божествена Същност. Така едновременно с изменението на сега съществуващият Свят възниква поле на изначалната енергийно-информационна деятелност. Това означава, че под влияние на внедрената в Пространството енергийно-информационна вълна е настъпило разширение на обхвата на сега съществуващия Свят. Нивото на това разширение създава непроявени до сега усъвършенствани Форми на Живот. Те се отличават със своя разум, който им дава възможност да бъдат градивна сила на новопроявения Свят. Тяхната поява има за цел да внедри в различните нива на разумната Божествена Същност съзидателната Сила на Идеята за Живот чрез Любов, което означава Живот съграден основно чрез прякото приложение на Любовта в човешките взаимоотношения и човешката дейност. За нейното пълноценно утвърждаване е необходима водещата роля на светли Същества, които чрез своя начин на живот да покажат възможностите, които дава тази Идея. Новите Форми на Живот се изявяват като Същества със съзнание и разум, които имат изначално въплътена в съзнанието си Идеята за Живот чрез Любов. Тази Идея е тяхната първична Сила, тяхната ментална основа от която нататък те творят. Целта е като проявяват своята духовна същност, новите Форми на Живот да докажат възможността за пълното реализиране на Идеята за Живот чрез Любов.

На този етап от своето развитие човечеството не можа да създаде Света, който според Промисъла на Създателя трябваше да се прояви чрез добродетелен, високонравствен  Живот. Еволюцията на Вселената изисква  такава Промяна. Необходимо е да се компенсира изоставането и затова на помощ на  хората идват Новите Форми на Живот. Те  се и ще се проявяват като хора с усъвършенствана ценностна система. Външният им вид в обхвата на планетата Земя не се различава от този на коренните жители на планетата. Различното е в устройството на техните организми: усъвършенствана ДНК, по-съвършена нервна система и психика. Техните души носят енергията на проявената Божия Любов. Те нямат нужда тепърва да търсят и откриват в себе си вложените у тях качества. Те просто знаят кои са и какво трябва да постигнат с това си въплъщение на планетата. Тези хора имат способността да общуват открито и непринудено, те могат да проявяват Божията Любов независимо от трудните условия на физическия свят и така ще въвеждат в Новия Живот хората, с които общуват. В своята деятелност те могат да влияят много силно с примера си и имат способността да въздействат със своите мисли върху съзнанието на обикновените хора. Тази способност им е дадена заради изчистеното  съзнание, което имат те – добродетелно  съзнание на високонравствени същества. Не бъркайте тези хора с индиговите или кристалните деца. Аз ви говоря за хора, които ще срещате като непознати възрастни, с които ще ви е приятно, интересно и полезно да общувате. Те ще се появяват “случайно” във вашия живот, но ще оставят незаличима следа в него. Те ще ви помагат да променяте себе си като ви покажат как да го направите. Тяхната нравствена сила ще оказва изключително влияние върху съзнанието на обикновения човек и ще го въвежда в света на проявената Божия Любов.

През настоящата година изявата на такива хора ще бъде много активна. Целта е да се засили в голяма степен промяната в съзнанието на все повече хора. Знаете от предходни публикации колко много сме говорили за необходимостта от ново отношение към Живота, за необходимостта от промяна  в  съзнанието на обикновения човек. За съжаление това до сега не се получи според желаната потребност. Налага се човечеството да получи помощ и това се прави по най-безболезнения начин. В случая се извършва един огромен експеримент, защото човечеството показа способност да създава и развива съзнание. Човечеството вече има отлични образци на духовен живот и висока нравственост, но това са отделни случаи. Необходима е масовост. Само масовата промяна в съзнанието на хората може да изведе Света на правилния път. Ние от Всемирното Бяло Братство ви призоваваме да следвате примера на тези хора, които показват пред вас интелигентно, разумно поведение, които общуват чрез благата дума и чиито поглед излъчва светлина. Светлият поглед, чистите очи, благата дума, проявената любов – по това ще познаете новия човек. Той няма да ви чете лекции, няма да ви уговаря и да ви преследва заради своите убеждения. Той просто ще излъчва любов и светлина и всеки друг човек, който не е обременен от силите на злото ( злоба, омраза, алчност, властолюбие, невежество),  ще може да се приобщи  към него, ще може чрез него да събуди Любовта у себе си.

Търсете Новия Човек, старайте се и вие да бъдете като него, за да може Светът да се промени. Така човечеството получава нова  възможност за спасение – спасение, което е във вашите ръце. Другата реалност е много мрачна. Като пренебрегвате Божията воля за промяна и издигане до нивото на високонравствен духовен живот, вие се обричате на самоунищожение. Тогава никой неможе да ви спаси, защото знаете поговорката: “Кой каквото сам си направи, никой неможе да му го направи”. Така че в случая не става  въпрос за наказание, което Всевишния е  предвидил за вас. Тук става  въпрос за грозно, нелепо невежество, което ви води към самоунищожение.  Имате протегнатата ръка на Светлите  Същества, имате Божията воля за Живот чрез Любов. Пред вас стои реалната възможност за разумен и благороден живот. Не унищожавайте това, което ви е дарено, защото то ви е дарено с Любов. Като убивате Любовта, вие убивате  своето бъдеще!