ДУХЪТ НА СЛОВОТО

Защо е важно хората да знаят истината за произхода на живота? Защото чрез това знание ще се промени отношението на човека към самия себе си и към света. Когато всеки човек живее с ясната представа за своя Божествен произход ще има повече вяра в собствените си сили, ще знае, че в него е вложена енергия и сила, които създават условията за различно от сегашното му настояще, а това създава нова перспектива пред човечеството.

* * *

Всеки човек, който има в ума си мисълта за основното изискване на Бога към човека – нравственост и отговорност, знае, че чрез тези добродетели се приобщава към благородната дейност на Бога да твори с Любов.

* * *

Всеки човешки живот има свое конкретно предназначение. Неговото съдържание се определя както от съзнанието на самия човек, така и от макропрограмата на Сътворението. Според макропрограмата на Сътворението, всеки човешки живот е част от общата енергийно-информационна система, която изгражда Вселената.

* * *

Светлината прониква дълбоко във всяка ваша клетка и всяка клетка на физическото тяло работи с тази светлина. Светлинната енергия изгражда вашата енергийна структура и я прави част от вселенската енергийно-информационна система. Ето защо вие сте отговорни за мислите и чувствата, които създавате.

* * *

Човешките мисли и чувства са енергийни структури, които се вписват в енергийно-информационното поле на планетата. Те допълват и градят неговото съдържание. Този факт изисква от хората да създават светли мисли и чувства, за да могат те да се хармонизират с енергията на Любовта, чрез която Бог осъществява Сътворението.

* * *

Сътворението е процес, който се развива и ще продължава да се развива, защото движението и взаимодействието на енергиите в Пространството, създават еволюцията във Вселената.

* * *

Менталната сила на човешкият ум е твърде голяма. Със силата на своя ум човек може да гради, може и да руши. Това като знаете, никога не забравяйте, че смисълът и предназначението на вашият живот на тази планета е създаването и активирането на работещо благородно съзнание.

* * *

Вашето съзнание може да постигне такива нива на своето развитие, които ще го превърнат в частица от Великото Съзнание. Така Бог създава възможност да се променя света.

* * *

Всеки човек носи отговорност най-вече пред Бога и след това пред себе си как ще живее и какво съзнание ще изгради. Бог е вдъхнал живот на човека, за да може да се проявява чрез него разумното Божествено начало.

* * *

По-широкото виждане за собствената личност и света започва да идва постепенно. То е процес на себеосъзнаване, възприемане и осъзнаване на действителността – процес за изграждане на личността.

* * *

Да живееш правилно, така, че да не допуснеш нито една грешка в живота си е невъзможно. Въпреки това, човек трябва да има в съзнанието си неотклонен стремеж да живее правилно.

* * *

Всеки, който живее правилно ще има по-малко проблеми в живота си. По-малко проблеми, означава повече време и възможности за духовна работа. Времето отделено за духовна работа ще помогне за създаване на ново съзнание, съзнание, което ще гради благороден живот. Установяването на благороден живот на планетата е основна цел на Сътворението.

* * *

За да може да живее правилно, човек трябва с достойнство да посреща трудностите в своя живот, благоразумно да ги преодолява, добродушно да се отнася към всяка жива твар в природата, човеколюбиво да общува и благородно да прощава. Тези качества могат да изградят правилния живот, защото те създават от всеки човек онази личност, която може да израства духовно.

* * *

Благоразумието подтиква всяко човешко съзнание към стремеж за сговорчивост и отговорност за всяко действие. Като е така вие ще се стремите да познавате основните Правила, които определят смисъла и съдържанието на Живота. Основните Правила произлизат от Универсалните Закони на Природата (седемте херметични принципа). Вие трябва да ги познавате добре, за да използвате знанието, което съдържат те за създаване на собствено отношение към себе си, към Живота и Света.

* * *

В тези времена да живеете правилно се изисква освен висока нравственост, и знание, което да ви създава възможност да участвате в извършващите се промени. Знаещият човек е просветен и подготвен за духовна работа.

* * *

Като познавате добре Универсалните закони, ще опознаете по-добре и себе си, и най-важното, ще се научите да живеете без да противостоите на основните природни сили. Без това знание вие вървите срещу течението.

* * *

Цялата Вселена е наситена с информацията, която Космическата Програма въдворява в Настоящето. Вместо да усвоите нейните вибрации, които са вибрации на Новия Живот, вие оставате встрани от живителната енергия на Силите на Промяната и така изопачавате Замисъла на Твореца за правилния ход на Еволюцията. Това ще предизвика изключително трудни, непредвидими последствия за живота на планетата. Енергията на Промяната ще започне да ви притиска. Ще се наложи да преживеете много страдания, а това е напълно излишно.

Вашето ограмотяване и събуждането за живот на най-добрите светли качества, на които сте носители, са напълно достатъчни, за да положите основите на Новия Свят. От вас се изисква само пълно разбиране за необходимостта от просвещение, което може да ви даде Истината за произхода на живота, Истината за вашия Божествен произход. Така ще преодолеете различията помежду си. Знаещият човек е силен и свободен.