ДУХЪТ НА СЛОВОТО

Всеки човек носи в своята душа една и съща основа, една и съща потенциална възможност за развитие и усъвършенстване. Това е матрицата на познанието. Матрицата на познанието е енергийна структура, която е въплътена в духовната същност на човека. Духовната същност също е енергия, но тя има свои собствени характеристики, които се различават от тези на матрицата на познанието.

* * *

Духовната същност на човека съдържа в себе си Идеята и Програмата за личностното развитие на човека. Идеята е на Създателя, а Програмата е разработена съобразно Идеята, от Неговите помощници – Висшите Учители. Те са преките ръководители на човешките души в Идейния Свят. Идейният Свят е Пространството на Творческата Енергия, където се създава и разработва духовният първообраз на човешката индивидуалност.

* * *

Човешката душа е онази енергийна същност, която създава жизнената основа на човешкия организъм, а духът е най-фината информационна структура, която е въплътена в душата. Душата създава основата върху, която духът се развива.

* * *

Така както изглежда една молекула, така изглежда и душата извън тялото. Тя се въплъщава в сърцето още със зародиша, съдейства за развитието му и постига активност в организма, за да създаде живот. Този живот се развива според духа, т.е. според съдържанието на информационната структура въплътена в душата. Цялостната дейност реализирана чрез информационната структура се нарича духовен живот, защото чрез него се проявява закодираната Програма за формиране и развитие на личността.

* * *

Всичко в Света е Енергия и Информация, като едното без другото нe може да съществува.

* * *

Човешкото съзнание е частица от Духа, защото то се съгражда от него и се проявява чрез него. Човешкото съзнание има своя изява тук във физическия свят, защото тук то подпомага действията на ума. Това обаче, се получава само когато умът успее да създаде връзка между мисълта и съзнанието.

* * *

Човешкият ум е инструмент на Духа. Чрез ума Духът работи в посока на опознаване и възприемане на света и така се адаптира към съответната обстановка, за да може да разгърне своята Програма.

* * *

Умът се развива във физическия свят, като използва информационната среда, в която се намира съответната личност, и като се стреми да оползотвори количеството и качеството на собствената си информация.

* * *

Умът работи с въплътената в Пространството Мисъл на Създателя, работи и с различните мисловни форми, които изпълват Пространството, и в същото време използва потенциала от опитности, които съхранява духът на отделната личност, като по този начин формира и допълва съзнанието.

* * *

Човешкият дух е най-силната проява на личността, защото той е носител едновременно на Идеята на Създателя за живот и в същото време е носител и на познанието създадено и съхранено от отделната личност.

* * *

Човешкият дух и човешката душа са Божествена същност, която идва във физическия свят, за да създаде нови форми на живот. Чрез новите форми на живот се осъществява еволюционният процес на Сътворението.

* * *

Духовната същност, която вие носите е вашето истинско “Аз”.

* * *

Да имаш духовен живот, това означава да развиваш и изпълняваш Програмата, която определя съдържанието на твоята духовна същност. Това още означава да разгърнеш целия творчески потенциал, който е вложен в твоето Сътворение, за да можеш да живееш ПРАВИЛНО.

* * *

Правилно живее този човек, който се старае да осъзнае своята духовна сила и да я използва както за свое добро, така и за доброто на човечеството. Това изисква повече желание за живот и концентрация на мисълта.

* * **

Човекът е изпратен на тази планета, за да събере нови познания за същността на Сътворението.

* * *

Предназначението на човека е да разгърне вложената в духовната му същност Програма, за да създава нови форми на живот и така да опознава себе си и Света чрез себе си. Така вие променяте Пространството, тоест участвате в Еволюцията на Сътворението като изпълнявате своята Програма.

* * *

Животът ви на тази планета е проява на духовната ви връзка със Създателя и Негова най-ярко изразена творческа сила. Вие получавате живот, за да можете чрез него да участвате в развитието на Пространството.

* * *

Животът ти е даден, за да работиш чрез него за Сътворението, затова всеки човек трябва да възприема себе си като фактор, от който зависи по-нататъшното съществуване на планетата.

* * *

Силата на човешкия дух все още не е използвана за целите на Сътворението, така както повелява голямата Божествена Любов.