ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Силата на човешкия дух е сила на волеизявата за единение на човека с Бога. Това е така, защото, за да се изяви човешкият дух се проявява онази съкровена сила, внедрена у него от Бога, която го събужда за духовна работа. Когато работи човешкият дух се създават най-истинските и най-чисти възможности за растене и развитие на човешката душа. Тогава тя гради и твори според Божията повеля, според Божия Промисъл.

* * *

Винаги слагайте в ума си идеята за Цялото. Без Него вие не можете да съществувате. Сега вие частично участвате в Макропрограмата за живот и развитие на човечеството. Частично, защото не осъзнавате напълно ролята на вашето лично отношение към Промисъла на Създателя за Еволюцията на Сътворението. Вие все още не можете да възприемете себе си като съставна част на Цялото. А е необходимо да бъдете убедени, че сте носители на онзи творчески дух, който създава Живота. Вашите мисли и чувства подкрепят или спъват развитието на Живота.

* * *

Със своите действия вие сте изпълнители както на своята, така и на Божията воля. И тук е големия въпрос за смисъла на вашето участие в изпълнението на Макропрограмата за развитие на човечеството. Съществува теория, че ако изпълнявате Божията воля, ще бъдете лишени от правото на свободна воля, което имате. Но вие неправилно разбирате правото на свободна воля. Мислите, че за да участвате в изпълнението на Божията Програма, трябва безропотно да приемате всичко предвидено, за да може то да се осъществява според предначертаното. Всъщност вашето право на свободна воля може да се използва много удачно в разработването на всяка идея свързана с еволюцията на Сътворението. Точно тук е мястото на творческия подход, изявен чрез вашите лични мисли и чувства, чрез вашето разбиране за сътрудничество с Идеите на Великото Съзнание. Вашето лично участие може да се изразява както в мислите и чувствата ви, така и в действията ви.

* * *

Мислите и чувствата на всеки човек са достатъчно активна сила, за да може чрез тях той да създава или унищожава. Когато Бог е дал правото на свободна воля, Той е имал предвид възможностите за ползотворно и цялостно изпълнение на Неговите Идеи. Това изисква многообразие в подхода за успешната реализация на предначертаното.

* * *

Никога не съществува една единствена възможност, или един единствен път за достигане до крайната цел. Всяко изпълнение е съпроводено с поне две възможности. Всяка от възможностите дава простор на творческата изява. Затова е желателно хората да търсят своето място в Живота на Цялото.

* * *

Така както детето, което прохожда трябва да добие смелост, за да достигне желания предмет, така и всеки човек трябва да добие смелост и да изяви своята решителност, за да достигне до определеното за него място в Живота. По пътя на това “пътуване” човек развива своите качества и укрепва духовно. Когато намери своето място в огромния лабиринт на живота, човекът вече укрепнал духовно, работи с всичката сила на творческия си потенциал за своето утвърждаване. Така се създават професионалистите, истинските специалисти и виртуози.

* * *

Сега за вас е особено необходимо да осъзнаете истината за свободната воля. Ще уточня, че това не е силата на противоречията, на изпълнената с отрицателна енергия позиция на противостоенето.

* * *

Никога човешката мисъл не може да надрасне по мъдрост и благородство Божията мисъл. Затова човекът трябва да се вслушва в Божието слово и да се стреми да го разбира. Той, поради своите все още недоразвити възможности за цялостно възприемане на света, е необходимо да подхожда с вяра в основните направления, които изграждат същността на Съществуването.

Кои са основните направления, които трябва да има предвид всеки човек, за да може да участва в Живота с вяра и изява на своите творчески възможности?

На първо място това е утвърждаването и разработването на идеята за благоразумен живот на планетата. Хората трябва да имат кратко и ясно обяснение за тази идея.

* * *

Необходимо е всеки човек да знае, че когато се говори за благоразумен живот, това означава искрено и трудолюбиво всеки да работи за изграждането на благородни човешки взаимоотношения. И ето го тук основното правило от Учението на Христос: да възлюбиш ближния си като себе си.

* * *

Духовната връзка между хората е в основата на сътворението на човешкия вид. За всички е използван един и същ духовен потенциал. Това е Програмата за личностно развитие. Тя е създадена от Твореца като основа, върху която се изгражда първообраза на човешката личност. В нея са вложени всички качества необходими за развитието и усъвършенстването на човешката личност като съграждаща частица на Цялото.

* * *

Програмата за личностно развитие на човека е част от Програмата за развитие и усъвършенстване на Цялото, затова, който приеме този факт ще работи с вяра в благородната идея на Твореца за градивна и успешна еволюция на Сътворението. Такъв човек ще знае, че неговия дух е толкова благородна и съзидателна сила, колкото и духа на всеки друг човек. Така хората ще се чувстват духовно близки и няма да враждуват помежду си.

* * *

Ако човек е способен да обича ближния си, ще обича и Бога. Чрез любовта към ближния се проявява и любовта към Бога. Да възлюбиш Бога ще рече, освен да обичаш човека, да обичаш и всяко творение в Природата: въздуха, водата и слънцето, всичко, което Бог е създал чрез силата на Своята Любов.

* * *

Бог се изявява чрез хората, защото те също са част от Природата – жива, действаща частица на Цялото.

Добродетелните човешки действия, мисли и чувства са проявление на Божественото присъствие в съзнанието на отделната личност. В зависимост от осъзнатото присъствие ще се изяви и силата на Божието влияние върху човешката личност. Всяко подминаване на този факт носи неблагоприятните последици от отчуждението на хората един от друг и отчуждението им от Бога. Така на практика едно Цяло се дели на части, които не могат да функционират правилно, защото не са на мястото си. Ето защо е важно всеки човек да намери своето място в Живота.

* * *

Успехът на всеки човек ще бъде толкова по-добър и всеобхватен, колкото по-пълноценно се изяви неговия творчески подход в използването на свободната воля.