ГОЛЕМИЯТ ПРОПУСК

Ако е някой в Христа

той е създание ново.

Как трябва да се разбират думите от този стих?

Като Завет изпратен от Създателя към човечеството, за осъзнаване Силата и Значението на Новата култура, която идва на планетата, за да облагороди Живота.

Ако е някой в Христа”, ще рече, че този човек е постигнал ново мислене, изградил е съзнание свързано с висок критерий за утвърждаване на човеколюбието като основен подход в развитието на Живота. Щом е в Христа, човешкият ум е осъзнал разумността на Сътворението, възприел е вярата в съществуването и проявлението на Висшият Разум като Създател на Живота. Това е достатъчно, за да бъде този човек „създание ново”. Достатъчно, но при едно условие: пълноценно проявление на осъзнатото, без дори и сянка от религиозно пристрастие. Защото човеколюбието създава Живот, а човеконенавистта го унищожава. Човеколюбието не принадлежи към никоя религия! То е изконна, изначална Добродетел – Сила на Сътворението! Христос го утвърждава като творчески процес за създаване на нова култура в човешките взаимоотношения. И какво следва от тук нататък? Формиране на ново, облагородено в своята духовна същност, човешко общество.

За да се прояви човеколюбието, в действие влизат трите основни Принципа, чрез които се създава и развива Животът. Ще припомня, че това са Любовта, Мъдростта и Истината. Любовта ражда Живота, защото е причина за всяко творческо начало; Мъдростта разгръща новосъздаденото творение или явление, за да се прояви неговата същност, а Истината го утвърждава като градивен, като съзидателен елемент на Сътворението. Така чрез човеколюбието се създава и утвърждава Новата култура на Живота и той тръгва по спиралата на Еволюцията. Новосъздадените човешки взаимоотношения, ако действително са изградени върху основата на човеколюбието, създават профила на Новата планетарна култура. Без нея няма развитие за Сътворението.

Как да се разбира, или как да се възприема понятието „планетарна култура”?

Тук вече трябва да приемем с пълна убеденост изключителната роля на психическата енергия. Това е енергията, която излъчват в Пространството човешките мисли и чувства. Тя е много активна и в зависимост от информацията, на която е носител, тази енергия приема конкретна енергийно-информационна стойност. Стойността се определя от идейното съдържание на съществуващата в пространството информация. Идейното съдържание е причина за създаването на енергийните пояси, които опасват планетата. Те участват в строежа на ноосферата. Различието в идейното им съдържание е причина те да заемат една или друга позиция в активността на Космическата енергия.

Психическата енергия, излъчена от човешките мисли и чувства, поради фината структура на своя строеж, търси възможност за приобщаване към енергията на Вселенското енергийно-информационно поле. Но там, както не веднъж сме съобщавали, активно работи съзидателната творческа енергия на Любовта на Твореца – Създател на Сътворението. Когато идейното съдържание на психическата енергия създадена от човешката емоционално-умствена активност се различава от тази на Твореца, тя не може да се приобщи към творческите сили на Сътворението. Така се стига до наслояване на „тъмна”, разрушителна по своето съдържание енергийна обвивка на планетата. Тоест, човешката умствена дейност, силната емоционална проява на гняв, ярост и злоба стават причина за замърсяване на ноосферата.

Ето как, тръгвайки от Завета изпратен към човечеството за ново мислене и създаване на Нова култура в човешките взаимоотношения чрез човеколюбието, стигаме до печалния резултат за наличието на разрушителни, деградивни сили, които са причина за забавянето, дори за застоя на еволюционните процеси движещи Живота. Изключително тревожното състояние на световния мир е нагледно доказателство за големия пропуск в духовно-нравственото развитие на човечеството. Би трябвало човешкият ум да възприеме Идеята за утвърждаване на човеколюбието като основен подход в културата на общуването, за да бъде спасен Животът на планетата.