ЗА НАШАТА НОВА ВРЪЗКА

Здравейте, приятели!

Септември е месецът за нашата нова връзка с вас. Впрочем, Ние работещите за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, продължаваме своята работа така както изискват обстоятелствата.

Какво означава това?

Обстоятелствата, които формират условията и наличния резултат от съвместната работа с вас определят необходимостта от промяна в ритъма на досегашната ни дейност.

Основната причина, която налага промяната е твърде сериозният обем информация, която вече сме ви предложили. Посоката, в която Ние предаваме знанието, с което работим е духовно-нравственото развитие на човешката личност. Ще продължаваме да работим с това знание, защото са много и различни аспектите от Живота, чрез които то се проявява. Ето защо, Ние като вземаме предвид предадената до тук информация като обем и тематика ще задълбочим работата си, но с малко по-различен подход. Този учебно-творчески сезон ще предлагаме само веднъж, в началото на месеца, конкретна информация, която ще служи като тема на месеца. Според нас този подход ще даде възможност на всеки желаещ да работи за свето духовно развитие целенасочено и по-осъзнато. Препоръката, която горещо отправяме към вас, е всеки сам да използва придобитото знание за изучаване на своя личен опит. Очакваме, че този подход ще ви помогне да започнете да възприемате себе си като Съзнание на новият човек на съвремието, човекът с активно изявена духовна култура.

Желаем ви успех! За този месец предлагаме лекцията

ЗА МАЙКТА ЗЕМЯ И НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЖИВОТЪТ

Във всички случаи когато е бил поставян въпросът за промяна в отношението на хората към самите себе си и към Природата е възниквал един и същ проблем. Той е свързан с отношението на човека към всичко, което засяга изявата на лична позиция. Хората трудно приемат отговорността. Личната позиция изисква отговорност, но хората се плашат от нея. Това е и съществената причина поради, която  човешкото съзнание остава все още на ниско ниво. Определяме нивото като ниско и поради неспособността на хората да се приобщят към идеите, които изискват единение на мисълта. Обединяването на вашите мисли и чувства около една идея, която може да бъде в полза на цялото човечество е повече от необходимо. Това се налага поради голямата потребност да се работи със силата на психическата енергия в полза на човечеството. Мисловната енергия има изключително голям потенциал, който за сега остава неупотребен. Силата на човешката мисъл е позната чисто теоретично на една незначителна част от населението на земята. Практически тя почти не се използва в ежедневието. А в последно време е толкова необходимо човешкото общество да работи със своята мисъл и да придобие способността да проектира в бъдещето позитивни образи и картини!

Проектирането на мисъл-образ в бъдещето като благородна Идея, вече е крайно необходимо. И нека това  бъде главна задача на основната част от населението на земята, а още по-добре на всеки човек. Не нещо произволно избрано, а конкретно създадена мисловна форма за живот. Хората да си представят своята планета    изпълнена с живот. Това означава те да виждат в съзнанието си човека ведър и жизнен, да виждат свежа растителност и спокойни бистри реки, морета и океани. Създаването на тази визуализация трябва да бъде съпроводено със  силно чувство на любов към Природата. Силната любов на хората към самите себе си, към всеки друг човек и към Природата е необходима, защото така  те могат да помогнат за оцеляването на Живота. Над планетата е надвиснала сериозна опасност от природни катаклизми, които е възможно да се проявят с унищожителна сила. Тук е необходимо да се оцени правилно голямото значение на създадената от човека психическа енергия, която в зависимост от своето съдържание може да бъде както градивна, така и разрушителна. До скоро     съществуваше относителен баланс между позитивното и негативното, но в последните години все по-застрашително нараства негативната енергия. Тя създава в пространството  енергийни полета наситени със силата на отрицателните чувства и мисли. Поради електромагнитната си основа те влизат във взаимодействие с Универсалната космическа енергия и оказват влияние върху нейната активност. Човешкият ум трябва да осъзнае пряката връзка между психическата енергия, която създава и енергията в космическото пространство. Просветеният благороден ум може да направи необходимото за трансформиране на отрицателната енергия в положителна. Това е напълно във възможностите на човешките умения и способности. Важното е обаче, то да бъде възприето като средство, чрез което да се изявява човешката съзнателна същност. Само истински  осъзнатата потребност от облагородяване на човешките мисли и чувства може да помогне за разтоварване на Природата, на майката Земя от тежестта на негативната енергия. Бъдещият живот изисква от съвременния човек благородно отношение  към всичко съществуващо. В противен случай всеки природен катаклизъм може да прерасне в силно унищожителна проява на необуздани стихии.

Съвременният човек съхранява в себе си изключително мощната сила на мисълта и чувствата. Той трябва да се научи да управлява тази сила в полза на Доброто. Затова Ние от Всемирното Бяло Братство предлагаме всеки човек да се постарае да усети своите възможности, чрез които ще бъде в услуга на Живота. Неговото бъдеще – бъдещето на Живота е много несигурно. Въз основа на всички неблагоприятно стекли се обстоятелства съвременният живот попада под ударите на изключително силни противоречия. Те се проявяват на различни нива в Живота, но най-страшното, най-опасното противоречие възниква в резултат на силно проявяващата се човеконенавист. Сега повече от всякога човешките страсти се борят за надмощие. Човекът като съзнателно същество с творчески способности и умения може да наклони везните в полза на благоразумието, в полза на световния Мир. Затова Ние казваме, че е изключително важно съвременният човек да усети своите възможности. Те са вложени изначално в неговата душа и могат да бъдат проявени само, ако той пожелае и положи за това необходимите воля и усилия. В този смисъл Ние от Всемирното Бяло Братство предлагаме на всеки човек съзнателно и упорито да потърси в себе си онези добри качества, които ще го направят благ, разумен и любящ човек. С тези качества той да живее – да мисли, да чувства чрез тях и да се проявява в своите действия пак чрез тях. Казахме по горе, че е напълно във възможностите на човешките умения и способности да трансформират негативната енергия в положителна. Само че за това се изисква силна лична позиция. Това означава – отговорност, необходима е личната отговорност на всеки човек за неговата активност или пасивност по отношение на извършващите се Промени във Времето и Пространството. Никой няма моралното право да се крие зад другия, да се крие зад каквито и да било причини. Всеки, независимо от неговото социално положение и образование, може да бъде в услуга на Съзидателните сили, в услуга на Доброто. Важното е да поиска, и да даде възможност на собствената си душа да изяви благородната си сила.  Животът и майката Земя имат нужда от подкрепата на всеки човек, на всяка душа. Затова Ние от Всемирното Бяло Братство ви съветваме да използвате силата на своята Мисъл. Ако имате желание да подкрепите Доброто използвайте силата на вашите мисли и чувства. Създавайте чрез тях най-чистия, най-светлия образ на планетата Земя. Нека във вашето съзнание тя бъде изпълнена със светъл и радостен живот. Представяйте си, че планетата Земя приема като жаден човек вашите добри мисли и чувства и ви е благодарна за това. Отделяйте всеки ден по 10 минути за Нея и за Него – за майката Земя и за Негово Величество Живота. Вие сте живите частици на това мощно жизнено Цяло. Не забравяйте, че вие давате, за да получите!