ДА СИ ПРИПОМНИМ…

Здравейте, приятели!
Информацията, която  публикуваме сега е записана на 30.12.2009 г. Поради нейната актуалност бях посъветвана  отново да я предложа на вашето внимание. Тя събужда размисли за препоръките на Учителите и последствията от пропуснатите от нас възможности. Включена е и в книгата „Пророчество или реалност”  със заглавие „210-та година”. До края на лятото ще последват още две – три подобни публикации.
С пожелание за спокойно и щастливо лято,
Радея.

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ

2010-та ГОДИНА И НОВАТА РЕАЛНОСТ

2010-та година оформя първото десетилетие на ХХІ век. Този факт изисква от хората да бъдат отговорни пред себе си и Създателя повече от всякога. Отговорността винаги е била необходима, но много рядко ясно осъзната, и то за съжаление от малцина. Сега поради напредващото развитие на човечеството отговорността да се живее застава пред всеки човек като изключителна по своето значение морална сила. Човечеството все повече започва да разбира необходимостта от съвместно сътрудничество, за да може светът да се превърне в  благоприятна среда за развитие и израстване на съзнанието. В този смисъл отговорността да се живее изисква от всеки човек да постигне своето самоопределение. Всеки трябва сам да определи своята посока. Знае се, че предстоят съществени промени в развитието на Живота изобщо, не само на тази планета, но и във Вселената като цяло. Развитието на Космоса изисква пригодност от всички населяващи го същества, затова е необходимо те  да приемат този факт и да се съобразяват с него.
Какво трябва да се разбира под пригодност в конкретния случай?
Промените, които се извършват във Вселената,  са свързани преди всичко с енергийно –информационната основа на Съществуващото. Това означава, че всички космически обекти в обсега на Вселената  вече осезателно променят структурата на светлинните пластове, които ги изграждат. Светлинната енергия стои в основата на Сътворението. Тя е градивно вещество на всичко Съществуващо. Светлинната енергия, която уплътнява Космическото пространство, в резултат на активността на Централното слънце също променя своята активност. Но тук не става въпрос само за чисто физическо явление, а има и още един изключително съществен момент. Това е внедрената, нова по своето  съдържание информация, чийто носител е светлинната енергия. Чрез тази информация се изявява Великото Съзнание. Тя съдържа в себе си съществените елементи от предстоящото развитие на Вселената. Затова тя е поредната необходима  информация, която е част от Замисъла на Твореца за Живот. Като казваме Живот, трябва да се разбира всичко, свързано с активността, с движението дори и на най-елементарните частици. Нищо във Вселената не е в покой. Всичко се движи и търпи своеобразни промени според Замисъла на Сътворението. Този велик проект се изпълнява целенасочено и неотклонно и е направляван от Мъдростта и Любовта на Твореца – Твореца,  Когото в тази тема наричаме още Създател и Велико Съзнание.
Съществуващото включва в себе си същността и явленията, познати ни от обективната действителност. Същността е изначална основа на формата. Тя съдържа в себе си освен енергия и  информацията (програмата), която определя развитието на формата. Качеството и количеството на енергията определят активността и продължителността, според които работи програмата. Явлението, т.е. ставащото, е следствие от развитието на програмата. Ето защо е много важно да знаем, че пространството, колкото и да изглежда необятно, е наситено с информация, която служи за развитието на Живота. Това отклонение беше необходимо, за да подчертаем съществено важното значение на енергийно-информационната същност на Сътворението. Когато знае, че в основата си всичко съществуващо е изградено като енергийно-информационна същност, човек по-лесно може да си обясни доколко  той е зависим от заобикалящата го среда. Човекът като биологичен обект не прави изключение от средата, в която живее. Неговата същност е енергийно-информационна. Тази енергия, която създава живот в неговото тяло, е част от Универсалната жизнена енергия, която изгражда пространството. Затова има изключително голямо значение каква е активността на тази енергия, т.е. в каква степен тя променя своите вибрации. Ако Универсалната жизнена енергия в пространството промени честотата на своите вибрации, това неминуемо ще се отрази и на човешкия организъм, както и на всичко останало. То е, като да смениш кръвта в един организъм. Един човек с нулева група не би могъл да живее с кръв от Б група.
Защо обясняваме това? Защото, както казахме по-горе в тази тема,  промените, които се извършват във Вселената, са свързани с енергийно-информационната основа на Съществуващото, а през последното десетилетие тя активно се променя. Променя се в резултат на внедрената нова информация. Информацията съдържа Програмата, според която се развива Животът. А той не стои на едно място. Според новата програма човешкият организъм вече търпи конкретни изменения. Засега те са свързани повече с енергийните тела, отколкото с физическото, но вече е време и физическото тяло да се промени. Дори при новородените деца вече съществуват известни промени, чиято цел е новият организъм да бъде пригоден за новите условия. Изобщо при новородените деца организмът е значително по-усъвършенстван. Те се развиват според новата програма и притежават в много по-голяма степен сетивност и способност да се адаптират към новите условия. Единственото, което е необходимо в случая, е възрастните да не им пречат. Не им създавайте проблеми със специални условия, създадени по ваше усмотрение. Вие не можете да кажете какво им е необходимо на тях, защото не знаете те според какво направление са създадени. Излишни са тревогите около “индиговите” и “кристалните” деца. Оставете ги сами да творят. Така както птичката знае сама как да си направи гнездо, къде да си намери храна и всичко необходимо, за да отгледа малките си, така както семето на което и да било растение знае как да израсте, да се развие и роди плод, така и децата знаят какво и как да направят. Ако не им внушавате вашите идеи, те ще се справят много по-бързо и ще постигнат желаните промени в Живота много по-скоро.
Въпросът беше за пригодността. Тя е необходима на възрастните. Те са тези, които не могат да приемат новата програма. Те са тези, които трябва да променят мисленето си, за да може и съзнанието им да се промени, а оттам нататък те да се превърнат в част от настоящето. Защото казахме, че е променена енергийно-информационната основа, а това означава нова, различна енергийна среда от тази, в която сте живели досега. Новата програма изисква различно отношение към организацията на обществото. Тя поставя необходимостта от повече нравственост във всичко, което определя човешкото поведение. Основна задача сега е да се събуди човеколюбието. То, както и всички добродетели, е вложено в човешката душа още при сътворението. Трябва умът да открие  човеколюбието и да го признае за съществуващ, действащ фактор в човешкото поведение. Защо се налага това? Защото мисълта има електромагнитна основа. Чрез мисълта на човека в неговото съзнание се внедрява определено отношение към нещата от Живота, а в организма – съответната доза енергия. Мисълта, човешката мисъл захранва човешкия организъм с най-фината енергия, с която работят мозъкът и сърцето.  Затова тя може да създаде синхрон в действието между тези два органа и така да се постигне хармония между чувствата и мислите, както и обратното – да се стигне до дисхармония, ако мисълта е отрицателна. Човешката мисъл не е нещо автономно, изолирано от средата, в която живее човекът. Казахме по-горе в тази тема, че чрез светлинната енергия пространството е наситено с информация, а тя съдържа Програмата за развитие на Вселената и, в частност, на човечеството от планетата Земя. Ако човек събуди в себе си вложените още при сътворението на човешката душа качества, ще промени мисленето си и така ще се изравнят нивата информация – това на съзнанието с това на Програмата. Т.е. те ще съдържат еднаква по стойност информация, която ще доближи вибрациите на енергийната основа  на  човешката мисъл до мисълта на Твореца. Това вече означава пълноценна връзка на човешкото съзнание с Великото Съзнание, а оттам и укрепване на енергийната основа на мозъка и сърцето на човека. Като органи те са най-близо до съзнанието. Не че съзнанието не може да влияе и на другите органи, но те не могат да възпроизвеждат енергията на мисълта, както това става при мозъка и сърцето.
Ето защо е толкова важно да се събудят вложените още при сътворението качества  на човешката душа. Защото там са вложени добродетелите. Няма да се изморим да повтаряме, че те са средството, чрез което човешкото съзнание може и трябва да претърпи необходимата промяна. Добродетелите са използвани от Великото Съзнание като основа на Програмата за развитие и усъвършенстване на Вселената. За човечеството остава да ги опознае и усвои, за да може съвременният човек да укрепи основата, върху която трябва да се развива бъдещият Живот на планетата. Затова важните, неотменни задачи за 2010 година са:
– осъзнаване ролята  на отговорността да живееш;
– изграждане на лична позиция по всеки от проблемите на обществото;
– създаване на чиста нравствена основа за живот в семейството и колектива,
а формулата, която може да бъде ключ за бъдещото развитие на човешкото съзнание, гласи: Обичам себе си, обичам хората, обичам Живота!

Осъзнаване ролята на отговорността да живееш.
Това изисква да приемеш себе си като субект на истината, като същество, способно със своите действия и морал да създава живота на обществото. Това изисква още да си създадеш критерий за развитието на твоята нравственост и да живееш с мисълта: ”Всеки ден ставам все по-добър!”
Изграждане на лична позиция по всеки от проблемите на обществото.
Личната позиция дава възможност за активно лично участие в живота на обществото, превръща те във фактор за колектива, в който се изявяваш. Със своя лична позиция ти си носител на идеи и творческа находчивост.
Създаване на чиста нравствена основа за живота в семейството и колектива.
Това е задължителното условие, без което предходните две препоръки губят своята стойност. Със стремежа за нравствен живот човекът може да участва в изпълнението на изначалния замисъл на Твореца – живот чрез любов.
Обичам себе си, обичам хората, обичам Живота!
Тази формула може да помогне на всеки добронамерен човек да събуди любовта в сърцето си и тя да получи израз във всяко от неговите действия. Повтаряйте си я често на ум с добро чувство, дори и да не осъзнавате напълно нейната сила. Тя ще си направи място в съзнанието ви и ще  започне да работи.
Човечеството има всички условия и възможности да направи през 2010 година решителна крачка за преход в Новата реалност. Като проект тази реалност носи драгоценни дарове за човешката душа, защото се покриват перспектива с изначален замисъл. Само човешкото съзнание може да даде живот на  неоползотворената все още Велика идея!
Светлият път на Любовта, Мъдростта и Истината те очаква, Човечество!