ПСИХИКА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели!

И в тази лекция ще продължим темата за човешкото здраве. Защо задържаме вниманието ви върху тази тема? Защото без здраве няма добро бъдеще. Здравето предопределя развитието на личността и определя качеството на живота. Как? Като влияе върху човешката психика. От своя страна психиката има пряко въздействие върху здравето. Тук става въпрос за взаимна обвързаност на фино енергийни същности. Тя поражда процес, който се проявява чрез изправността на нервната система. Без изправна нервна система човекът неможе да получи правилна представа за реалната действителност. Неможе и да почувства себе си като част от света и като жива негова структура. И какво произтича от това? Неправилно организиран, и също толкова неправилно проявен душевен живот.

Човешката психика отразява външните влияния от страна на обективния свят, но в същото време в резултат на вътрешно организираните процеси за възприемане и изразяване на живота тя – психиката, се превръща в СТРАНА от Живота и част от обективната действителност. Психиката постига това, чрез участието си в душевния живот на човека и чрез творческата връзка с духа. Тоест, субективното се превъплътява в обективното, за да допринесе за неговото развитие. Ето как стигнахме до съществения момент, който може да ни помогне да разберем голямата роля на човешката психика за еволюцията на Световното Съзнание.

Какво определяме като Световно Съзнание?

Колективно изградената ментална същност на Сътворението –Енергийно-информационната среда на планетата и ноосферата.

Ноосферата е най-висшият пласт на човешката разумност. Това е менталната обвивка на планетатасферата на Разума, където е съсредоточена най-активната емоционално-умствена енергия излъчена от човешката духовна същност.

Енергийно-информационната среда на планетата е ОСНОВА, тя е Средата, създадена от менталното присъствие на Висшият Разум и с активното участие на човешката психика чрез нейната ежедневна проява като фактор в емоционално-умственото развитие на личността. Качеството на тази енергия създава добро или тревожно усещане на човешкия ум, от там и възможностите за неговото приобщено или ограничено присъствие в процеса Живот. На това ниво, човешката психика присъства колкото с емоционалния багаж на своята продуктивност, толкова и със силата на ума, но емоционалното присъствие определя степента на неговата активност. Посоката на неговото действие зависи от Разбирането, с което умът усвоява енергията на чувството. Този фактор служи за определяне качеството на психичната енергия. Когато говорим за тази енергия имаме предвид колкото силата на чувството, толкова и силата на ума. А от какво зависи тяхната сила? От Разбирането, с което умът възприема Света. Светът е завършената цялост създадена и непрекъснато обновяваща се от дейността на човешката психика. Психичната енергия създава и руши. Тя стои в основата на Живота и е основна причина за неговата еволюция и неговия застой.

Какво ви казвам с това твърдение?

Казвам, че психиката е неразривна цялост от емоционално-умственото възприятие на човека, от способността му да изразява и пресъздава света и себе си чрез своето живо участие в Живота. За целта обаче е необходима правилната дейност на нервната система.

И какво излиза сега на преден план?

Излиза, тоест, става ясно, че в основата на психичните процеси стои Причинно-следствената връзка. Чрез нея се проявява менталната същност на Твореца и емоционално-умствената стабилност и активност на човека. Проявява се като осъществена взаимозависимост между физическия ефир и човешкият ум.

Физическият ефир е Това, което най-общо определяме като Жизнената Енергия, която владее Пространството, а възможността на човешкият ум да общува с тази енергия определя доброто, стабилното или нестабилно състояние на човешката нервна система. Тя създава условията и възможностите за формирането и проявата на емоционално-умствената същност на човешкия душевен живот. Смисълът, съдържанието и качеството на душевния живот създават основата както за вашето здраве, така и за вашето духовно развитие, определят градивната или деструктивната деятелност на личността.

След тази информация вече е задължително да отговорим на два въпроса:

1.Как човекът може правилно да работи със своята психика?

2.Как може правилно да я съхрани?

1. Правилно работи със своята психика този човек, който знае, че неговият ум ръководи чувствата му, и този който е създал условия на своя организъм за пълноценно усвояване на жизнената енергия от физическия ефир. Тази връзка ще гарантира изправна нервна система; изправната нервна система ще гарантира правилно организирания процес за мисловната дейност на ума; правилно организираната мисловна дейност ще създаде възможност за ясно и конкретно Разбиране на Живота. Яснотата на Разбирането ще допринесе за добрата ориентация на умствената активност – посоката, която определя морално-нравствения аспект в човешкия живот; този резултат ще създаде възможностите за участие на личността в Живота. От там нататък човекът ще е постигнал своето развитие в желаната от него посока.

Всичко това е възможно, защото енергията на човешката психика взема пряко участие във всички биохимични и биофизични процеси в човешкия организъм. Психичната енергия е невидимият СТРОИТЕЛ НА ЖИВОТА. Тя създава емоционално-умствения Свят на личността; тя определя неговото участие в Живота; тя е най-сигурния ГАРАНТ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

2. Ако по Пътя на своя Живот, Умът знае накъде върви, движи се уверено и не съжалява за избраната посока, ще съхрани своята психика.

Ако по Пътя на своето развитие личността не се измъчва от противоречия, съмнение и колебания след вече взето решение, ще съхрани добре своята психика.

Ако човек умее да неутрализира неприятното чувство възникнало при общуване или като неудовлетворение от собствена постъпка, ще съхрани своята психика. По-добре е да използва създалото се положение като стимул за създаване на нещо ново и градивно.

Ако Умът поддържа непрекъсната връзка с жизнената енергия на физическия ефир, ще съхрани човешката психика.

Ако човек обича себе си, хората и Живота, ще съхрани своята психика.