„НОВАТА“ ЕНЕРГИЯ

28.08.2017 г.

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ
“НОВАТА” ЕНЕРГИЯ

Когато говорим за еволюция на човешкия род, трябва да правим разлика между неговото биологично естество и духовната му същност.
Материята във физическия свят има своите еквиваленти в духовния, но тя по отношение на човешкия организъм има определена конкретност.
Създаването на човека е резултат от действието на Великата идея за Живот на Разумно Същество, като са използвани средствата на биологията, химията и физиката, доколкото става въпрос за физическото му тяло, и средствата на “живата” енергия, доколкото това засяга енергийната му структура.
“Живата” енергия има силата и свойствата на електрическия ток, но тя е сходна с него дотолкова, доколкото можем да кажем и за нея, че е енергийна субстанция с определена плътност. Дотук, обаче, приключват всякакви аналогии по сходството, защото живата енергия съдържа в себе си освен електричество и магнетизъм, и може да “работи” с биоматерията. Тя оставя отпечатък върху всеки друг предмет в различна степен, но само отпечатък, който не е нищо друго освен информация, съхранена от съответния носител, защото има радиоактивния елемент в своя магнетичен поток. Без радиоактивно излъчване няма информация, няма проводимост за мисълта, няма жизнена енергия. Радиоактивното излъчване в човешкия организъм засега се осъществява от мозъчните клетки. Те са материалният носител на радиоактивната енергия, която за Земята осигурява Слънцето. Тук е предвидено нищожно малко количество, за да може биоматерията да възприема и обработва този вид енергия.
Основната насока в дейността на Всемирната образователна школа сега е ориентирана към осигуряване на необходимата информация за работа с освободените нови количества радиоактивна енергия, която трябва да навлезе безпроблемно в миокардните клетки, т.е. там да намери своето въплъщение и така да се направи крачка към промяна в пулса на сърдечния ритъм и той да доближи стойностите, които има пулсът на Слънцето. Всъщност това се подготвя от много години насам, защото една такава промяна в пулса ще създаде условия и за напълно различен начин на живот за организма. Ще бъдат предизвикани на базата на новата енергия съществени промени в биоматерията. Тя ще има различен от досегашния състав по отношение на минералите и солите. Различни ще бъдат и стойностите на металите в организма. Ще се засили присъствието на златото и ще се намали до минимум желязото. Ще се трансформира глюкозата в кръвта като “горивно” средство. Това ще рече, че в клетката ще има вече други взаимоотношения.
Радиоактивната енергия на Слънцето е силата, която идва неудържимо към Земята, защото човекът със своето любопитство “да наднича” в Космоса увреди земната обвивка. Като се отчита и допълнителното количество изкуствено създадена радиация, повече от наложително е да се трансформират някои жизнени процеси в човешкия организъм с оглед на повишаване неговата устойчивост към вече променените климатични условия на Земята и новата енергийна среда.
За да се запази животът на Земята, ще трябва човекът да получи необходимите знания за оцеляване в новия енергиен басейн. Тези знания вече се “свалят” чрез различни информационни източници и в тях упорито се настоява за промяна в храненето и в човешките отношения. Това е първата стъпка, която ще създаде условия за промяната на човешкия организъм към устойчивост спрямо новите вибрационни честоти.
Любовта, която Висшите йерархии ви призовават да събудите у себе си, е онази силна и чиста енергия, която може да ви помогне успешно да преминете в нивото на следващия етап от еволюцията на човешкия род.

* * *
Лекцията е включена в съдържанието на книгата „Езотерични записки”, която е представена в този сайт. Тук е публикувана с кратко съкращение. Предлагам и откъс по темата от лекцията „Първичен и вторичен свят”. Тя е включена в книгата „Новото светоусещане”.

* * *
Човешкият ум на сегашния етап от своето развитие е стигнал до възприемане само на менталния свят. Все още науката не може да възприеме съществуването на Божествения свят. Това означава да се обяснят съществуващите явления чрез новите познания за света на Светлината. Тя е необозрима в своята първичност, но с проявлението си във Вторичния свят тя не само може, но и трябва да бъде изучавана, за да се постигнат вече много необходимите промени в структурата на човешкия организъм, което ще рече, че е назряла необходимостта на клетъчно ниво да се постигне нова форма на съществуване. Това трябва да се разбира като изграждане на нова, различна от сегашната структура на биоматерията. В нея трябва да навлезе повече светлинна енергия, което ще създаде условия за по-голямо участие на радиоактивната енергия в жизнените процеси на организма. Сега тази енергия поразява биоматерията, защото биологичните организми имат в много ниска степен светлинния елемент като първооснова. Съграждането е вървяло по пътя на редуциране на радиоактивната слънчева енергия. Сега започва частично освобождаване на нейната сила. Това изисква и необходимата пригодност на организмите от биологичния свят. Растителните видове вече имат нова генетична структура и учените откриват промените. Животинските видове също търпят промяна. Тя се извършва с помощта на Същества от Висшата йерархия на Светлината.
Не така стои обаче въпросът с човешкия организъм. Човекът притежава съзнание, което много трудно се променя и това може да стане причина за неговото частично унищожаване. Ще загине непригоденият организъм, този чието съзнание е запазило нивото на старата структура. В нея и чрез нея не може да работи в необходимата степен светлината, за да създаде нужните условия за проникване на радиоактивната енергия. Тя и сега присъства в човешкия организъм, но в изключително занижено количество – нещо, което само подсказва заложената възможност за по-нататъшното й участие в развитието на човешкия организъм във физическия свят. Тъй като е въпрос на съзнание, тази изключителна по своята същност промяна може да бъде постигната по пътя само и единствено на Духовното развитие.