ЧОВЕКЪТ И ПЛАНЕТИТЕ

Здравейте, приятели!

Работата във връзка с „Духът на Словото” продължава и тя не трябва да бъде прекъсвана, но се налага успоредно с нея да продължим и текущата работа.

За какво става въпрос?

За необходимостта от духовно познание поясняващо различни аспекти от Живота. В конкретния случай имам предвид знанието за планетите от вашата слънчева система като енергийни източници и най-вече като фактори за формиране на здравословна Среда за Живот.

Планетите от Слънчевата система, в която е включена и планетата Земя, притежават силна енергийна Мощност.

Енергийна Мощност за всяка планета е нейният Център, тоест, ядрото на планетата. Там се създава и от там се излъчва Жизнената енергия. Освободена в Пространството нейната Сила постига своята активност като вибрира. Така се проявява Живеца.

Какво е Живец?

Изначална ментална същност на Първичната Идея за Живот.

Когато Жизнената енергия изпълва пространството, Първичната Идея за Живот постига своето материално въплъщение чрез вибрациите на проявяващата се Сила. Тази форма на проявление на духовната Сила наричаме Живец, защото чрез нея менталната същност на Идеята за Живот създава формата и съдържанието на Съществуващото. Всяка Идея има свое конкретно съдържание, което определя нейното предназначение. По този начин всяка планета от Слънчевата система създава и излъчва в Пространството определен вид психическа енергия. Тя е необходима за структурата и организацията на Вселенското Съзнание. Вие познавате тази енергия, или по-точно възприемате я като Разумната Сила в Природата.

Всяка планета от Слънчевата система чрез своята енергия оказва пряко емоционално и ментално влияние върху човешкия организъм. Чрез естеството и предназначението на конкретната информация, която излъчва тази енергия, тя участва и във физиологията на човешката емоционално-умствена активност. Как да се разбира това влияние? Като пряко участие на Силите на Сътворението в човешкия живот. Вашият организъм е толкова зависим от планетарните енергии, колкото и от наличието или отсъствието на въздуха, който дишате.

В какво най-вече се изразява тази зависимост?

Във възможностите на планетарните енергии да създават енергийно-информационната среда на Космическото Пространство. Тона е първото и най.необходимо условие, за да има Живот. Най-точно бих могъл да ви предам този процес като ви посоча примера с водните басейни – моретата и океаните. Всяко от тях представлява Среда за живот на техните обитатели. Различни са факторите, които създават тази среда но основният е енергийният Център на Земята. И тук както при всяка друга планета Центъра изпълнява „длъжността” на Програмист – създава и излъчва в Пространството енергийни Потоци от концентрирана информация с определено съдържание.

Центъра на всяка планета излъчва Енергия с широк спектър на влияние в Пространството. И както във водния басейн обитателите могат да намерят всичко необходимо, за да имат живот, така е и във въздушния басейн на Космическото пространство. Там също е внедрено всичко необходимо за Живота на обитателите му. Това е фино-енергийната квантова Среда за живот на Биоматерията в различните форми на нейното съществуване.

Какво е квантова Среда?

Най-общо казано – енергийно-информационно поле.

В Пространството съществуват във формата на Идея, и във формата на разгърната Програма „Информационни Продукти”, които високо развитият човешки ум възприема като свои Открития, а в същност става въпрос за съществуващи различни видове енергия, която във физическия свят се материализира като богато наситена с различни газообразни вещества атмосфера. Така вие имате азот, кислород и всичко останало, което ви е необходимо. И не само това, защото психическата енергия е Продукт на Сътворението, внедрен в енергийния Център на всяка планета. От там той се излъчва, за да бъде в помощ на развиващият се в условията на физическия свят Биоразум. Така човешката душа получава необходимата й подкрепа „свише”, за да може адекватно да се адаптира в новата Среда, в която преминава след свето рождение.

Астрологията, която човешкият ум развива в последните години като наука, се стреми да изучава влиянието на планетарните енергии в човешкия Живот. Но повече по този въпрос ще можете да прочетете в следващата лекция. Информацията, която ви предлагаме сега е необходима, за да може в следващата лекция по-разбираемо да бъде представено конкретно знание за ретроградните планети.