ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Човешкият характер е съвкупност от психичните прояви на индивида. Винаги трябва да се има предвид, че индивидуалността се определя от способността на човешкия организъм да възприема и обработва както храната така и информацията.

Човешката индивидуалност има своя физиономия, когато умът постигне способността да разграничава доброто от злото; благородното от комерсиалното; рационалното от нерационалното. Всъщност става дума отново за опитности. Те създават информационна база, която служи като стартова позиция в развитието на човешкото съзнание.

Човешкият характер се формира най-вече в условията на усложнени обществени отношения. Тогава е необходимо да се използва съобразителност, толерантност, благородство, любов.

В процеса на изграждане на човешките взаимоотношения се проявява човешката същност. Тя е резултат от изградените опитности, резултат от физическото и психично здраве, и като основа тя има вложена в духовната програма на индивида Божествен Замисъл. Казано по-прагматично, това е Програмата за еволюция на човешкия дух в условията на физическия свят.

Програмата винаги е съобразена с предшестващи конкретния живот обстоятелства. Те от своя страна зависят от нивото на съзнание, което се определя от количеството и качеството на съхранената информация от отминали животи. Излиза, че всичко в човешкия живот зависи от неговата способност да съхранява информация, но също толкова важно е и умението му да придобива информация. Когато започне “обучението” на човек във физическия свят, т.е. неговата адаптация в условията на новото училище, е много важно какъв ще бъде неговият информационен източник. Оттам – от Източника, обаче ще тръгне информация, само ако съответният индивид прояви активност. Тогава той ще се превърне в субект на информацията.

Субект на информация може да бъде всяко нещо в природата- както човекът, така и всеки друг представител на останалите светове.

Когато носителят на информация започне да я обработва, което ще рече да я асимилира, той започва да изгражда своята индивидуалност.

Тук от съществено значение е физическото и психично здраве. Ако в това отношение човек не е съумял да направи своя преценка, своя лична оценка за значението на храната и значението на емоционално-умственото равновесие, с което живее, той няма да може да изгради своя индивидуалност. На този етап от развитието на човешкото съзнание това е проблем, който очаква своето разрешение. Основата, върху която се създава човешката индивидуалност, предопределя съграждането на същността.

Да се върнем на въпроса за човешкия характер, защото без неговото изясняване не можем да постигнем конкретизация и по проблема за човешката същност.

Човешкия характер според съвременната психология е съвкупност от волеви и емоционални прояви. Те са свързани със съответните психични процеси. Това е най-общо казано.

Много е важно, когато се прави такава формулировка, да се знае, че един и същи човек може да бъде колкото добър, толкова и лош. Това, което съвременната наука нарича характер, не е нищо друго освен поведението на човешкото същество в зависимост от обстоятелствата, в които се намира. В този смисъл е и неговата непоследователност.

Когато разглеждаме четирите типа висша нервна дейност, говорим за темперамент, според който определяме поведението на отделния човек. Това вече е по-близо до истината, защото в този случай се взема предвид физическото здраве, взема се предвид биологичния фактор. Темпераментът е проява на биологичния фактор в условията на съответната среда, в която се намира човек. Тук трябва да включим взаимозависимостите между протоплазмата, като носител на жизнените процеси в организма, и енергията в Природата.

Енергийната среда в условията на материалния свят е основен фактор за развитието на човешкото същество. На ниво клетка това означава жизнеспособност на плазмения продукт в зависимост от неговото хранене. Храната, която приема клетката, е както биологична, така и енергийна. Едното без другото не може да работи. И така както има разнообразие по отношение на биологичната храна, така има разнообразие и по отношение на енергийната храна.

Енергията захранва клетката с електричество, което има своя положителен и отрицателен заряд, с магнетизъм, със силата на светлината, влиянието на звука и цветовете.

Енергийната система в природата е богата на видове и възможности за тяхната проява. Видовете енергия са предмет на друга лекция, но сега е по- необходимо да се посочи, че тяхното многообразие има своята универсалност в “лицето” на живото-захранващата енергия – тази, която дава живот на протоплазмата, независимо дали е в животинския или в растителния свят. Универсалната енергия произтича от съзидателната, от градивната Мисъл на Твореца. Тя насища Духа на Матрицата на всяка Вселена. Нейното движение в Природата дублира движението й в човешкия организъм. И тук, както във Вселената, има малка и голяма Орбита за нейното протичане. Активността й е заложена в полярността на йоните, които влизат в нейния състав. Положителните и отрицателните йони вътре в състава на Универсалната енергия са в постоянно противоборство за надмощие, като по този начин създават нейната универсалност. Тя е основната движеща сила и тогава, когато говорим за наличие на положителна или отрицателна енергия, трябва да отчитаме влиянието на мисловната дейност. Мисловната дейност, нека припомним, е движението, работата на мисълта вътре и вън от човешкия ум.

Като вземем предвид всички тези подробности, ние трябва да сме наясно, че взаимозвисимостта между енергия и плазмен материал, между протоплазма и енергия, предопределя качеството на жизнените процеси в човешкия организъм. Това е изходната позиция, от която трябва да тръгнем, когато искаме да открием човешката същност.

В хода на тази обосновка до тук беше спомената и ролята на вложения в Духовната програма на индивида Божествен Замисъл. Като Програма за духовната еволюция на човека тя ще има своята частична или пълна реализация в зависимост от качеството на осъществените жизнени процеси. От това, как се храни клетката, как диша тя, как усвоява светлината, ще зависи един път физическото и психическо здраве на индивида и втори път – възможността за изпълнение на Програмата за духовна еволюция. Човешката същност може да се развие правилно, само ако в съграждането на духовен потенциал участва и чисто биологичният фактор. Молекулярната биология има своя дълъг път на развитие, но тя трябва да измине и разстоянието между себе си и квантовата физика. Това е необходимо, за да се отчете изключително съществената роля на светлината като субстрат. Светлината има своите цветове и в това нейно многообразие трябва да търсим също универсалност, така както тя съществува при енергията. Там където има универсална светлина, има и универсална енергия. Бялата, някои я наричат Христова светлина, има универсален характер. Тя е най-активният проводник на животосъграждаща енергия. Онези храни, които имат в състава си нейните елементи, са най-здравословни.

Човешката същност не е само биология или само Дух. Проявите на “характер”, т.е. на определено поведение, са в изключителна зависимост от физиологията на клетката, а тя пък от “материала”, с който се храни.

Качеството на енергията е толкова важно, колкото и качеството на храната. Балансът на енергиите в организма зависи колкото от емоционално-умственото равновесие, толкова и от качеството на светлината. Всички тези физически фактори предопределят действието на нервната система като възприемащ и асимилиращ механизъм по отношение на информацията. Информационната среда доизгражда човешката същност. Какво ще бъде нейното лице, ще зависи точно толкова и от биологичната среда, в която се развива човешкият дух. Качеството на материала ще определи и качеството на постройката.

Казано е, че човешкото тяло е храм Божий. Затова е необходимо всеки човек да знае колко голяма е отговорността му да го пази и съхранява. Идва нова наука, която ще ви подскаже как да се храните според природните закони, ще ви научи да разпознавате биологично активните храни, които ще променят структурата на протоплазмата, а с това и способността й да усвоява светлината като основна храна в по-нататъшното развитие на човешкия организъм. Това от своя страна ще активизира развитието и усъвършенстването на духовното съзнание и биоенергийната форма – двете основни части на цялото наречено човешка същност. Тогава ТЯ – Човешката Същност ще има своята еманация във високоблагородните прояви на общуване на всички нива в Космическото пространство.

* * *

Приятели, месеците юли и август са ваканционни за творческия сезон на нашата духовна работа. Весело лято и бъдете здрави!

Радея