ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪТВОРЕНИЕТО

Силата на Космическите закони е действаща сила на видоизменението, хармонията и равновесието. В тях е вложена истината за развитието и усъвършенстването на Пространството, Времето и Животът.  Космическите закони съдържат в себе си  Мъдростта, Любовта и Истината според, които е създадено всичко съществуващо. Те определят същността, хода на развитието и настоящата сила на съществуването.  Космическите закони са израз на волята за Живот, която проявява Създателят. Чрез тях Той твори. Хората трябва да познават Космическите закони и да ги изучават, защото само чрез познанието за тях човекът може да бъде  пълноценен участник в градивните процеси на мирозданието. Като съзнателна частица от Великото Съзнание човек е призван да бъде съавтор в цялостния процес на Съществуването. Затова  хората трябва да се интересуват от Сътворението и да знаят повече за него. От  съществено значение за пълноценния живот на всеки човек е да познава поне следните четири от най-важните закони: Закон за причинността, известен като Закон на кармата, Закон за аналогията, Закон за резонанса и Закон за ритъма.

Тези закони трябва да се познават, защото  са в пряка връзка с активните изменения на Времето и Пространството, които се извършват сега, за да се получи  преобразяване на Живота и всичко съществуващо. Когато човек има предвид основните последствия от това, което извършва ще може по-добре да се съобразява с предстоящите изменения и своето собствено участие в тях. Да вземем пред вид Закона за Причинността. Той идва да покаже, наличието на пряка връзка между всичко съществуващо в света. Затова се определя като Закон за причината и следствието, а това показва, че всичко което се случва в настоящето е имало своя причина в миналото и сега то се проявява като следствие от тази причина.

Доброто познаване на този закон е необходимо за съвременния човек, за да може той да осъзнае в по-голяма степен собствената си отговорност в настоящия живот. Всеки човек трябва да знае, че неговите действия, проявата на неговите мисли и чувства, дават съществено отражение на всичко, което създава настоящето и бъдещето на света.  Затова всеки човек като създава мисъл, трябва да се съобразява с нейните изключителни възможности за въздействие. Човешкият ум трябва винаги да има една отправна точка за своите мисли и да създава проекция за  тяхното развитие.

Развитието на определена мисъл означава създаване на настояще, което е следствие от миналото, и в същото време това, което е настояще да послужи като причина за бъдещи връзки и прояви.  Затова човешката мисъл никога не може да бъде неутрална. Тя винаги е активна и действаща сила, дори и тогава, когато човек си мисли, че е пасивен. Какво означава да си пасивен? Това все пак е заемане на някаква позиция, което означава изразяване на определено становище. Пасивността също е причина, която създава следствия и те могат да бъдат толкова съществени, колкото и при активната мисъл.

Да създаваш проекция за развитието на собствените си мисли, означава да  си видял преди това  определена възможност за тяхното развитие. Това изисква винаги, при всички обстоятелства, да можеш да се  съобразяваш със своите собствени умствени и физически способности и възможности и да ги координираш разумно със съществуващите условия. Казано накратко, човек винаги трябва да знае какво иска и защо го иска. Непростимо е, от гледна точка на отговорността пред Създателя и пред собствената съвест, да се създават неподредени мисли изпълнени със силни чувства, и такива мисли да се освобождават в Пространството. Непредвидимо е тяхното въздействие върху хората и Природата. Не забравяйте, че съществува пряка връзка между човешките мисли и чувства и измененията в Пространството. Природата на планетата е засегната най-напред, а климатичните промени са резултат и от напластените агресивни мисли и чувства. Затова, когато създавате и употребявате мисли, вие трябва да знаете, че създавате и употребявате определен вид енергия, която се проявява според конкретните условия. Но много е важно да сте убедени, че така както стават възможни негативните прояви, така могат да се осъществят и добрите, положителните прояви. От тук трябва да тръгва вашата убеденост за   възможните положителни въздействия върху всичко съществуващо. Вие носите у себе си внедрена чиста Божествена сила и от вашето желание зависи как и защо ще я използвате. Вие сте и също толкова отговорни, ако изобщо не я  използвате.

През последните години, много активно се говори за необходимостта от промяна в съзнанието. Изискват го самите условия за живот не само на планетата, но и във Вселената. Съществено значимото, което трябва да се извърши в тази посока, е усъвършенстване на умението да се борави с мисълта и чувствата. С тях е необходимо да се работи съзнателно и много внимателно, защото те винаги се превръщат в значима причина за  всякакви, дори непредсказуеми последици. Сега всички разумни Сили координират своите усилия в посока на облагородяване на съществуващото човешко съзнание. Правят се постоянни опити за постигне благородна намеса в живота на хората без да се нарушава тяхната свободна воля. Целта е да се постигне чрез морална подкрепа и загриженост необходимото ниво на съзнание, което ще позволи на хората да се приобщят към основната Идея на Сътворението, която сега се развива. Това е Идеята на Създателя за постигане на  благородно колективно съзнание, което да се проявява чрез нови творчески умения. Когато Ние говорим за колективно съзнание, имаме пред вид обединените съзнателни усилия на човечеството за постигане на високо нравствен живот. Без този резултат не можем да говорим за Еволюция на Сътворението, за развитие и усъвършенстване на Живота. Еволюцията на Сътворението е причината, която изисква промяната в човешкото съзнание, а следствието зависи от действията на хората.