ДОБРАТА МИСЪЛ

Драги приятели, всички вие, които носите в сърцата си Божията Любов, бъдете благословени!
Аз, Мария – Майка Богородица, имам към всички вас, към цялото човечество една голяма заръка. Тя идва  колкото като желание, толкова повече и като  послание за Любов и Укрепване на човешката духовна сила в името на Мира и Благоденствието на  Живота.

В трудните времена на преход и духовна реорганизация на човешкото общество, основната Сила, която може да сплоти хората на планетата е Силата на ДОБРАТА МИСЪЛ. Когато всички вие, независимо  от своя етнос и религия, независимо от политическите си пристрастия и властолюбиви стремежи потърсите тази Сила, ще настъпи Нова Епоха – Епохата на благоразумния Живот. Тя се отличава  с новия подход на човешкия ум в усвояването и възпроизвеждането на  Силите на Сътворението от човешкия Разум.

Силата на човешкия Разум се проявява винаги когато съществува желание у хората да разсъждават. Когато умът потърси  възможности за създаване на конкретни условия за осъществяването на благородна цел, винаги получава подкрепа от Духовния свят – друг е въпроса доколко това се осъзнава.  Сега Ние – Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, ви предлагаме да използвате следната Мисъл: „ Аз  Човекът, с всичката Сила на своя Разум, създавам  с благост и воля Живот.”
Когато тази Мисъл стои в съзнанието на всеки от вас, ще се постигне взаимното проникване между Силите на Сътворението и Силата на човешкия Дух. Чрез тази Мисъл вие ще активирате способностите на своя Разум да разсъждава. Как? Като утвърждавате в съзнанието си действието „създавам”. Аз създавам, означава: аз творя.

Аз създавам с благост, означава: аз създавам условие да се прояви в Живота Любовта. Благостта е проявление на Любовта в живата реалност – реалността на материалния свят.
Аз създавам с благост и воля Живот, означава: Осъзнавам Силата на своя Дух и чрез нея творя.  Там където взаимно работят благост и воля, се проявява съзнателната връзка между човешкия Дух и Духът на Сътворението. Това се постига чрез взаимното проникване на Силите на Сътворението и Силата на Човешкия Дух. За да се осъществи това проникване е достатъчно човешкият Разум осъзнато да изяви желание за Укрепване и проявление на човешката духовна сила  в името на Мира и Благоденствието на Живота.

„Аз Човекът, с всичката Сила на своя Разум, създавам с благост и воля Живот.” Ако бъде използвана ежедневно и с пълна убеденост в съграждащата Сила на своето Послание, тази ДОБРА МИСЪЛ последователно и устойчиво ще създава условия за мирен и щастлив Живот на планетата. Още повече когато това се прави с обединените усилия на цялото човечество. Вие имате сили да постигнете това, стига да го пожелаете от сърце.
На 15 август, отбелязвате Деня на моето „Успение”, Деня, в който Аз напуснах  човешкия свят. Много хора ще отправят молитви към мен за своето добруване. Бъдете благословени всички вие и не забравяйте ДОБРАТА МИСЪЛ!