КОНКРЕТНО ЗА КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели!

В последните 6 лекции проследихме връзката между осъзнатото Аз и Висшият Аз, както и връзката между Конкретното и Всеобхватното знание.

В настоящата лекция ще направя обобщение на предаденото знание, защото по този начин ще постигнем неговата конкретизация и утвърждаване.

Какво е важно да се уточни най-вече?

Осъзнатото Аз създава Конкретното знание. В зависимост от постигнатата семантична стойност, то допълва Всеобхватното знание.

Умът, който търси възможности за развитието си, в процеса на своята активност постига осъзнатост. Това е яснота и точно, правилно възприемане на знанието. Този начин на израстване създава Личността – това, което Ние наричаме Осъзнатото Аз.

Човекът постигнал това ниво на развитие, неминуемо създава свое знание – вие го наричате опитности. Когато в резултат на тези опитности в човешкия Ум изкристализира най-ценното от тях, най-стойностното, говорим за постигнато Конкретно знание. То е конкретно, защото се свързва с личния живот и защото пояснява негови определени страни от проявата му в условията на физическия свят.

Конкретното знание е ценно с информацията от живото приложение на дадена Идея в практиката, в Живота. Качеството и обема на този вид Знание му отреждат и съответното ниво в многопластовото Всеобхватно знание. Ето защо казах в предходната лекция, а често сме го казвали и в предаденото до тук Знание, че: всеки човек е значим със своя личен опит – значимо е неговото участие в живота, когато той мисли и разсъждава. Всичко това се свързва със стремежа за развитие и усъвършенстване на личността.

Сега вече този, който е чел предходните лекции, може да си обясни защо и как Висшият Разум е създал Всеобхватното Знание; може и да си обясни защо и как създаденото лично от всеки човек Конкретно знание, може да допълва Всеобхватното знание.

В основата на този изначален и силен творчески акт стои Стремежът към Съвършенството. Би трябвало този стремеж да се разбира от всеки човек като Цел за самоусъвършенстване. Колкото повече разсъждавате върху тази идея, колкото повече концентрирате вниманието си върху собствените си способности и умения за духовен живот, толкова повече придобитото от вас знание постига стойността на Конкретно знание. Със своята значимост то допълва, всестранно обогатява Всеобхватното знание, и така издига нивото на човешкото Съзнание. Това е Пътят на осъзнатото Аз, към Висшият Аз; това е начинът, по който Съзнанието може да достигне и дори да се слее с изначалната Духовна същност на човека, с неговия Първообраз.

Какво е значението на тази възможност?

Както вече писахме, в Първообраза е съхранен целият интелектуален потенциал на Сътворението. Когато Съзнанието се слее с изначалната Духовна същност на човека, то предава новото придобито знание, но и получава стимул от връзката с Първообраза.

В какво се изразява този стимул?

В приобщаване на човешкото Съзнание към ценностите, които изграждат Духовната същност на Първообраза. Приобщеното човешко Съзнание в този случай ползва активността на Съзидателната Сила. Тя въплътява в него нови идеи и нова творческа активност. Тогава вие казвате за това Съзнание, че е просветлено. И действително! То постига нови хоризонти за своето развитие, защото ще може да работи в условията на физическия свят от позицията на еволюиралия човешки Ум. Така този Ум, постигнал нивото на просветлено Съзнание, ще може да навлезе по-дълбоко в тайните на физически свят и ще постигне нови опитности, тоест ще създаде Конкретно знание с нова информационна стойност. И навярно се досещате вече, че с това знание човешкият Ум ще бъде полезен в обновяването на Всеобхватното Знание. Така Съзнанието на Вселената постига нови хоризонти . . .