ВИСШИЯТ АЗ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА

Здравейте, приятели!

В предходната лекция казах: Първообразът съдържа целият интелектуален потенциал на Сътворението.

Какво трябва да се разбира под това твърдение? Ако не постигнем правилен отговор на този въпрос, няма да имаме необходимото разбиране за същността на Висшият Аз и за неговото влияние върху човешкия живот. И още нещо: ако не разбираме какво казваме когато говорим за интелектуалния потенциал на Сътворението, никога няма да стигнем до истината за Висшият Аз и връзката му с Вселената.

Интелектуалния потенциал на Сътворението представлява система от Правила, които определят потребността от възникването, утвърждаването и развитието на конкретни явления, дейности и обекти. Тези Правила служат като направления за реализирането на Идеи и Начинания, които стоят в основата на развитието на Живота. Пак чрез Правилата се постигат възможностите за обновяване и усъвършенстване на Живота. Така че когато става въпрос за интелектуалния потенциал на Сътворението, трябва да се разбира цялостната разумна деятелност на Силите на Съзиданието, коректно направлявана от Висшия Разум.

От тук правим заключението, че Разумната деятелност на Силите на Съзиданието съществува чрез различни форми на своето проявление. За да може във физическия свят да се прояви Интелектуалният потенциал, който Силите притежават, в цялото му многообразие, Висшият Разум създава Първообраза; и пак Висшият Разум създава Висшия Аз. Създава ги като еманация на своята Духовна същност. Това е Причината за пряката връзка между Първообраза на Сътворението и Висшия Аз. Разликата се състои в конкретните Програми за тяхното Проявление. Първообразът съдържа в себе си ВСЕОБХВАТНОТО Знание – то е вложено в съдържанието на Неговата Програма, а Висшият Аз съдържа Конкретното Знание.

Чрез Конкретното Знание, Висшият Аз включва в действие Собствените си Сили на Развитието. Какво представляват те? Новосъздадено Знание, което може и трябва да бъде постигнато чрез пряката връзка на човешкия Ум с Висшия Аз; със средата, в която живее; и Знание постигнато чрез прякото участие на Ума в Живота.

За да може Висшият Аз да работи правилно, е необходимо Той от своя страна да поддържа връзка с Първообраза. Впрочем, връзката е двустранна, защото Предназначението на Първообраза е да направлява дейността на Висшия Аз, а предназначението на Висшия Аз е да осъществява връзка колкото с човешкия Ум, толкова и с духовната същност на Първообраза.

Връзка осъществява само този Аз, който успее да концентрира в своята духовна същност новооткритото знание и чрез него да постигне в пъти по-високо съзнание, отработено от човешкия Ум. Тези случаи вие възприемате като проявено Свръхсъзнание. Свръхсъзнание, защото тук Умът е навлязъл в енергийно-информационното поле на Духовната същност на Сътворението; Умът е успял да осъществи взаимен обмен на информация чрез Висшия Аз с Първообраза, и така е навлязъл в Същността на Вселенското Съзнание. На практика това показва осъществено Общуване на човешкото Съзнание с Великото Съзнание, и тъй като нивото на това Общуване е твърде високо, вие приемате тази нормална възможност като постигнато от човешкия Ум Свръхсъзнание.

За вас е много важно да знаете, че висшият Аз е част от вашата духовна същност. Той не е нещо, което трябва да призовавате да се появи от някъде, за да се свържете с него. Висшият Аз е духовната Сила на вашият интелект, чиято изначална същност е също толкова част и от Интелекта на Висшия Разум. Вашият Висш Аз е творение, колкото на Създателя, толкова и ваше лично творение, защото чрез интелектуалния труд на вашия Ум вие допринасяте за неговото обновяване. Азът не е вкаменелост, нещо веднъж създадено, което стои на определен пиедестал и е трудно достижимо. Висшият Аз е по-високото ниво на вашето съзнание, което съхранява знание, чувства и духовна сила, и умело ги употребява за еволюцията на Живота.