ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ БЛАГОРАЗУМИЕ

Сътворението е продължителен, съзидателен процес. Той още не е завършил, както хората си мислят. Наистина в основни линии, що се отнася до чисто материалната страна на Съществуващото, то е създадено, но не и като окончателен, напълно завършен процес. Всичко във Вселената се мени. Променя се както формата, така и структурата на създаденото. Някъде този процес е по-забележим и има видими измерения, но твърде често това е изменение, съпътстващо хилядолетията.

Промените имат естествен и изкуствен път на осъществяване. Различието идва от причината за тяхното възникване.

Естествени са тези промени, които са свързани с основните закони на Сътворението, т.е. с тези химични и физични фактори, които се осъществяват от принципа на взаимодействието. Те са подчинени на закона за движението, закона за резонанса и закона за причината и следствието. И тъй като нищо излишно не е създадено  в Природата, елементите на Живота създават и рушат според необходимостта за неговото продължение.

Изкуствени са тези промени, които са причинени от намесата на разумните същества във Вселената. Хората на Земята не са единствените живи и разумни същества. Във Вселената съществува Разум, който използва различни форми за своето проявление. Тук, на тази планета, Той се проявява чрез биологичната форма на живот, но в другите измерения на Вселената, Той се проявява като различни по своята структура светлинно-енергийни форми на разумна и активна дейност. Тя позволява тогава, когато е необходимо, да се постига концентрация на енергията, за да може съответния вид и под формата на плазмени образувания да изпълнява определена функция. Най-плътната форма на съществуване, обаче, е тук, на тази планета.

Тази информация беше  необходима като общо сведение във връзка с основната мисъл на темата. Тя е за намесата на живите биологични организми в живота на планетата. В конкретния случай ще говорим за хората. Животните и растенията също имат своя дял за промените, но това е напълно предвидимо и не е в ущърб на нормалния ритъм на жизнената природна дейност.

Когато говорим за живите биологични организми, трябва да се знае, че най-същественото влияние върху живота на тази планета оказват хората. Те постигнаха способността да работят с мислите и това е основната причина за техния “напредък”. Всъщност получи се това, за което вече многократно е говорено, но пак ще го кажем. Хората се научиха да мислят, но едностранчиво. Те нямат необходимата подготовка за правилна мисловна дейност. Резултатът от това е приоритетното развитие на материалната култура за сметка на духовната. Човечеството изостана в развитието на своята духовна култура. Животът на хората не е подплатен с истинската, здрава основа на човеколюбието. Отсъствието на необходимата нравственост се изразява в много сериозни пропуски по отношение на културата на общуването. Липсва необходимата морално-етична  връзка на човека със себе си, със себеподобните и с Природата. Този факт дотолкова вече влияе върху нормалния жизнен ритъм на Природата, че започна да оказва влияние и върху общия енергиен фон на Вселената. Става въпрос за очевадни факти. Единият от тях вече      има ясно изражение върху климата на планетата. Виждаме, че се правят различни опити за намаляване на вредните емисии в атмосферата, но това засяга някои факти от производствената дейност. Няма ги сериозните, глобални решения, които да сложат край на замърсяването на природната среда. Вие сега имате четири основни източника на замърсяване:

      1.Производствената фабрично-заводска дейност.

      2.Двигателите на автомобилите, самолетите и ракетите.

     3.Вашата негативна психоенергия (злобни мисли, омраза, завист, алчност, ревност).

По тези  въпроси се говори много. Лошото е, че нищо не е направено. Ако бъде преустановена дейността поне на един от трите източника, ще има някакъв, макар и недостатъчен, резултат, който все пак ще бъде шанс за по-нататъшна спасителна дейност.

Има и още един изключително мощен източник на замърсяване, който съвременните  учени и политици не искат да обсъждат. Това е драстичната вече намеса в енергийния фон на планетата от страна на военната промишленост и също толкова важно  – използването на бомбите с обеднен уран и подземните ядрени опити.

Ние от Великото Бяло братство призоваваме човечеството да спре тези безумни свои действия. Преди 20-30 години никой не вярваше и не възприемаше като сериозно твърдението за промени в климата като резултат от неправомерните човешки действия. Сега вече това е очеваден факт. Привеждам този пример, защото той красноречиво може да послужи за сериозното и отговорно възприемане на предупреждението, което сега правим. Човечеството трябва да приеме истината за съществуването на паралелни светове и да знае, че не е само във Вселената. То носи точно толкова отговорност за нейния пълноценен живот, колкото и останалите разумни същества.

Аз, Който дойдох на Земята, за да покажа  как трябва да се живее с любов, призовавам за благоразумие. Вие все още не сте усвоили любовта като форма на живот. Можете обаче да приемете благоразумието, защото в крайна сметка става въпрос за вашия живот, за живота на децата ви. Ето тази крайна необходимост трябва да ви отрезви!