В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СВЕТЛИНАТА Е ЖИВОТ

Драги, приятели, в тази лекция искам да ви запозная по-отблизо със Светлината. Светлината е живот. Тя е елемент от биологичния организъм на растения, животни, човек. Най-прецизно и най-правилно светлината се отработва от растителната клетка. Това е определен период от филогенезата, защото следващият етап от взаимодействието на живите организми със светлината е свързан с развитието на…

Прочети още »

ВИСШАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели! Силата на човешката мисъл, крие у себе си неподозирани от вас възможности. Тя може да лекува, може да премества предмети, може да създава условия за различни явления в природата. Това се дължи на връзката, която съществува между фино-енергийната структура на човешкия организъм и енергийно-информационното поле на Вселената. Човешката мисъл възниква и се образува…

Прочети още »

ВИБРАЦИЯТА НА ЧОВЕШКАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели! Всемирната научно-образователна програма, чрез която Ние, Учителите от Всемирното Бяло Братство, работим за духовното усъвършенстване на Човека, все още остава непозната за мнозинството от хората. И това е резултат от неспособността на човешкия ум да осъзнае изключително пряката връзка, която Ние осъществяваме с вас. Умът на човека, с малки изключения, не може да…

Прочети още »

ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Здравейте, приятели! Необходимост е съвременния човек да потърси връзка с Принципа Взаимоотдаване, да го опознае и да усвои знанието, с което Той служи на Сътворението. Знанието, което произлиза от наличието и влиянието на Взаимоотдаването като Принцип, се проявява в Живота в две основни направления: Доброжелателност и Активност. Двигател и на двете направления е желанието на…

Прочети още »

ПРИНЦИПЪТ ВЗАИМООТДАВАНЕ

Здравейте, приятели! С тази публикация ще продължим да разглеждаме Принципа Взаимоотдаване като основополагащ фактор в създаването на Сътворението и неговата еволюция. Принципът Взаимоотдаване се проявява на всички нива на Сътворението. Навсякъде неговото проявление има една единствена, вездесъща и сакрална по своята значимост Функция – укрепване и устойчивост на ПРОЦЕСИТЕ в Природата и Живота. Този Принцип…

Прочети още »

ОСНОВОПОЛАГАЩИЯТ ПРИНЦИП

Здравейте приятели! С тази лекция се връщаме съвсем в началото на Нашата съвместна работа – Нашата, на Учителите от Всемирната научно-образователна програма, и общуването ни с вас – хората на духовния труд. В началото – преди 14 години, Радея записа първата лекция за първата книга от поредицата „Езотерични записки”, и там беше представен Принципът на…

Прочети още »

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА МОРАЛА

Здравейте, приятели! Настоящото съвремие изисква възприемането на една основна концепция, която да е пряко свързана със структурата и организацията на човешкото общество. Такава концепция изисква да се признае силата на Божественото творческо начало. Какво показва досегашната практика? Най-напред трябва да се обърне внимание на очевадния факт, че се създава, без да се твори. Творческият процес…

Прочети още »

КОНКРЕТНО ЗА КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели! В последните 6 лекции проследихме връзката между осъзнатото Аз и Висшият Аз, както и връзката между Конкретното и Всеобхватното знание. В настоящата лекция ще направя обобщение на предаденото знание, защото по този начин ще постигнем неговата конкретизация и утвърждаване. Какво е важно да се уточни най-вече? Осъзнатото Аз създава Конкретното знание. В зависимост…

Прочети още »

ФОРМУЛАТА НА АКТИВНОСТТА

Здравейте, приятели! Предходната лекция завърши със следните думи: Всеобхватното Знание съществува в Обсега на активността на Ума и Чувството, защото те са Сили на Съзиданието в Космическото Пространство. Двете Сили създават, съграждат или рушат в зависимост от информационната стойност на проявяващата се чрез тях Сила. Ето защо човешкият Ум трябва да познава Формулата на активността,…

Прочети още »

ВСЕОБХВАТНОТО И КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели! В предходната лекция записахме: За да може във физическия свят да се прояви Интелектуалният потенциал, който Силите на Съзиданието притежават, в цялото му многообразие, Висшият Разум създава Първообраза; и пак Висшият Разум създава Висшия Аз. Създава ги като еманация на своята Духовна същност. Това е Причината за пряката връзка между Първообраза на Сътворението…

Прочети още »

ВИСШИЯТ АЗ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА

Здравейте, приятели! В предходната лекция казах: Първообразът съдържа целият интелектуален потенциал на Сътворението. Какво трябва да се разбира под това твърдение? Ако не постигнем правилен отговор на този въпрос, няма да имаме необходимото разбиране за същността на Висшият Аз и за неговото влияние върху човешкия живот. И още нещо: ако не разбираме какво казваме когато…

Прочети още »

ЗА ВИСШИЯТ АЗ

Здравейте, приятели! Вие имате неточна, непълна представа за Висшият Аз и го разглеждате предимно като елемент на човешката съзнателна същност, дори като съзнателна духовна сила на настоящия ви живот. В някои случаи почти го отъждествявате със свръхсъзнанието. До тук интуитивно, в някаква степен се доближавате до истината. ИСТИНАТА ЗА ВИСШИЯТ АЗ УЧИ, ЧЕ ТОЙ Е…

Прочети още »

ЗА МАКРОКОСМОСА И МИКРОКОСМОСА

Здравейте, приятели! Всеки човек притежава собствени Сили на Развитието, които трябва добре да познава. Връзката на Ума с тези Сили би трябвало да бъде непрекъсната и съвсем пряка. Аз Съм един от Учителите на човечеството, Който навреме е успял да открие тази връзка и да я използва за своето духовно израстване. Кога и как е…

Прочети още »

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Здравейте, приятели! Въпросът за умението на човека да живее в настоящето през последните години старателно се разглежда от психологията. Редица автори твърдят колко е важно човек да осъзнава своето настояще. И това е правилна позиция, но дори и упоритото търсене на връзката с настоящето никак не е достатъчна за ползотворния начин на живот. Какво липсва…

Прочети още »

ТВОРЧЕСКАТА СИЛА НА СЪЗИДАНИЕТО

  Здравейте, приятели! В началото сме на новия творчески сезон за нашата съвместна духовна работа. Какво е най-същественото, което искам да предложа? То е свързано с вашите възможности за осъзната духовна деятелност. Ще припомня, че когато Ние говорим за деятелност имаме предвид като краен резултат градивен творчески труд. Кога човек може да постигне такъв резултат?…

Прочети още »