ВСЕОБХВАТНОТО И КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели!

В предходната лекция записахме:

За да може във физическия свят да се прояви Интелектуалният потенциал, който Силите на Съзиданието притежават, в цялото му многообразие, Висшият Разум създава Първообраза; и пак Висшият Разум създава Висшия Аз. Създава ги като еманация на своята Духовна същност. Това е Причината за пряката връзка между Първообраза на Сътворението и Висшия Аз. Разликата се състои в конкретните Програми за тяхното Проявление. Първообразът съдържа в себе си ВСЕОБХВАТНОТО Знание – то е вложено в съдържанието на Неговата Програма, а Висшият Аз съдържа Конкретното Знание.

Целта, с настоящата и следващата лекция, е да разгледаме двата вида знание и тяхната взаимовръзка.

Всеобхватното знание разглежда Духовната Същност на Вселенското енергийно-информационно поле. Тук ще бъде представена една нищожно малка частица от това Знание.

В Програмата, чрез която се проявява Първообразът на човешката Духовна Същност, Всеобхватното Знание съществува като формула на активността. Формулата представя синтезирана информация за наличните сили в Космическото пространството и начина на тяхното проявление. За да може Програмата да се разгърне е необходимо формулата да бъде разчетена.

Във всяка частица от Сътворението е вложена Информация, която служи за достъпно общуване между различните Сили на Съзиданието. Такава информация притежава и човешкият Ум. Тя отключва неговата способност да проникне в дълбините на Вселенското енергийно-информационно поле. За да може това да се получи е необходимо Умът да работи спокойно в най-естественото си състояние.

Умът е Сила на Сътворението. Друга такава Сила е Чувството. Тези две Сили владеят Пространството, защото го насищат със своята енергия.

За да може човек да се възползва от способностите на Ума и Чувството, трябва да знае, че те съществуват преди всичко като ЕЛЕМЕНТ НА СЪТВОРЕНИЕТО. Това означава, че Умът и Чувството са Продукт на Интелектуалния Труд на Висшия Разум – създадени са от Него, по образа и подобието на Неговата Духовна Същност.

В различните светове Умът се проявява на различни нива. Във физическия свят Той може да постигне нивото на Разум и то само при човека. Разумът е необходим, за да може да се съгради Съзнание.

Умът и Чувството са основните Сили, които определят аспекта на Духовната Същност на Сътворението. Те винаги се движат заедно, но имат различни нива на своето присъствие в структурата на Сътворението. Различието в нивата се получава в зависимост от количественото и качественото присъствие на всяка от Силите.

За да може човешкият Ум, в условията на физическия свят и в рамките на един живот да се възползва от Всеобхватното Знание, е необходимо НЕЩО ДА ГО АКТИВИРА, да го задвижи. Това Нещо е ЖЕЛАНИЕТО за постигане на определена Цел. В зависимост от интензитета на неговата активност се определя степента на Силата, чрез която ще се прояви човешкият Ум.

Знанието създава условията, чрез които Силата се проявява, защото осигурява Светлина и Свобода на Ума, за да може Той адекватно да приеме Желанието. Ако за Ума не достигат Светлина и Свобода, Той не може да усвои чувството, няма как да разбере какво се случва в конкретния момент, не може да прояви Силата, която притежава.

Когато Ние говорим за Светлина и Свобода, трябва да знаете, че става въпрос за РАЗБИРАНЕТО, чрез което работят разумните Сили на Съзиданието в човешкия живот. Само Разбирането на това, което си чул и видял, може да осигури правилно усвояване на Знанието. Разбирането за всеки човек има една и съща стойност: яснота на възприетото знание; яснота, която внася спокойствие и увереност и създава условия за активност на Ума.

Всеобхватното Знание съществува в Обсега на активността на Ума и Чувството, защото те са Сили на Съзиданието в Космическото Пространство. Двете Сили създават, съграждат или рушат в зависимост от информационната стойност на проявяващата се чрез тях Сила. Ето защо човешкият Ум трябва да познава Формулата на активността, която отключва или задържа проявлението на Силите на Съзиданието. И тъй като нейната дейност има връзка и с Конкретното Знание ще продължим темата в следващата лекция.