НАЙ-ВАЖНОТО УСЛОВИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ СВЕТА

Из евангелие от Матей

(5:22)„Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, и който каже на брата си „рака”*, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже „безумнико”,виновен ще бъде за геената огнена.

(23) И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,

(24) остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.”

( *рака – празноглав, смахнат)

Този текст е образец за поведението, което трябва да има всеки човек, независимо от неговото вероизповедание, независимо от неговия етнос, независимо от неговия пол и образование. Ако съвременните хора използват прозорливостта и добронамереността и чрез тях възприемат тези съвети, ще осигурят най-важното условие, което може да промени света – благоразположението на човек към човека.