ТВОРЧЕСКАТА СИЛА НА СЪЗИДАНИЕТО

 

Здравейте, приятели!

В началото сме на новия творчески сезон за нашата съвместна духовна работа. Какво е най-същественото, което искам да предложа? То е свързано с вашите възможности за осъзната духовна деятелност. Ще припомня, че когато Ние говорим за деятелност имаме предвид като краен резултат градивен творчески труд. Кога човек може да постигне такъв резултат? Когато работи осъзнато с ясното разбиране за същността на своите мисли, чувства и действия. Моят съвет към вас е: никога не ги разделяйте, никога не разглеждайте отделно, като самостоятелно явление, мислите, чувствата и действията. Всяка мисъл стои в основата на последващо действие, а всяко чувство определя силата и значимостта както на мисълта, така и на действието. Ето защо моят зов към вас е: Търсете благоразумието във всеки миг от живота си! Уверявам ви, че този стремеж няма по никакъв начин да ограничи живота ви. Напротив! Ще го направи по – пъстър, по-богат и многопластов! В това се състои творческата Сила на Съзиданието. Тя се определя от чистотата на мисълта и чувството, и от благоразумната деятелност.

Творческата Сила на Съзиданието в „рамките” на този свят, възниква от искреното и благоразумно отношение на човека колкото към самия себе си, толкова и към Живота. И тук искам да ви подскажа, че вашето разбиране за Съзиданието като творчески процес е твърде абстрактно. Вие свързвате понятието „Съзидание” основно с представата, която имате за Божия Промисъл, Сътворението и произтичащите от Него градивни действия на Създателя. Така възприемате съществуващата творческата дейност като „Божия работа”, но не и като ваша отговорност. Да! Погледнато в този аспект, Съзиданието получава своята първична Сила, точно от Промисъла на Създателя за Сътворението. А вие, хората – човешките души, какво сте? Не сте ли вие създатели – ежедневно, ежеминутно дори. Вие непрекъснато създавате мисли, излъчвате в Пространството тяхната енергия, също толкова и енергията на своите чувства, а с действията си, вече видимо променяте Света! Е, не е ли време да се замисли човекът, за своето участие в Живота и да се запита:”Аз какво създавам?” Защото творческата Сила на човешките съзидателни дейности е също толкова значима, също толкова стойностна, колкото и Творческата Сила на Съзидателната дейност на Твореца. Вашата и Неговата творческа активност определят значимостта на Съзиданието за настоящия етап от еволюцията на Сътворението. Ето в каква голяма дълбочина трябва да се разглежда същността на вашият „личен” живот. Впрочем, такова нещо като личен живот или лично пространство – НЯМА! Това понятие се среща само във вашето съзнание. Всичко Съществуващо представлява едно Цяло, защото е създадено в резултат на един основен закон и той се нарича Закон за Причината и Следствието. Това е Законът, който е определил възникването на Живота, определя неговото настоящо развитие, а от там и еволюцията на Сътворението. Ако го нямаше този Закон, и вие нямаше да съществувате. Човешкият живот е следствие от действието на Съзидателните Сили на Сътворението. Чрез тях работи Висшият Разум. Причината за възникването на Живота произтича от необходимостта за проявата на Неговата Творческа Активност. Вие и всичко сътворено сте въплъщение на градивната Мисловна Деятелност на Създателя в Живата Реалност. Живата Реалност е Субективния Свят на Създателя, защото Той го е изпълнил и изпълва с оживотворяваето на своите НАМЕРЕНИЯ. Това Е Причината, която включва и вашият живот, както и всичко съществуващо в необозримия Свят на Неговата творческа деятелност. Следствието, има една Цел: Да се проявява Творческата Сила на Съзиданието във всички Светове на Сътворението.

В Света на съзидателното проявление не съществува лично пространство и личен живот, защото всичко възниква и се развива ЧРЕЗ енергийно-творческия потенциал на Съзиданието. Това е Мощната Сила на Сътворението, която Аз, и Учителите от Всемирното Бяло Братство, наричаме Отец, Създател, Творец, ВЕЛИКО СЪЗНАНИЕ, а вие възприемате тази Сила като Бог – Висшият Разум с Когото се стремите да общувате.