НАШЕТО СЛОВО

Здравейте, приятели!

Голям е обема на материала, който ви предадохме, твърде много знание се натрупа. Всичко, което записахме до тук има една единствена посока: Духовно-нравствено усъвършенстване на човешката личност. Какво и доколко сте възприели сега ще можете да проверите. Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство, които работим за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, взехме решение да направим ПРЕГОВОР НА МАТЕРИАЛА – да затвърдим предаденото знание. Ще го направим с подбрани цитати от цялото предадено до тук Слово и с помощта на нашият сътрудник Радея. Материалът е голям и ще има доста работа, но очакваме това начинание да е полезно за вас. Чрез предаденото Слово вие получихте синтезирано знание за пълноценна духовна работа. То учи на Добродетелност и дава най-необходимата за всеки човек духовна култура. Ние сме ви предали, с много любов и загриженост към вас, уроци по човеколюбие, нравственост и космогония до толкова до колкото сме разгледали изначалната връзка между човешкия ум и Висшия Разум. В нашето Слово е съхранена малка част от знанието, което Божествената наука е подготвила за човечеството.

* * *

Всеки човек трябва да знае, че на тази планета, в неговия живот, няма мое и твое, няма нещо, което да е само за хората, и друго, което да е само за Бога. Всичко създадено: въздухът, водата, светлината, растенията, всичко, което виждате и не виждате, всичко е Общо. То е средата, в която взаимно се допълват съществуващите елементи на Сътворението, и която е основа на Живота. Не забравяйте, че сте част от Общото, и знайте, че когато сте допуснали грешка, с вашата грешка вие сте увредили Общото, а когато сте направили Добро сте допринесли за еволюцията на Живота.

* * *

Умът работи ЗА и СЪС мисълта; душата работи ЗА и СЪС чувството. Умът създава посоката на действието, душата определя неговия смисъл.

* * *

Добронамереност и Всеотдайност – това е Любовта. Добронамереността е първото ниво на нейното проявление, а всеотдайността – второто, изключително високо ниво, което изисква стремеж към съвършенство. Съвършенство във всичко, което човек създава – колкото в духовния, толкова и във физическия свят. Разстоянието от Добронамереност до Всеотдайност е Пътят към Съвършенството. По този Път се формират различните степени в развитието на човешкия Ум.

* * *

Душата живее чрез Любовта. Оттук и стойността на човешкия живот.

* * *

Когато Душата прояви Любовта си, Духът се развива, а с него и способността на Ума да работи самостоятелно, да произвежда мисли.

* * *

Кой какво е научил в своя живот, в голяма степен се определя от това, доколко и как е могла да се прояви силата на неговата душа.

* * *

Развитието на Душата е процес колкото духовен, толкова и биохимичен. Няма по-голяма взаимозависимост в Природата от ТАЗИ на тези две страни. Това е същностна проява на живота.

Биохимичния елемент на живота има и своите физически качества. Никога не трябва да се разглежда който и да е орган в човешкия организъм или дори и клетка взета, от растителния свят, само като материя. Тя или той са субстанцията, чрез която се изявява духовния свят.

* * *

Силата на мисълта се проявява чрез нейната лаконичност, а силата на чувството чрез неговата активност.

* * *

Когато мисълта се проявява под влияние на неосъзнато чувство, вихъра породен от силата на това чувство може много лесно да я отнесе.

* * *

Има случаи когато чувството трябва да се изживее като чистото състояние на сърцето и душата, в което едното е музика, а другото е нежно слово. Музиката идва от песента на душата, а нежното слово от шепота на сърцето. Тогава умът трябва да стои настрана – да не се меси. Едно такова състояние създава в последствие чиста и ясна мисъл. Затова е важно да се научите да различавате източника на вашите чувства.