ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС

ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА
(тема за м. ноември)

Истинското щастие идва когато твоят начин на живот не се различава от съдържанието на твоите мисли, и тогава това, което ще проявиш ще бъде изява на твоята духовна същност.

Здравейте, приятели!
Въпросът за настоящето и бъдещето на човечеството е свързан преди всичко с личното отношение на жителите на планетата към Живота. Би трябвало мнозинството да има определено разбиране за начина на живот на планетата и да работи за неговото установяване. Когато говоря за начина на живот Аз нямам предвид ръководещата роля на определена политическа система или определено икономическо или финансово състояние на обществото. Под “Начин на живот”, трябва да се разбира конкретната изява на личността в рамките на ежедневието. Начин на живот е храненето, двигателната култура, формите на общуване, професионалното развитие и утвърждаване на личността, личните цели и стремежи, обичаите, навиците на човека, или проявлението на всичко това. Начинът на живот не би трябвало да зависи от политическата ориентация на личността. Начинът на живот е пряко свързан с човешката нравственост, защото в зависимост от нейното присъствие или отсъствие човекът проявява себе си. От наличието на изградена ценностна система зависи, дали той ще бъде старателен по отношение на професионалната си ангажираност или ще се отнася повърхностно и небрежно било то към професионалните си или пък към семейните си задължения.

Усвояването и проявлението на определени положителни качества има водещо значение за начина на живот. Всъщност, точно работата в тази насока – изграждане и усъвършенстване на дълбоко нравствена основа на човешкия характер – е отправната точка в създаването на лично отношение към Живота. Ето защо Аз искам да привлека вашето внимание, към същественото, което определя смисъла и съдържанието на човешкия Живот. Това е начинът по който всеки от вас проявява своята духовна същност. Разбира се Аз съм на ясно, че за да проявиш нещо, каквото и да било то, първо трябва да си го усвоил. И затова настоявам и вярвам, че е напълно възможно, хората да приемат като свое неотменно решение, ежедневната работа за изграждане на положителни качества. Всеки ден може да бъде използван за възпитаване на трудолюбие, воля, култура на общуването, стремеж към лична хигиена, стремеж за създаване и усъвършенстване на нови умения в полза на обществото. Личното отношение към Живота е отношение към усъвършенстването на човешкото общество и неговото преминаване към следващо ниво на развитие. Вие градите Живота според вашето лично разбиране и затова има значение как осъзнавате себе си и своето място в обществото. Голяма грешка е вие да се възприемате като индивиди, които имат свой самостоятелен живот, и той зависи само и единствено от вас. Никога не забравяйте, че вие сте едната страна на Живота, другата е всичко останало, а то е определящо. Определящо е, защото е изградено върху основата на Правила и Принципи, които изискват пълна интеграция на индивида в заобикалящата го среда. Когато вие сте на работа, когато разговаряте в семейството си или в колектива, когато се движите по улицата, вие влизате в съприкосновение с Живота и допринасяте за изграждането на неговата същност. Начинът, по който го правите е вашият начин на живот, но колкото е ваше лично проявление, толкова е и част от Живота на обществото.

Всички вие заедно, със своя начин на мислене, градите менталната основа на обществения Живот, а със своето поведение създавате неговата същинска проява. Ако трябва да бъде представен сега съществуващия обществен живот като конкретен образ, то вие самите бихте се ужасили от неговия зловещ вид. Той е колкото зъл, толкова и нещастен; колкото богат, толкова и алчен; колкото беден, толкова и завистлив. Ако би могъл да говори, той по-скоро би ръмжал от мъка и изнемога. Нещастието в обществения живот идва от нещастието във вашия личен живот. Мъката и изнемогата при вас се проявяват като неумение да общувате както с ближните си, така и със себе си и с Природата. Вашият начин на живот е ограничен в тесните рамки на личното ви егоистично разбиране за щастие. Щастието, мили мои, не е нещо, което можете да уловите и да го яхнете. Върху Щастието не можеш да яздиш, с щастието можеш само да летиш. За да летиш трябва да си чист и светъл, да си се освободил от товара на земните човешки емоции и да си се потопил в атмосферата на благост и добродушие, което означава да си познал Божията Любов. В отсъствието на Божията Любов вие не можете да постигнете своето щастие. Бихте могли да се домогнете до определено състояние на удовлетворение, което мога да сравня с моментно състояние на ситост, и толкова.

Истинското щастие идва когато твоят начин на живот не се различава от съдържанието на твоите мисли, и тогава това, което ще проявиш ще бъде изява на твоята духовна същност. Нравствената основа на твоята духовна същност ще определи щастието ти, защото нравствеността е лъч от Божията Мъдрост и проявление на Божията Любов. Да бъдеш нравствен човек, означава да се проявяваш като мъдър, благоразумен човек и още да знаеш, че чрез своята нравственост ти създаваш условия да се прояви и Любовта, която живее у теб. Тогава чрез своя начин на живот ти ще бъдеш градивна сила на обществото, защото ще допринасяш за неговото облагородяване. Облагороденото общество е много по-близо до изграждането на колективно съзнание, защото отделната личност възприема себе си като Божие творение. Хората, които възприемат себе си като Божие творение всеотдайно работят за общото благо, и върху този нравствен идеал постигат единение на своето съзнание. Колективния Дух на Любов и доброжелателство определя личното отношение към Живота, и блажени са тия, които допринасят за неговото проявление.

Мили мои приятели, Нашата цел, Целта на Всемирното Бяло Братство е вие да осъзнаете и да възприемете Истината за същественото значение на вашето лично отношение към Живота. Чрез личното си отношение вие участвате в глобалния процес на Неговото изменение и усъвършенстване. Ние добре разбираме, че това за което говорим тук не е възможно да бъде възприето от всички хора, затова нашето желание е да се оформят групи – духовни общества по различните краища на планетата, с които да работим съвместно. Тези от вас, които имат съответното желание и нагласа за духовна работа, нека търсят свои съмишленици. Аз вярвам и твърдо съм убеден, че Християнското Учение със своята високоблагородна нравствена същност, може да послужи на хората за създаване на колективния Дух на Любовта и доброжелателството. Не се обезверявайте! Не мислете, че вие не сте способни за едно толкова велико чувство. Вашето желание да се приобщите към Йерархията на Светлината, може да бъде определящо за духовната ви принадлежност. Любовта живее там, където намери светлина и благост. Вие можете да постигнете състоянието на светлина и благост, ако го поискате, ако силно желаете да работите за общото благо, а това означава осъзнато да работите за градивното развитие на Живота.