ЗА ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба пълната система от качества, които изграждат нейната същност.

* * *

Човешката духовна същност има една основа, която съдържа в себе си пълен набор от способности и умения, които вие наричате най-общо качества. Те са градивния материал с който и чрез който се създава личността. Изходната позиция се определя от желанието на човека да живее по един или по друг начин. Какви качества, колко и как ще бъдат използвани те, зависи от основната идея, която определя съдържанието на конкретния човешки живот.

* * *

Ако един човек се възприема като посредствен, посредствени ще бъдат и неговите изяви. Това означава, че той няма да опознае своя интелектуален потенциал, и качествата вложени в неговата душа ще останат неупотребени. Такъв човек сам налага за себе си ограничения, като не разработва истински своите възможности. Обикновено срещаната причина в този случай е недостатъчната вяра в собствените възможности и неосъзнатата ленивост на мисълта.

* * *

Много е важно съвременния човек да знае, че неговата духовна сила е необходима подкрепа за изпълнението на Божествения план за Еволюция на Сътворението. Ако всеки човек осъзнае силата на своя духовен потенциал, ще промени подхода си в използването на своите умения и способности. Впрочем, тогава той ще знае, че на него му е дадено толкова, колкото е необходимо, за да може да осъществи идеята на своя живот.

* * *

Живота, който имате е необходим за цялостното развитие на Вселената. Вие сте елемент от един колосален по своите размери План и се проявявате в качеството си на инструмент за въздействие и съдействие. Със своите мисли, чувства и действия, вие въздействате на Света, и по този начин оказвате съдействие на Бога – Творец за изпълнението на Неговия План за Еволюция на Сътворението.

* * *

Вашето съдействие може да бъде пълноценно, ако вие живеете с реалистична представа за самите себе си. В този смисъл е много важно всеки от вас да знае каква е стойността на неговото участие в Живота на Цялото. Едното с другото са пряко свързани, защото в зависимост от оценката, която давате на самите себе си, ще се определя и участието ви. Реалистичната представа за самите себе си ви е необходима, за да можете правилно да се включвате в изпълнението на Божествения План.

* * *

Бъдете убедени, че нищо в света не съществува само за себе си. Всичко е включено в огромната система на цялостното развитие и затова притежава своя индивидуална стойност. Вашата индивидуална стойност ще бъде толкова по-значима, колкото по успешно вие съумеете да напасвате вашите желания и намерения, т.е. основната идея на вашия живот с Основната Идея на Сътворението, а тя е: „ Живот чрез Любов.”

* * *

Няма друга по-голяма, по смислена и по-значима задача от тази да се свържете като мисъл и чувство с Основната Идея на Сътворението. Това самоопределение ще реши вашия живот. Чрез това самоопределение вие ще станете съидейници и сътворци на Създателя, защото ще работите в една посока с Неговата Цел.

* * *

Каква е Целта на Бога? Да превърне човешката духовна същност в градивна сила на Сътворението. Всеки човек е носител на огромен духовен потенциал и е отговорен за неговото правилно приложение. Чрез своето участие в Живота, човекът е съидейник на Бога и чрез тази възможност творец наравно с Него.

* * *

Голямо е значението да има човек реалистична представа за себе си, да вярва, че като го е създал, Бог му е вдъхнал и духовна сила, дал му е всички необходими умения и способности, за да се проявява като благоразумно същество. Това означава да се прояви в живия живот свободата на човешката душа.

* * *

Свободата на човешката душа ще бъде най-добре употребена, когато човешкият ум съумее да открие и използва в пряката си работа вложените в душата качества. Тогава, когато тези качества бъдат осъзнато включени в живота, ще се събудят и истинските чувства, които правят духовния живот богат.

* * *

Истинската сила на човешките чувства се проявява, когато душата заживее според волята на своя Създател. Вие познавате тази воля като голямата потребност на душата да твори с любов. Тогава когато тази потребност не е пренебрегвана от ред човешки съображения и ограничения на ума, тя се проявява като чисто и искрено чувство на любов към Живота.

* * *

Сега е време за активна работа на човешкото съзнание. Няма никаква възможност за отлагане. Времето и Пространството са подвластни на голямата Божествена Сила на Преобразяването, чрез която Светът се изменя. Вие виждате, че събитията вече се надпреварват. Едно след друго се проявяват нови и необичайни явления. Бъдете готови за новите промени. Отговорете на Любовта на Бога с Любов и Тъмнината няма да обземе Светлината.