ЗА ВИСШИЯТ АЗ

Здравейте, приятели!

Вие имате неточна, непълна представа за Висшият Аз и го разглеждате предимно като елемент на човешката съзнателна същност, дори като съзнателна духовна сила на настоящия ви живот. В някои случаи почти го отъждествявате със свръхсъзнанието. До тук интуитивно, в някаква степен се доближавате до истината.

ИСТИНАТА ЗА ВИСШИЯТ АЗ УЧИ, ЧЕ ТОЙ Е ПЪРВООБРАЗЪТ НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ. В този смисъл, Висшият Аз е Изначална духовна Сила, която създава квантово-механичното проявление на ЗАРОДИША „ЖИВОТ”.

Квантово-механичното проявление на зародиша „Живот” е видимата, действаща страна на интелектуалния потенциал на Сътворението. Той, в качеството си на Разумна Сила на Съзиданието, работи чрез Първообраза на човешката духовна същност, и това е един от аспектите на неговата активност. Ние – Висшите Учители знаем, че този е начинът, чрез който ТВОРИ ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, знаем, че това е съзидателната деятелност на ВИСШАТА РАЗУМНА СИЛА НА СЪТВОРЕНИЕТО. А защо правим връзка между Висшият Аз и Висшата Разумна Сила на Сътворението – Висшият Разум? Защото Висшият Аз, сътворен като Първообраз за всяко човешко същество постигнало живот в материалния свят, е ЕМАНАЦИЯ НА ВИСШИЯТ РАЗУМ. Първообразът съдържа целият интелектуален потенциал на Сътворението. В този смисъл, ВИСШИЯТ РАЗУМ като ГО създава, излъчва от Себе си, Разумната Духовна Същност на човешкото същество и така проектира Живот в условията на материалния свят.

Разумната духовна същност на човешкото същество е сътворена с една основна Цел: да създава условия и да търси възможности за градивен, съзидателен живот на Ума вече в Света на физическата реалност. За да може Умът да осъществи тази Цел, защото Той е Работникът в новите условия, ще трябва Разумната Духовна Същност да го направлява. И тук вече става ясно, че Разумната Духовна Същност е Средството, чрез което Първообразът, тоест Висшият Аз направлява човешкият ум.

Сега трябва да отчетем още един, съществено важен факт: това е начинът за постигане на действени творчески взаимоотношения между Висшият Аз и човешкият Ум. Две Правила определят този Начин: последователност и устойчивост на Изначалната и Вечна живототворяща активност на Съзидателната Сила, и неприкосновената, гарантирана от необходимата ЧИСТОТА НА ТВОРЧЕСКАТА ДЕЯТЕЛНОСТ, Свободна Воля за човешкият Ум.

Да проследим възможностите, чрез които работят тези Правила.

Първата възможност, е целеустременост и трайност на връзката между Висшият Аз и човешкият Ум.

Втората възможност се определя от сферата на влияние на човешкият Ум. Тя е с ограничена „територия” или Е непрекъснато растяща и обновяваща се в зависимост от нивото на развитие на съответния Ум. Ако той е постигнал успешно формиране на осъзнато Аз, ще се създадат и безпрепятствени възможности за проявление на Разумната Духовна Същност в Света на физическата реалност. Тук е необходимо да се запознаем по-добре със „Зародиша” Живот.

В менталния Свят на Висшият Разум ТОВА Е „ИДЕЯТА” ЖИВОТ, а в менталния свят на Висшият Аз, тази Идея е въдворена като „Зародиша” Живот. И в двата случая е важно да се знае, че говорим за ТВОРЯЩАТА СИЛА НА ВЕЧНОСТТА. Във физическия свят наричаме тази Сила „Живот”. За да може тя да работи правилно е необходимо човешкият Ум да създава непрекъснато подходящи условия за нейната активност.

Първото и най-важно условие е старанието, или това е проявеното желание на Ума, да изучава Правилата на Сътворението. Така всеки човек ще знае, че неговият живот е проекция на Идеята на Висшия Разум за създаване на действена творческа активност в условията на физическия свят – Идеята „Живот”. За да се разгърне тази Идея, е необходимо тя да бъде въплътена в Първообраза на Разумната Духовна Същност на човека. В менталното поле на Първообраза, Идеята „Живот” се трансформира в „Зародиш”, защото придобива функция – става действена Сила на Съзиданието. Това означава, че Идеята получава жизнените функции на творческа Сила и така се ражда Живот. Когато човешкият Ум, в условията на физическия свят работи целенасочено и целеустремено, с необходимата ритмичност и последователност, Той създава осъзнатото Аз. То се приобщава към Първообраза със знанието от своите нови опитности. Така частицата допълва структурата на Цялото. От тук разбираме, че градивната, творчески осъществена връзка между Ума и Първообраза, създава профила на висшият Аз.

Следва продължение на темата