ПРАЗНИЧНО

БЕИНСА ДУНО

ПРАЗНИЧНО

На 11 юли 1864 г. е роден Петър Дънов – Беинса Дуно, а 12 юли е негов Празник, който последователите му от цялата страна отбелязват тържествено. С подбрани откъси от беседа изнесена от Учителя на 22 март 1915 г. напомняме за значимото духовно присъствие но този Човек и в съвременния живот.

* * *
… Христос дойде на земята, за да вмъкне хората пак в първоначалния поток на живота, в обратния процес, който ние наричаме възкресение. За да можем да разберем това учение, трябва да разберем учението за Отца и Сина и Светия Дух. Какво трябва да се разбира под Отца? – Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? – Учението на Божествената любов. Под Духа? – Учението за въздигането, за еволюцията на човека.

* * *
Светът има две лица: едно чисто Божествено лице и едно външно лице на нещата, и, когато се говори, че трябва да се отречем от света, трябва да се разбира – да се отречем от всички ония елементи, които имат преходен, измамлив характер, които не носят нищо съществено в нашия живот; обаче всичко онова, което служи за нашето повдигане на земята, ние трябва да го пазим . . .

* * *
. . . Влезеш ли в противоречие със силите, които действат в природата, твоята форма ще се разруши: не разбереш ли законите, ще бъдеш смачкан. Трябва да се освободим от известни спънки, които съществуват по наследство в нашите души.
* * *
Ние не можем да избегнем последствията от причините. Мислим си, че нашите мисли и желания не упражняват никакво влияние; а всъщност всяка мисъл, колкото слаба и да е, упражнява влияние..
* * *
Христос със Своето Учение иска да покаже основните закони, чрез които да изменим реда на нещата. И можем да го изменим. Трябва да имаме първо идея затова, и второ да се стремим да я постигнем. Съвременните хора не могат да я постигнат поради една проста причина: в тях съществува един неумолим егоизъм – всякой желае да бъде пръв.