ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ

Здравейте, приятели!

За да разсъждаваме върху темата Еволюция на човешкия ум, трябва да сме наясно със самото понятие „ум”.

Кой може да даде кратко, ясно и точно определение за ума? За всички вас той е нещото, с което си служите, без което не можете, но и което никога не сте виждали.

За човешкия ум можем да кажем същото, както и за Висшия Разум. Никой не го е виждал, но всички живеят чрез Неговото проявление. Всичко сътворено в Природата и самата Природа е дело на Висшият Разум; всичко сътворено в човешкия живот е дело на човешкия ум. Тогава какво определение можем да дадем? Можем да кажем, че умът е Силата, която създава.

Какво създава умът?

Той създава квантовата реалност на Сътворението. Това е менталния свят. Той стои в основата на всичко Съществуващо.

Висшият Разум излъчва от Себе си Идеите и Мислите, чрез които твори Пространството; човешкият ум излъчва от себе си идеите и мислите, чрез които създава своя живот и на по-късен етап от своето развитие – обществения живот.

Във физическия свят всяка мисъл постига своето „овеществяване”, тоест всяка мисъл се материализира в зависимост от вложената в нея идея. Точно тук най-ярко се открояват различните нива от еволюцията на човешкия ум.

Кога говорим за еволюция на човешкия ум?

Когато можем да отчетем ясно изразени нива в неговото развитие. Стойността на това развитие се определя от общополезните дейности, чрез които всеки човек проявява себе си.

Всяко ниво от развитието на ума представлява степен в неговото осъзнаване. Добре е да правите разлика между нивата и степените на развитие на човешкия ум. Нивото отчита отношението, което проява умът към Живота във физическия свят; степента на развитие вече отчита конкретните действия, извършени в резултат на изразеното отношение. Когато умът показва конкретно отношение ние съдим за постигнато ниво на съзнание, а когато трябва да определим степента на умственото развитие, ще търсим измеренията на общополезните дейности, чрез които се проявява умът. Сега трябва да стане ясно, че отношението, което имате към Живота, е показател за нивото на вашето съзнание, а действията, които извършвате са показател за степента на развитие на вашия ум. Разликата е в крайния резултат: нивото на съзнание създава основата на настоящия живот, а степента на развитие на ума, когато повишава стойностите си, надгражда. По този начин степента на развитие на ума, създава условия за промяна в нивото на съзнанието. Те са две взаимно допълващи се стойности.

Отношението е следствие от Разбирането, с което живее личността; степента на развитие е следствие от качеството на Разбирането. Това означава, че когато имате ясно изразено отношение, сте постигнали яснота във вашето Разбиране, а то определя степента на развитие на вашия ум. Така се формира дейното участие на личността в Живота и тогава говорим за надграждане, т.е. за съзидателна дейност. Но всичко зависи от качеството на Разбирането, с което живеете.

Какво наричаме качество на Разбирането?

Различните форми, чрез които участва умът в Живота определят качеството на Разбирането. Формите са две: осъзнато и неосъзнато участие на ума в различни действия. Когато е налице осъзнато участие, тогава трябва да знаем, че то е предхождано от правилно Разбиране, неосъзнатото участие е следствие от неправилно Разбиране.

Не можем да говорим за еволюция на човешкия ум, ако не отчитаме фактора Разбиране. Дали сте постигнали необходимото, т.е. правилното разбиране, ще ви стане ясно когато потърсите спокойно и разумно усещането, с което живеете. Ако често имате усещане за затормозеност, за неудовлетвореност от себе си и от Живота, значи вие живеете с неправилно разбиране. Твърде полезно ще ви бъде и ако поразсъждавате за честотата на допусканите грешки във вашия живот. Колкото са повече, толкова по-малко яснота има във вашата умствена дейност. И обратното, колкото са по-малко грешките ви, толкова по-правилно е Разбирането, с което живеете.

Не е възможно един цял човешки живот да премине без грешки. Те се дължат на вашето непознаване на основните закони, които ръководят Живота.

Вашето желание да се запознаете със Законите на Сътворението и произтичащите от тях Правила, определя отношението ви към Живота.

Как?

Като потърсите знанието, ще постигнете Разбиране; като живеете с Разбиране ще имате осъзнати действия.

Качеството на този вид Разбиране ще определя степента на развитие на човешкия ум и той ще започне да надгражда. От тук първоначалното отношение към Живота, което е подтикнало ума да търси знание, вече се променя. Защо? Защото умът е постигнал нови знания; те променят неговото отношение към Живота, а вече казахме, че Отношението, което имате към Живота определя нивото на вашето съзнание. Така кръгът се затваря. Изминатия Път, обаче е Пътят, по който умът опознава човешката духовна същност, опознава Света, и чрез усвоеното познание постига своето развитие. Тогава говорим за еволюция на човешкия ум.

Както стана ясно от това кратко изложение, еволюцията на човешкият ум е сложен и продължителен процес. Той изисква задълбочено и конкретно разглеждане. Тук, в тази лекция са представени най-общо щрихите, които могат да послужат за формиране на понятието еволюция на човешкия ум.

Темата за следващата лекция е: „Защо е необходимо да обичаме себе си?”