ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

С Информацията, която предавам чрез този Текст за хората на планетата, искам, драги приятели, да ви напомня, че бъдещето на Живота зависи от Благоразумието на човечеството.

Какво е много важно да се знае от всеки човек?

Когато се обсъжда бъдещето на Живота винаги трябва да имате предвид, че съществуват две основни направления: Промисъла на Висшият Разум и представата на човешкия ум за Живот на планетата.

Промисълът на Висшият Разум се отличава със Стабилност в отношението към предвидената Перспектива; отличава се с ясно проявление на Съзидателната енергия, и още с категоричното МИРОТВОРСТВО И ДОБРОТВОРСТВО. Всяко Негово действие създава условия за живо, градивно проявление на Първичната Съзидателна Енергия – Енергията, която вие възприемате като Божия Любов.

С какво се отличава представата на човешкия ум за Живот на планетата?

Преди всичко с несъразмерно предявените претенции за собственост. Човешкият ум възприема като своя лична собственост планетата Земя. Разпокъсали сте територията й на парчета. Всеки си е оградил своето и си позволява да търгува с всичко, което открие в недрата на планетата. Това е само едната беда. Другата е, че човешкият ум живее с крайно изкривена представа за Живота като форма за еволюция на Сътворението.

Животът не се възприема като проявление на Мъдростта, Любовта и Далновидността на Висшия Разум за развитие на Сътворението, а като лично преживяване, като личен интерес на всеки човек поотделно. Така се унищожава напълно връзката между човешкото съзнание и Великото Съзнание. При това положение неможе да се разчита на планомерно, благоразумно организирана ВЗАИМНОСТ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕШКИЯ УМ И ВИСШИЯ РАЗУМ. И ето го резултата: крайно усложнени международни отношения, завоевателски амбиции, алчност за власт и богатство. Всичко това унищожава Мира и трайно настанява социалното неравенство между хората.

От така представените факти, ясно се вижда, че основната Причина за нарушения Мир, за тероризъм и бедност на планетата е ЧОВЕШКИЯТ УМ. Той изкривява посоката и само той може да я изправи.

Какви са реалните възможности за преодоляване на този катаклизъм?

Колкото и да ми е трудно да го кажа, към настоящото време ТЕ СА НИЩОЖНИ. Човечеството стремглаво върви към самоунищожение.

Според това, което Ние от Йерархията на Светлината долавяме, причината е в пълната самозабрава и крайно ограниченото мислене от страна на свръхбогатите, които за съжаление управляват Света чрез властта на богатството си. По този начин пред човечеството стои изключително трудното превъзмогване на самоунищожителната терористична дейност. Тя се разраства, защото има кой да я финансира. Тя се разраства и поради още една Причина. Религиозната заблуда, опошленото съзнание на значителна част от населението на планетата и от там изкривено възприетата Истина за Живота. Това е пълното отрицание на Божията Любов като Творческа Сила за създаване и развитие на Живота. При много хора човешкият ум е сведен до нивото на елементарен орган за битово самообслужване. Той не се използва според предназначението си: активно себепознание и самоусъвършенстване в името на градивното развитие на Живота. Човешкият ум е създаден, за да бъде част от цялостната творческа дейност, която Висшият Разум разгръща във Вселената.

Каква е Нашата Прогноза при така създалите се обстоятелства?

2016-та година е първа от първата тройка години, през които ще се даде възможност на човечеството да превъзмогне грозящата го опасност от самоунищожение. Това означава, че човечеството ще има Подкрепата на Висшия Разум, но ще може да се възползва от нея само ако постигне благоразумие.

Тази и следващите две години, ще продължи активното движение на хората по цялата планета. Всеки ще търси своето място. Ще се сформират нови общности, общества и държави. Светът ще стане твърде пъстър откъм етническата си карта и твърде сложен откъм религиозната си ориентация. Затова тези три години ще бъдат време за засилено духовно-нравствено ограмотяване на човешкия ум и съграждане основите на Новия Живот. Това ще бъде много трудно, защото ще се разшири територията на терористичните атаки. Това ще бъде безумен стремеж на Мрачната човешка мисъл да създава нов световен ред чрез насилие. За съжаление има хора, които вярват, че насилието е доказателство за Смелост, Сила и Волеизява.

Годините 2019, 2020, 2021 ще ви послужат за осъзнаване на Знанието получено чрез вашият житейски опит и Нашите Напътствия. Чрез подкрепата на Силите от Йерархията на Светлината, хората постепенно ще укротят страстите на религиозната нетърпимост, и при добро желание от страна на човешкия ум, ще могат да се създадат много Духовни Школи, които ще приобщават човешките души към Идеята за Живот ЧРЕЗ Любов. Това означава Прозрение за човешкия ум, че Бъдеще за Живота ще има само ако има Мир в душите и Светлина в умовете на хората.

Според предвижданията, до които Ние достигаме, би трябвало от 2022 година Светът да тръгне по Пътя на трайно установяване на Мир и духовен подем. Ще се създаде начало за активно приложение на усвоеното духовно знание. 2023, 2024 година би трябвало да започне интегриране на духовното знание с чисто материалистичната прагматична Сила, която помага за оцеляването на Живота. Целта е да се постигне разумен баланс между Силите на Духовната и Материалната Култура. Така ще бъде гарантирано бъдещето на Живота .

Не забравяйте обаче, че тази Прогноза, която Ние правим, е създадена въз основата на благоприятното предвиждане за надмощие на БЛАГОРАЗУМИЕТО НАД БЕЗУМИЕТО. За да се постигне Мир, и то в предвиденото време, е необходима мощна организация на всички духовно просветени хора от цялата планета.

Само човешкото Благоразумие може да спаси Живота на планетата.

Най-голямата необходимост сега е вашите усилия да бъдат насочени към създаване на духовни общества за обединяване на хората в името на Мира, Любовта и градивното Бъдеще на Живота.