ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ

Силите в Космическото пространство имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието между вътрешните форми на съществуващото в Пространството и така се създават условията за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна.
Вече се забелязва изменение в ускорението на Времето, а то стана възможно след промяната в енергийното тяло на Земята. Но този факт изисква усъвършенстване и то ще се получи, след като и планетата Земя като физическо тяло претърпи своята промяна. Тя се изразява в активно пречистване на енергийните слоеве, които насищат земните недра, защото енергията от земните недра е част от енергийното тяло на планетата. Земната енергия няма как да бъде пречистена, ако хората не престанат да я насищат със своите ниско вибрационни мисли и чувства. Става дума за отпадъците от влошеното психично здраве на хората. В днешно време Земята е “напоена” с негативна енергия.

За общото енергийно състояние на планетата има значение и често срещаната психическа лабилност и неустойчивостта на мисловния процес при хората. В резултат на мисловната дейност на човешкия ум се създават психоенергийни конструкции, които се стремят да се интегрират на фино енергийно ниво в космическото пространство. Тези неспецифични за природата енергии затрудняват правилното движение на светлинната енергия. А тя има фундаментално значение за всички явления в Природата. Без нейното участие не може да се извършва и правилният обмен на силите в енергийните слоеве, във и извън земните недра. Това се отразява върху скоростта на движение на енергийното тяло на Земята. Проблемът, обаче, изисква да бъде уточнен и в допълнителен аспект.

Всяка планета има свое излъчване, което се дължи на активността на нейния Космически Център. Космически център на планетата наричаме точката на пресичане между линиите, свързващи четирите края на планетата: север – юг; изток – запад. Преминавайки една през друга, те образуват координата, която има съществено значение за разпределението и предназначението на универсалната енергия в космическото пространство. Организацията в дейността на Космическия център трябва да претърпи промяна, за да не бъде възпрепятствана новата скорост на движение, която ще получи, впрочем – вече получава Земята след промените в нейното енергийно тяло. На физическо ниво подготовката се извършва чрез наклона на земната ос и този процес върви засега успешно, без някакви сериозни катаклизми. Изменението в магнитното поле на Земята е в рамките на допустимото и то няма да бъде катастрофално променено, както твърдят някои автори. Впрочем, човешката наука предрича твърде мрачно бъдеще за планетата и това е повече резултат от изследванията върху влиянието, което оказва човешкият фактор за здравето на планетата.
Сега вече трябва да се изтъкне, че хората със своята “наука”, която стои в основата на “развитието” на човешката цивилизация, успяха сериозно да навредят на своя дом – планетата Земя. Планетата сега вече, след активното развитие на човешката цивилизация, е източник на замърсяване за универсалната енергия на космическото пространство. Универсалната енергия, която “уплътнява” междупланетарното пространство в Слънчевата система, трябва да бъде запазена от вредното влияние на негативната психическа енергия, с която е наситена Земята, както и от фините енергийни влияния на химическите замърсители – резултат от засилената промишлена дейност на хората. Замърсената универсална енергия от космическото пространство се превръща в “трудно проходима” среда за енергийното тяло на планетата поради многото неестествени примеси, които я насищат, и в случая става въпрос за активно проявяващи се съпротивителни сили за движението на планетата. Поради несвойствения състав на енергийната среда, през която тя преминава, на фино енергийно ниво се получава явно изявен процес на триене, който се изразява в повишаване на температурата, най-вече в онези пластове на атмосферата, където има по-засилено насищане с въглеродни съединения. Това от своя страна оказва влияние върху климата на планетата, а съпротивителните сили (замърсителите) са причина и за невъзможността да се постигне желаната скорост на движение за енергийното тяло на планетата. Така възниква дисбаланс между скоростта на времето и скоростта на движение на планетата, а този дисбаланс пък има значение за правилното изпълнение на Закона за причината и следствието. Забавят се процесите на осъзнаване на съществени пропуски, които са в основата на формиране на ново съзнание, т.е. няма го реалното време за нагледна връзка между причината и следствието. За човешкия ум в рамките на един живот на Земята, остава неизяснена кармичната обвързаност, обвързаността между мисли, чувства и действия като причина, която поражда следствие.
Има и още нещо, което със своето влияние значително се отразява на тези толкова фини и в същото време толкова сложни процеси. Тук трябва да се вземе предвид мисълта като електромагнитен поток и способността й за проявление. Енергийната среда, в която се движи планетата Земя, е естествената среда, в която се движат мислите и чувствата. Те преминават през нея безпрепятствено, когато тя не е замърсена с несвойствени за нея психически, химически и физически отпадъци. Тук имат влияние и веществата, получени от вредните за атмосферата газове, които изхвърлят двигателите на различните летателни средства. Замърсяването на високите атмосферни пластове с несвойствени за тях елементи вече дава отражение върху съществената организация на мисълта като средство, чрез което се проявява Живота. Нарушават се условията, при които се постига безпрепятствената хармонична връзка между идеята и мисълта, а това затруднява, в някои случаи дори напълно осуетява създаването на конкретно действаща енергийна форма на мисълта. Тя не може да се организира правилно и напоследък се наблюдава хаотичност в движението на идеите и мислите. На физическо ниво това се проявява като стълкновения, които създават силно напрежение в отношенията между хората, отношения, които поставят на изпитание световния мир.
Тук трябва да припомним, че Идеите са резултат от Замисъла на Твореца – Абсолют, а Мислите са резултат от активността на всички творчески сили в Космическото пространство. Това не означава, че Абсолютът няма Своя мисъл, но е важно да се знае, че по отношение на организацията на живота на Земята тя е строго резервирана, за да може да се изпълнява свободната воля на човешкия ум. Конкретно за Слънчевата система мислите са резултат предимно от творческата активност на Създателя – Изпълнител на волята на Абсолюта. Богът, Когото вие наричате Бог-Отец, Създателят на живота във вашата Слънчева система се ръководи в Своята дейност от волята на Абсолюта. Това означава, че Идеите идват от Великото Съзнание – Абсолюта, но се изпълняват чрез творческата активност на Висшите Същества от йерархията на Светлината. Така на най-високо ниво се реализира принципът на свободната воля. Идеята получава своя завършен вид, т.е. добива формата и силата на конкретно действие, едва когато Мисълта я възприеме и обработи. Мисълта обработва и разгръща смисъла и съдържанието на Идеята и едва тогава тя се превръща в конкретен факт, в конкретно действие. Стойността на всяка Мисъл се определя от степента на усвоената Идея.
Ето тези фино енергийни взаимодействия в космическото пространство, след допуснатото замърсяване на енергийния басейн, вече срещат затруднения. Човечеството има своя голям “принос” за този резултат. Необходимо е да се облагородят човешките чувства и мисли, за да настъпи промяна в енергийната среда за живот. Промяната ще дойде, след като нравствено извисената облагородена човешка мисъл промени своето отношение към средствата за производство, т.е. след като настъпи промяна и в чисто технически план, и след като ведрите чувства и мисли прояснят пространството, т.е. след като на ментално ниво бъде обновено енергийно-информационното поле на планетата.

Тази информация може да изглежда твърде отвлечена за някои хора, но по своето съдържание тя е изключително конкретна и целенасочена, изключително концентрирана като полезно знание за човешкия ум, който вече няма време да отлага своята работа за издигане нивото на човешкото съзнание. Облагородяването на човешките чувства и мисли има пряка връзка с енергийните взаимодействия в космическото пространство. Тяхното влияние вече е ясно изразено за климата на планетата, а те имат и свое влияние за всичко случващо се в Слънчевата система. Човешкият ум трябва да приеме истината, че като работи за облагородяването и възвисяването на човешкото съзнание, той работи за живота и еволюцията в космическото пространство.

 

ИЗ ПОСЛАНИЯТА НА св.АПОСТОЛ ПАВЕЛ

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИ

Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас.
* * *
Ако някой мисли, че знае нещо, той още нищо не е тъй узнал както трябва да знае.
* * *
… който мисли, че стои, нека гледа да не падне.
* * *
Царството Божие не е в думи, а в сила.

* * *
… трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкват достойните между вас.
* * *
… не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто.
Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.
* * *
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да премествам – щом любов нямам, нищо не съм.
* * *
… защото, ако тръба издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка?
Тъй и вие, ако не изговаряте с езика си разбираеми думи, как ще се разбере това що говорите? Защото ще говорите на вятър.
* * *
… ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден.
* * *
… лоши беседи развалят добрите нрави.

ВТОРО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИ

Той (Бог) ни е дал способността да бъдем служители на Новия Завет, не на буквата, а на Духа, защото буквата убива, а Духът животвори.
* * *
… който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.