ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ

* * *

Ако е някой в Христа

той е създание ново.

„Ако е някой в Христа”, ще рече, че този човек е постигнал ново мислене, изградил е съзнание свързано с висок критерий за утвърждаване на човеколюбието като основен подход в развитието на Живота.

 

* * *

 Човеколюбието не принадлежи към никоя религия! То е изконна, изначална Добродетел – Сила на Сътворението! Христос го утвърждава като творчески процес за създаване на нова култура в човешките взаимоотношения. И какво следва от тук нататък? Формиране на ново, облагородено в своята духовна същност, човешко общество.

 

* * *

За да се прояви човеколюбието, в действие влизат трите основни Принципа, чрез които се създава и развива Животът. Ще припомня, че това са Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта ражда Живота, защото е причина за всяко творческо начало; Мъдростта разгръща новосъздаденото творение или явление, за да се прояви неговата същност, а Истината го утвърждава като градивен, като съзидателен елемент на Сътворението. Така чрез човеколюбието се създава и утвърждава Новата култура на Живота и той тръгва по спиралата на Еволюцията.

* * *

Новосъздадените човешки взаимоотношения, ако действително са изградени върху основата на човеколюбието, създават профила на Новата планетарна култура. Без нея няма развитие за Сътворението.

 

* * *

Психическата енергия, излъчена от човешките мисли и чувства, поради фината структура на своя строеж, търси възможност за приобщаване към енергията на Вселенското енергийно-информационно поле. Но там, както не веднъж сме съобщавали, активно работи съзидателната творческа енергия на Любовта на Твореца – Създател на Сътворението. Когато идейното съдържание на психическата енергия създадена от човешката емоционално-умствена активност се различава от тази на Твореца, тя не може да се приобщи към творческите сили на Сътворението. Така се стига до наслояване на „тъмна”, разрушителна по своето съдържание енергийна обвивка на планетата. Тоест, човешката умствена дейност, силната емоционална проява на гняв, ярост и злоба стават причина за замърсяване на ноосферата.

 

* * *

Изключително тревожното състояние на световния мир е нагледно доказателство за големия пропуск в духовно-нравственото развитие на човечеството. Би трябвало човешкият ум да възприеме Идеята за утвърждаване на човеколюбието като основен подход в културата на общуването, за да бъде спасен Животът на планетата.