В СВЕТА НА РЕАЛНОСТИТЕ

Хората си мислят, че живеят в един свят, който наричат „материален”, „физически” и още „реален” свят. За мнозинството всички тези определения имат едно и също значение. В действителност, обаче, става въпрос за различни по своето значение реалности.

Физическият свят, е свят на съществуващите форми.

Материалният свят, е света на съществуващите интереси.

Реалният свят, е света на работещата мисъл.

Съществува ли различие между думите „реален”, „реалност” и „реалности” ? Да, защото:

реален” е, или реални са, този свят, този факт, тези явления или действия, които чрез своето проявление създават формите и затова свързваме понятието „реален” с физическия свят.

реалност” е всяко нещо, което има видимо, живо присъствие, излъчва от себе си енергия, и чрез нея влиза във взаимодействие не само с човешкия ум, но и с всички Разумни Сили в Природата. От тук и събуждащите се в ума интереси към Съществуващото. Свързваме понятието „реалност” с материалния свят.

А какво е „реалности”? Това не е множественото число на думата „реалност”„ . Реалности са всички сътворени от Висшия Разум и от човешкия ум дела. Реалностите съществуват в Съзнанието – Великото и човешкото съзнание, и се възприемат основно от Него ( от Съзнанието). Или с други думи казано, реалностите са резултат от конкретните действия на Бога и на човека. Те съществуват в Съзнанието, когато са Идея, и се възприемат от Него, когато идеята е осъществена, когато Идеите са дела.

Значи във физическия свят Висшият Разум и човешкият ум създават формите; в материалния свят работят с тях чрез проявените интереси към Съществуващото, и така усъвършенстват формите, а в реалния свят – Света на Реалностите, Висшият Разум и човешкият ум чрез сътворените дела осъществяват еволюцията на Сътворението. Затова реалностите съществуват в Съзнанието на две нива: като Идея и като Факт. Първият случай е когато Умът създава Идеята, а втория, когато Съзнанието е възприело осъществената Идея. Защото не винаги Идеите получават развитие и тогава говорим за илюзорна реалност, което ще рече, неразгърната, неусвоена Идея поради липсващото участие на съзидателна сила. Това се получава когато човешкият ум не е постигнал достатъчно знание и опит, когато не му достига решителност и поради тази причина Идеята не се превръща във Факт. Тогава съществуващата форма не получава развитие, тя остава на нивото на своето изначално сътворение и не може да участва в еволюционния процес на Сътворението.

Сега какво е важно да се уточни? Да знае всеки човек, че физическия свят, като свят на формите създава обективната реалност, а материалния свят и светът на реалностите създават субективната реалност. Какво казвам с това твърдение? Казвам, че Обективния Свят е творение на Висшия Разум, на Бога и по своето естество е обективна реалност, а човешкият ум създава свой субективен свят и своя реалност. Малко по-горе казахме, че „реалността” е живо, видимо присъствие и излъчва от себе си енергия. Това означава, че Висшият Разум като е създал формите, и по този начин е сътворил физическия свят, е създал основното, най-важно условие за еволюцията на Сътворението. Това е взаимодействието с човешкия ум. Как го постига ? Като излъчва от Себе Си енергия. Знаете, че Божият Дух, а това е Силата на Съзиданието, присъства във всяка частица. Когато човешкият ум приеме с разбиране тази Истина, може да участва активно в еволюционните процеси. Защото и той – човешкият ум, също е реалност. Реалност, която присъства както в Обективния свят създаден от Висшият Разум, така и в Неговия Субективен Свят.

Човекът, неговият ум е част от Обективния Свят на Създателя, защото е Божие творение. Но той може да бъде и част от субективния Свят на Твореца когато влиза във взаимодействие с Него. По този начин, чрез взаимодействието между човешкият ум и Висшият Разум, се създават новите реалности, което ще рече Новият Живот. А всичко това показва, че човешкото съзнание постига нивото на Творец и може да участва заедно със своя Създател в Еволюцията на Сътворението. И сега да ви попитам: „Познавате ли света, в който живеете?” Всеки сам ще си отговори на този въпрос. За Нас, за Висшите Учители, е важно вие да знаете, че вашият Живот е най-съществената Сила, която създава и твори в Света на Реалностите!