ГЕНЕТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧОВЕКА

Здравейте, приятели!

Генетиката е интересна наука, която придоби по-широка популярност през последните години. С нейното напредване се създадоха очаквания, че човекът ще разкрие тайната на своето сътворение. Вече ви е известно, че на този етап това няма как да стане. Гените са важен, много важен източник на информация, но само толкова. За да може тази информация, която те съхраняват, да повлияе върху човешкото здраве е необходимо НЕЩО да я „отключи”, тоест, да я активира. И не само това, но и да й създаде условия и възможности тя да се разгърне. Ето, това е най-важното знание, което ще трябва човешкият ум да разработи. Защото сега се приема, че щом едно заболяване е съществувало у предците, то задължително ще се прояви и в настоящото младо поколение. Така хората живеят в страх пред заплахата от тежки, нелечими заболявания.

Защо реших да говоря по този въпрос?

Защото успоредно с конвенционалната медицина, се появиха и появяват още, най-различни практики, които предлагат изцеляване на така наречените генетично обусловени заболявания.

Това, което е важно да се знае от всеки човек, който няма никакви познания в областта на медицината е свързано с абсолютната необходимост от придобиване на повече знание по конкретния проблем.

Какво трябва да се знае?

Че генетичния код чрез структурата си съхранява информация за съответния вид. Тя служи за формиране на функциите на клетката. Но тук все още съществува Проблем.

Какъв е Проблемът?

Неопознатата и неосъзната Сила на Информацията! Тя е потенциална. Потенциалната Сила на информацията е скритият, таен Агент на Неизвестното. Това е принципно обусловено. Винаги, навсякъде и във ВСИЧКО, както в Природата, така и в човека е внедрена и се внедрява Информация. Всяка информация притежава Сила, защото е Фактор на Сътворението. Силата е Източник на развитието! В каква посока – градираща или деградираща е друг въпрос. Защо? Защото за развитието на посоката съдействат УСЛОВИЯТА, при които се намира съответната информация.

В нашия случай, тъй като говорим за гените, ще ви кажа, че информацията внедрена в тях, притежава Сила, като всяка друга Сила в Пространството. Но генетичният код, който съхранява Информацията в човешкия организъм притежава твърде своеобразна ОСОБЕНОСТ и тя се нарича ЕМОЦИОНАЛНА УЯЗВИМОСТ!!!

За какво ви говоря?

За способността на Чувствата да проникват в съзнанието ви, да ви обсебват, да ви владеят и да ви създават усещането, че летите в небесата, или че се намирате в блатото на Живота.

Приятели мои, с всичката Любов, която имам към всяко човешко същество, Аз ви уверявам, че в човешкият живот съществуват САМО ДВЕ ЖИЗНЕНО ВАЖНИ ЗА ВАС ЧУВСТВА, САМО ДВЕ СИЛИ, които могат да възродят или да убият човека! Те се наричат ЛЮБОВ и ОМРАЗА!!! Те създават условията, които оказват пряко въздействие върху човешкото здраве. ТОВА Е! ДРУГО НЯМА! Колкото и да го търсите, както и да го наричате, каквито и нови разклонения да създавате на биологията, психологията и всякакъв друг род знания от медицината – няма друго. И сега ще ви кажа защо е така. Защото Любовта е Сила на Съзиданието. Тя ражда новият живот и възражда залинелия, загиващия живот! Омразата е Сила на разрушението. Тя дори не е деструктивна сила, защото при деструкцията се променя формата, но изначалния дух, духът на Живота се запазва, чрез неговата Идейна същност. При Омразата най-страшното е, че унищожава Идейната същност, тя опустошава, изпепелява и разпилява структурата дори на фино енергийно ниво.

Тези две Сили създават условията за нормалното човешко здраве, за нормалния човешки Живот, или за неговото унищожаване.

Всяко Чувство оказва пряко влияние върху човешкото здраве и всички вие знаете това, но го приемате повърхностно и не го свързвате с вашата Обща здравна култура. А всъщност това е камъчето, което подритвате по пътя си без да си давате сметка, че точно то може да обърне колата ви.

За какво става въпрос?

За УСЛОВИЯТА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ КАЧЕСТВОТО НА ВАШИЯ ЖИВОТ. Точно те отключват Информацията съхранена във вашите гени: Любовта създава здравословната среда за Живот; Омразата създава болестотворната среда за живот.

В първия случай, дори да съществува предпоставка за заболяване, в зависимост от съхранената в генетичния код информация, това заболяване няма да се развие, а ако в някаква степен поради моментни депресивни състояния все пак се отключи заболяването, то ще може да бъде преодоляно своевременно, защото изначалната Сила, Силата на Любовта, която не е унищожена ще съдейства възраждащо.

В другия случай, когато човешкият живот преминава под влиянието на скептицизма, недоверието, завистта, отчуждеността и ненавистта, се създават Условия за обезсилване на организма. Човекът остава в сянката на болестотворната среда за живот.

Когато в обезсиления организъм избуи Омразата при съществуваща предпоставка за генетично разстройство, или са се появили условия, макар и поради външни фактори, за възникване на патологични процеси, тогава се появяват трудно преодолими увреждания на клетъчно ниво, развиват се условия, които могат да станат причина за неспасяемо увреждане на човешкото здраве.

Само Омразата ли е най-важната причина, за да се събуди негативната информация в организма?

Омразата създава най-силния тласък. Тя е страст, която блокира способността на човека да разсъждава. Той е подвластен на нейната Сила и действа слепешката.

Омразата изчерпва жизнената енергия от човешкия организъм, замъглява съзнанието и става причина за пълен упадък на човешкия живот. Тя и всички негативни мисли и чувства, които я съпътстват и които тя поражда, безпрепятствено достигат до клетъчната памет, до съхранената от гените информация, и чрез Силата, която притежават създават условия да се развие заболяване, което съответства на негативния характер на съхранената информация.

Затова в Науката за Живота, с която Ние се стремим да ви запознаваме, се твърди, че всеки проблем трябва да намери своето разрешение, и че никога не бива да стаявате в душите си огорчение, обида, завист или злоба.

Всяко чувство, което изисква насилие над човешкия дух, става причина за увреждане на човешкото здраве. Такова чувство уврежда веднъж този, който го създава и втори път този, който го приема. Затова е добре да знаете, че генетичния проблем, който уврежда поколения наследници на алчни, завистливи и човеконенавистни хора; генетичния проблем, който уврежда наследници на малодушни, депресирани и апатични хора се нарича ЕМОЦИОНАЛНА УЯЗВИМОСТ.

Чрез своята енергия тежката, негативна емоция има дълъг живот. Тя е структурна единица на генетичния код, точно толкова, колкото и всеки друг негов елемент. Когато към негативната емоция се приобщи сродна по своето съдържание и сила енергия, тя се активира – събужда се, за да се развие според характера на внедрената в нея информация. Трябва да се знае, че енергията на всяко конкретно определено чувство предизвиква съответстващо на неговите вибрации заболяване.

Най-тежкото генетично наследство за човека е наследената от предците му негативна енергия. Когато в настоящия си живот човек продължи да използва тази енергия създава условия както за себе си, така и за своите деца да пострадат от нейната Сила. Но тук опасността става по-голяма, защото към наследената и събудила се негативна енергия се прибавя нова – енергията от настоящия живот на духовно необразования човек. Това поражда необходимостта от знанието, което човешкият ум трябва да разработи – да създаде кратка, ясна и напълно достъпна наука за проблемите на човешката душа. Духовно изградената личност общува грамотно с енергиите в своя организъм.