ЗА ДУХОВНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Здравейте, приятели!

Какво означава човек да е атеист, и кои хора са атеисти? Разсъждавали ли сте върху тези въпроси? Моята цел е да ви подтикна към размисъл за смисъла и значението на вярата и вярването в човешкия живот. Защото атеистите твърдят едно, а вършат друго. И това, другото е израз на дълбоко прикрито усещане за връзката на човешката душа с изначалната Сила на Сътворението. Ако на такъв човек му кажете директно, че той се ръководи от подобно усещане ще реагира остро и в никакъв случай няма да приеме вашето твърдение.

Всъщност, какво е усещането за връзка с изначалната Сила на Сътворението?

То е следствие от неосъзната потребност от нечия закрила, потребност от морална подкрепа в труден момент, желание за докосване до силна и крепка ръка, която може да бъде юмрук или нежна длан – кога както се наложи. Това чувство за потребност от присъствието на добра, закриляща или напътстваща Сила в човешкия живот изпитва всеки човек, независимо от образованието или социалното си положение. Друг е въпросът кой до колко осъзнава това присъствие, и кой до колко се ръководи от него. Защото основната грешка, която се допуска е недоизясненото разбиране на хората за ролята на вярата в живота им и смесването на представите за вяра и вярване. И едното и другото изискват конкретно знание: вярата е следствие от ясно разбиране за същността на Обекта към когото проявявате вяра – вяра в определена Идея, вяра в Бога; вярването е проява на доверие към някого или нещо, независимо до колко го познавате. Искам да насоча вниманието ви и към следния факт: ако има нещо, което най-вече да отблъсква неориентирания или колебаещият се човек за неговия религиозен избор или духовна принадлежност, това са прекалено „отдадените”, парадиращите със своята вяра хора. И тук, в този случай, не става въпрос само за религиозна, но най-вече за духовна ориентация или принадлежност. Защото Силен е този, не който непрекъснато говори за своя Бог или за Идейната си насоченост, а другият, който се пита какво е нужно да направи за Бога, или за Учението към, което сам се е ориентирал.

Защо говоря по този въпрос, точно тук, в този сайт?

Защото зная, че читателите на Нашето Слово, имат своя избор и своето колебание. Изборът идва от потребността за духовна подкрепа и духовно знание, а колебанието от недостатъчното разбиране на вложения смисъл в Словото.

От къде идва недостатъчното разбиране?

Според Мен от недостатъчното познаване на Живота и на човешката психика. Важно е всеки да знае, че духовната принадлежност към определено Учение или Религия не е спасение от проблемите на Живота, а изискване за ИЗУЧАВАНЕ проблемите на Живота. Различното стои в подхода, който човек ще усвои като следствие от наученото вече в новата среда. Защото нали, точно това е Целта на този вид знания! Да приучат човека към ново, отношение към собствената му личност, и към всичко, с което той е обвързан. Новото, което би трябвало да настъпи в човешкия живот след направения личен избор е стремежът към усъвършенстване на общата култура и конкретното отношение към вече направения избор. Ако човек е избрал определена религия или учение, ще трябва да потърси повече знание, знание за произхода, за създаването им, и най-вече да направи сравнение с това, което е било в неговата представа и другото, с което се запознава. Да си отговори има ли разминаване и на какво се дължи то? И ако очакването е било едно, а новата връзка предлага друго, не би трябвало да се взема прибързано решение за отказ. Напротив, този факт ще трябва да засили стремежа към по–конкретно опознаване на новото знание, за да се прецени доколко то отговаря на потребностите на вашия живот. Защото както в религията, така и в духовното учение е вложено знание, и когато то не се познава, а се приема повърхностно или със сляпо доверие, може да се стигне до неблагополучия, които да се отразят на професионалното развитие или на отношенията в семейството. Напротив! Спокойното, разумно усвояване на знанието, с което се запознавате ще ви помогне да постигнете развитие в собствения си живот. То може да ви научи да разсъждавате задълбочено, може да ви научи да бъдете по-търпеливи или по-мъдри, в зависимост от вложеното желание или старание. И помнете: никое Учение или Религия няма да ви избавят от личните ви проблеми, ако вие търсите там определеното точно за вас решение. За до получите промяна в своя живот ще е необходимо да разсъждавате, да съпоставяте фактите от живота с новото знание и внимателно с разумна смелост да използвате наученото в живата реалност.